Referat af bestyrelsesmøde 14/1 2020

Dagsorden:

 1. Møde med repræsentant for alternativ flydebro kl. 19.00
 2. Møde med repræsentant for LAG  kl. 19.30.
 3. Nyt fra formanden.
 4. Generalforsamlingen den 7. marts kl. 13.00.
  Bilag med tidsplan og huskeliste.
 5. Datoer for kommende arrangementer i 2020.
 6. Eventuelle arbejder, som skal klares inden sejlsæsonen.
 7. Hvilke forslag har vi for de kommende 4-5 år, jvf. sidste møde.
 8. Hvad skal der ske med projekt J70?
  Der er ikke kommet noget fra René d.d.
 9. Service på Ripbådene
 10. Revision af hjemmesiden
 11. Eventuelt
 12. Næste møde

Til stede:

 • Jens Nørgård
 • Paw Kristensen
 • Jens Jørgen Falsig
 • John Nielsen
 • Preben Grøn
 • Bent Olsen
 • Jan Vernersen

Mødereferat:

Formanden bød velkommen og fremlagde dagsordenen.

Ad pkt. 1. Møde med repræsentant for alternativ flydebro

Allan Ahm Sørensen fra ALLFLEX Nordic, holdte et foredrag om alternativ flydebroer som er produceret i 100% genanvendt plast af type polyethylen som er en af de mest anvendte plast-typer i verden. ALLFLEX  Nordic flydebroer er blevet brugt i Belgien og Holland i ca. 30 år. Og erfaringer med disse flydebroer er gode, hvor der er lave vedligeholdelse omkostning, ingen svamp og råd, modstår frost og isdannelse, skridsikkerhed. Materialet er slagfast. Flyde broen er bygget op med en ponton med luft, hvor der er lagt en stålramme og beklædt med ECO-planker.

Konceptet er med miljø i centrum hvor alt er produceret i genbrugs plastik og minimalt vedligeholdes i forhold til konventionelle flydebroer.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper, og der var enighed i bestyrelsen om at se mere på denne mulighed.

Ad pkt. 2. Møde med repræsentant for LAG-Himmerland. 

Anne O. Ritman fra Mariagerfjord Kommune / Kultur og Fritid er ansat i LAG Himmerland som koordinator. 

Foreningen er frivillig og non-profit – og arbejder for lokaldrevet udvikling i Rebild og Mariagerfjord kommuner og har ca. 1,6 mio. kr. årligt at støtte projekter med.

LAG = Lokal aktions gruppe, Foreningen LAG Himmerland 2014-2020 blev stiftet i september 2014.

Anne O. Ritman orienterede om de muligheder der er for at søge i LAG-Himmeland, som består af EU midler fra Europæiske Landbrugsfond og støtten til landdistrikterne, med nøgle ord, skab nye arbejdspladser, miljø, genanvendelighed, resurses fokus, grønne projekter.

LAG fonden kan give op til 50 % af et ansøgt projekt og projektet skal kunne færdiggøres.

Jens Nørgård og Jens Jørgen Falsing har påtaget sig opgave for at ansøge LAG-Himmerland og fremskaffe de nødvendige oplysninger.

Ad pkt. 3. Nyt fra formanden

Projekt fjordbillet og Hobro Turist konto, er blevet enige om en fælles fjordbillet, og er blevet tilført 25.000 kr. fra Sparkassen Hobro Fonden til opstart af billetsystem til fjordbilletten. Fjordbilletten vil kun kunne købes på internettet, og vil blive afleveret i den overnattende klub på fjorden, når året er omme vil Hobro Turistbureau få indleveret billetterne fra fjordklubberne og efterfølgende forstå fordeling af indtægter til de respektive klubber.  

Der skal laves artikler i div. blade samt hjemmesiden på Hobro Turistbureau 

Der har været hærværk på Kongsdal Baadelaug, der er blevet justeret på støtteben på båd stativ det samme er sket i Ålborg, vi opfordre derfor vores medlemmer til at være opmærksomt på, hvad der sker på havne området.

Foldedør i klubhuset er opsat og færdig monteret. 

Ad pkt. 4. Generalforsamlingen den 7. marts kl. 13.00

Tidsplan for ordinær generalforsamling 2020 blev gennemgået og kontrolleret for alle tidsfrister bliver overholdt. 

