Ordensreglement

Ordensreglement for Hadsund Lystbådehavn godkendt af Trafikstyrelsen (pdf).


Lokalbestemmelser for Hadsund Sejlklub

Nærværende lokalbestemmelser for Hadsund Sejlklub er et supplement til gældende ordensreglement for Hadsund Lystbådehavn godkendt af Trafikstyrelsen.

Hadsund Lystbådehavn ejes og drives af Hadsund Sejlklub og administreres af bestyrelsen.

Bestyrelsen er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af havnen og dens arealer.

Pladsformanden, er ansvarlig for tildeling af bådpladser.

Se sejlklubbens hjemmeside for kontaktoplysninger.

Bådplads:

 • Både må kun anbringes på de anviste bådpladser.
 • Gebyr på 500 kr. kan opkræves ved nødvendig flytning af båd, hvis medlem ikke accepter anvist plads.
 • Hvis en pladslejer skifter til en større båd, og båden ikke kan være på den nuværende plads, skal pladsformanden kontaktes. Pladslejeren kan ikke forvente, at der straks kan findes en ny plads til den større båd, og kan derfor risikere at komme på venteliste.
 • Hvis en bådejer skifter båd, skal dette straks oplyses til pladsformanden der giver besked til kassereren, med henblik på at få tilpasset bådpladslejen.
 • Bådpladser sælges til motorbåde og sejlbåde der anvendes til lystsejlads. Hvorvidt der sælges bådplads til andre bådtyper, afgøres i hvert enkelt tilfælde af bestyrelsen.
 • Når båden er væk fra pladsen mere end 24 timer, skal skiltet vendes til grønt, gerne med angivelse af tilbagekomsttidspunkt.
 • Det er ikke tilladt at bore eller skrue i broer eller kajanlæg. Beslag til montering af stiger kan købes på havnekontoret.

Bådene:

 • Både, der anbringes i havnen, skal være i forsvarlig stand, og være forsynet med tydeligt navn, hjemhavn og klubstander.
 • Fald, liner m.m. skal under bådens ophold i havnen være sikret mod unødig støjafgivelse.
 • Slæbejoller o.l. kan anbringes ved båden for så vidt det kan lade sig gøre uden at genere andre både, eller rage ud i havnebassinet. Alternativt tages jollen på land og anbringes bag maskinhallen.
 • Ligeledes henstilles der til, at der ikke i længere tid fortøjes i havneindløbet, under mastekranen, ved dieselstanderen, samt i beddingsgraven uden forudgående aftale med havnefoged ansvarlig (medlem af bestyrelsen).

Fortøjning af bådene:

 • Både i havnen skal være forsynet med et forsvarligt antal fortøjninger og fendere, der er af god kvalitet og dimensioneret efter bådens størrelse og vægt.
 • Fortøjninger mod flydebro og fast mole, skal være forsynet med trækaflastere f.eks. i form af ”gummiben”, for at skåne havnens og bådens materiel. Både der ligger på ydersiden af flydebroerne skal have trækaflastere på alle fortøjninger.
 • Både der fortøjres mod fast mole skal placeres med stævnen mod molen.
 • I tilfælde af, at en bådejer ikke har fortøjret sin båd forsvarligt, vil denne få en anmodning fra havnefoged ansvarlig (medlem af bestyrelsen), om at få dette bragt i orden hurtigst muligt. Efterleves dette ikke, forbeholder havnefoged ansvarlig sig ret til at påsætte fortøjninger og sende regningen for fortøjningerne inklusive et gebyr på 500 kr. til bådejeren.
 • Bådejeren er forpligtet til at sørge for tilstrækkeligt opsyn med båden og dens fortøjninger og fendere.

Bedding og vinter opbevaring:

 • Både må ikke optages eller søsættes med kran fra havnens moler.
 • Både der overvintrer i vandet, må ikke ligge med siden til flydebroerne, men skal ligge vinkelret på flydebroerne med fortøjning til pæle, eller inde ved fast kaj. Disse både skal være forsynet med ekstra fortøjninger og under skærpet opsyn.
 • Både der ligger på ydersiden af flydebroerne, skal flyttes til inderhavnen senest 15. november.
 • Hvis der ikke kan anvises indvendig egnet plads i perioden 15. november til 1. april, kan der ligges langskibs i havnen efter aftale med den havnefoged ansvarlig (medlem af bestyrelsen). 
 • Såfremt beddingen benyttes i løbet af sæsonen, må båden kun stå i beddingsgraven så længe ejer/reparatør er til stede. Forlades den, skal båden anbringes på sidespor. Undtagelser fra denne regel kan i særlige tilfælde bevilges af havnefoged ansvarlig (medlem af bestyrelsen).
 • Den maksimale bådvægt der må ophales på beddingssystemet er 15 tons.
 • Kun både på 35 fod og derover må benytte de brede spor. Der kan i enkelte tilfælde dispenseres efter aftale med havnefoged ansvarlig (medlem af bestyrelsen).
 • Det henstilles, at bådene tages på land i en sådan rækkefølge, at de fartøjsejere, som ønsker tidlig søsætning, frit kan gøre dette. Bestyrelsen kan markere enkelte spor med seneste søsætningstidspunkt. Skulle en båd ikke være søklar senest 1. maj eller hvis andet er angivet ved sporet, skal ejeren flytte sin båd, så de andre både kan komme i vandet.
 • Både der ikke er søsat senest 1. juni skal flyttes til de to øverste spor på vestsiden af beddingen (øverste spor fyldes først).
 • Optagning, søsætning og flytning af både påhviler den enkelte bådejer.
 • Hvis en båd ikke forventes søsat i sæsonen underrettes pladsformanden.
 • Når båden tages på land for vinteren, skal fortøjninger og styreliner fjernes fra bådpladsen.
 • Sandblæsning, sprøjtelakering og lignende er ikke tilladt på sejlklubbens arealer. Der kan i enkelte tilfælde dispenseres efter aftale med havnefoged ansvarlig (medlem af bestyrelsen).
 • Løse effekter skal straks efter brugen fjernes fra vinterpladsen og hjemtages eller anbringes bag maskinhallen.
 • Det er ikke tilladt at have båden stående på land med masten monteret om vinteren. Om sommeren kan både tages på land med mast i forbindelse service og vedligeholdelse.

Beddingsvogne:

 • Beddingsvogne skal have en passende størrelse og kvalitet i forhold til båden.
 • Stand af beddingsvogn skal bringes i orden ved påbud fra bestyrelsen. 
 • Bestyrelsen er bemyndiget til at nedlægge forbud mod at en bådvogn, som findes i dårlig stand, anvendes i forbindelse med ophaling/søsætning. 
 • Monteres tag eller lignende på beddingsvognen må dette ikke være større end beddingsvognen.
 • Tomme beddingsvogne placeres på arealet op mod skoven, når dette areal er fyldt, placeres beddingsvogne på de øverste spor på vestsiden af beddingsgraven. Alle tilhørende materialer, som f.eks. tag, skal være placeret på vognen.
 • Beddingsvogne skal være påført tydeligt ejernavn og bådnavn.
 • Ved vinteroverdækning af både, skal overdækningen være monteret på båden eller beddingsvognen, så båden kan flyttes.  

Masteskur:

 • Mast og bom placeret i masteskuret skal mærkes med ejernavn og bådnavn. Master skal være afrigget således de fylder mindst muligt og fastgjort til mastereol.

Beboelse i båden:

 • Ønsker medlemmer at benytte båden til beboelse på lystbådehavnen, skal dette godkendes af bestyrelsen. Lejekontrakt skal underskrives.

Affald og søtoilet:

 • Dagrenovation skal anbringes i containerne ved spilhuset.
 • Spildolie og andet flydende affald skal fyldes i dertil indrettede beholdere ved maskinhallen.
 • Problemaffald, som akkumulatorer, malingsrester, tomme maler bøtter m.m. må ikke hensættes på sejlklubbens område.
 • Jern og metal skal placeres i jern containeren ved maskinhallen.
 • Udpumpning af toiletter må ikke ske i havnebassinerne eller dets nærhed. Der henvises til tømningsanlægget ved oliestanderen.

El og vand:

 • El må ikke bruges til affugtning, opvarmning eller lignende på vinterpladsen. 
 • Ved brug af vand til afvaskning af båden, skal slangen være forsynet med “vandpistolgreb”.

Havnens arealer:

 • Afspærring af græsarealer i foråret og efteråret skal respekteres.
 • Det er kun tilladt at campere i telt eller lignende i forbindelse med søsportsarrangementer eller efter aftale med havnefoged ansvarlig (medlem af bestyrelsen).
 • Hunde skal føres i snor, og ejeren/føreren skal opsamle og bortskaffe eventuelle efterladenskaber.
 • Det er tilladt at bade fra vestmolen, men ikke andre steder i havnen.

Havnens materiel:

 • Gummiged, minigraver, mastekran, kran samt beddingsspil må kun benyttes efter oplæring, kontakt bestyrelsen for nærmere information.
 • Sejlklubbens værktøj/materiel må ikke fjernes fra havnens arealer uden aftale med havnefoged ansvarlig (medlem af bestyrelsen).

Klubhuset:

Ophør af medlemskab:

 • Opsigelse af medlemskab og bådplads skal meddeles til kassereren samt pladsformanden.
 • Når et medlemskab ophører, skal medlemmet aflevere nøglebrik og klubstander til havnefoged ansvarlig.

Reglementet:

Overtrædelse af de foranstående regler kan medføre bortvisning fra havnen.

Hvis bådejeren nægter at efterkomme anvisninger fra havnefoged ansvarlig eller bestyrelsen, henvises til vedtægternes § 9.2 angående eksklusion.

Nærværende lokalbestemmelser er gældende for lystbådehavnen og dertil hørende landarealer, broer, parkeringsarealer, klubhus m.m.

Bestyrelsen Hadsund Sejlklub
Dato: 7-11-2023


Klik her for originaldokument med underskrifter.