Endvidere blev gennemgået huskeliste samt uddelegeret opgave til hvem der skal tage sig af følgende opgaver:

 • Frokost og drikkevarer. Jan Vernersen og Jens Nørgård
 • Stemmesedler. Preben Grøn
 • Dirigent, Jens Nørgård
 • Stemmetællere, Jens Nørgård
 • Møde med dirigent 26. februar, alle
 • Holdning til indkomne forslag 18. februar, alle
 • Møde efter generalforsamlingen Konstituering Næste møde

Ad pkt. 5. Datoer for kommende arrangementer i 2020.

Der blevet gennemgået arrangementer og fastsat datoer for 2020. 

Arrangementerne vil blive opdateret og fremgå på Hadsund Sejlklubs hjemmeside under fanen ” Om sejlklubben” kalender.

Ad pkt. 6. Eventuelle arbejder, som skal klares inden sejlsæsonen 2020

Preben Grøn og John Nielsen har lavet følgende liste for kommende arbejde i 2020.

De vil lave en plan for hvad der er gennemførligt  at lave med de tilgængelige arbejdes resurser.

 • Arbejde på Standermast
 • Udskift tagrende på nord siden af klubhus
 • Maling af vinduer på klubhus udvendigt
 • Maling af container hus
 • Maling af træ på spildevandstank 
 • Rep.  af spåndsjern indvendig havn ( projekt er i gang)
 • Nyt træ på spisen af vest molen.
 • Indvendig gavl på spilhus beklædes, svaler kan komme  ind
 • Tømmeplads for autocamper
 • Uddybning
 • Rep.  af flisebelægning ved olietank
 • Loft i den nye del af klubhus beklædes med troldtekt som den øvrige del af klub huset
 • Opmåling af bådpladser.

Ad pkt. 7. Hvilke forslag har vi for de kommende 4-5 år, jvf. sidste møde.

Vision

 • Husbåde havn.
 • Opbevarings rum ( container).
 • Udlejning af bådepladser til kommercielt båd salg.
 • Mere åbenhed til byen, inddrag byen mere i hvad sker der på havn.
 • Haller til opbevaring af båd, skal være selv finansierende (andels bevis)
 • Kom og prøve en sejl tur
 • Værfts hal til at lave vinterprojekter. På lejebasis
 • Et Multi stativ til ophaling af sejlbåd og motorbåd i forbindelse med vedligeholdelse af gæster og klub både (finansieres ved brugebetaling).

Ad pkt. 8. Hvad skal der ske med projekt J70?

Der er sendt skrivelser ud til J70 gruppen den, 17. nov. 2019 og efterfølgende rykker skrivelse den, 20. dec. 2019 med svarfrist 5. jan. 2020. 

Bestyrelsen har ikke modtaget noget svar fra J70 den 15. jan. 2020 og derfor har bestyrelsen enstemmigt besluttet at: 

”Bestyrelsen har pr. dato 14. jan. 2020 besluttet, at projekt J70 afvikles, båden sættes til salg med fortrinsret for medlem”. Beslutning tilskrives Rene Nielsen.

Ad pkt. 9. Service på Ripbådene.

Ripbådene køres til Kamas Hobro Marine for service, Bent Olesen har ansvar for at de bliver afleveret og afhentet.

John Nielsen har tilbudt at laver service på trailer. Endvidere vil der blive lavet kopi af reg. attesten på traileren hvis de skal ud at kører. Reg.  attesten udleveres på havne kontoret.

Ad pkt. 10. Revision af hjemmesiden

Der blev drøftet evt. ændring / opdatering af hjemmesiden, Paw Kristensen og Jan Vernersen vil undersøg muligheden for dette i sammenarbejde med Webmaster Morten Hindsholm.

Ad pkt. 11. Eventuelt

Orientering fra Jens Jørn Falsig om der mangler nogle betaling, men manglerne er små. Regnskab for 2019 er ved at blive færdig gjort og vil være klar til fremlæggelse på næste bestyrelse møde.

Jens Nørgård: informerede om der er sendt brev ud til et medlem om fjernelse af en ikke sø dygtigt båd der stå på land, båd skal fjernes ind den 1. marts 2020

Jan Vernersen: arbejdes lørdag er planlagt og der vil blive opsat en seddel i klubben om arbejdsopgave som klub medlemmerne kan byde ind på.

Sejltur til Ålborg i Pinsen, er ved at blive planlagt. Progran tilgår. Der er lagt op til man kan tage venner og bekendt med på turen. Der arbejdes på besøg til Marine museet, fælles spisning om lørdagen i Pinsen samt fælles hjem tur. 

Ad pkt. 12. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 18. feb. 2020 kl. 1900

Referent: Paw Kristensen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *