Mission og visioner

Mission

Hadsund Sejlklub er en velkonsolideret og attraktiv sejlklub beliggende ved Mariagerfjord. Bestyrelsens kerneopgave er at skabe de bedste rammer for, at klubmedlemmer kan dyrke deres passion for sejlads. Derfor er det afgørende, at Hadsund Sejlklub også fremover vil være velfaciliteret fristed for alle slags sejlere – såvel nybegyndere som garvede.

Derfor vil bestyrelsen fortsat lægge vægt på, at sejlklubben er en sejlklub og ikke en marina. Det, der karakteriserer Hadsund Sejlklub, er netop det stærke fællesskab medlemmerne imellem. Denne kerneværdi skal fortsat holdes i hævd.

Det er endvidere bestyrelsens mission, at by og havn i videre udstrækning bindes sammen. Havnen skal fremstå som et pænt og vedligeholdt grønt, rekreativt område, hvor alle klubmedlemmer har lyst til at tage ansvar og del i et opretholde den høje standard for klubbens udendørsområder og faciliteter.

Slutteligt skal Hadsund Sejlklub fremme sejlsporten og promovere den blandt både unge og ældre. 

Bestyrelsens mission kan overordnet opsummeres i følgende fire punkter:

 • Hadsund Sejlklub skal være kendt for vores gode faciliteter, der tænkes her på vaskeplads for bådene, ophalingsplads, klubhus, dankortbetaling 24/7 ved tanken, mm.
 • Det skal være et fristed for motorbåde og sejlbåde, med vægt på at det en sejlklub og ikke en marina, hvor fællesskabet står højest, og man som medlem forstår vigtigheden af fællesskabet og bevarer det maritime miljø.
 • Hadsund Sejlklub skal være et attraktivt sted for Autocampere.
 • Medlemmer skal tage ansvar for havnen og tage del i arbejdet omkring denne.

Visioner

Hadsund Sejlklub skal være en moderne sejlklub, hvor klubhuset skal fungere som et socialt samlingspunkt for klubbens medlemmer og gæster. Hadsund Sejlklub skal fortsat have den størrelse, som den har i dag. 

Visionen er, at have en belægning på 100 % og samtidig have en sund økonomi, hvor der lægges vægt på gode tilbud til medlemmerne. 

Visionen er endvidere, at Hadsund Sejlklub skal være forbillede for andre sejlklubber i forhold til bortskaffelse af miljøfarligt affald.

 • Medlemmer skal opleve, at bestyrelse og styregrupper er til for deres skyld, og at disse er lydhøre over for idéer og ønsker.
 • Medlemmer skal opleve deres sejlklub som en aktivitet – og udnytte de tilbud, der er.
 • Som medlemmer skal vi være opmærksomme på nye medlemmer og deres behov for at blive fortrolige med klubben og havnens faciliteter, fx bådoptagning og anvendelse af mastekran. Vi skal invitere de nye medlemmer med i vores fællesskab.
 • Det skal være tydeligt, at haven er miljøbevidst. God og overskuelig information skal gøre det let for brugerne at udvise miljørigtig adfærd.
 • Vi tilstræber at afholde foredrag og kurser i vinterperioden, som også kan være åbent for ikke-medlemmer. 
 • Vi tilstræber at arrangere musik på havnen i sommerperioden. Dette skal være åbent for alle.
 • Mindst en årlig familie sejltur, herretur, dametur.
 • Et åbent hus / åben båd-arrangement.
 • Loppemarked i forårssæsonen, med deltagelse af andre klubber fra Mariager Fjord.
 • Start af ungdomsafdeling.
 • Årlige aktiviteter for børn.
 • ”Hygge-Kapsejlads” på lange baner. 
 • Fælles spisning i løbet af vintersæsonen. Lav evt. et udvalg for dette.

Fremtidsvisioner:

 • Pro-aktiv markedsføring, når superhospitalet i Aalborg er færdigt. Her skal vi kunne finde nye medlemmer.
 • Køb af båd for udlejning og til brug for en eventuel sejlerskole.
 • Lade-stationer.
 • Ny eldrevet mastekran.
 • CO2-neutral drift af klubben, f.eks. solceller og opsamling af regnvand.
 • Udvidelse af havneplanen mod nord.
 • Opførelse af pavilloner ved rondeller.
 • Generel modernisering af klubhuset.
 • Lukket bådhal som kan lejes til vinterprojekt, samt ”bådhotel” til medlemmer som kunne ønske en lukke bådhal, projektet skal være selvfinansieret.

Bæredygtighedsstrategi

 

Denne strategi er lagt som en forlængelse af de tiltag der er sket i de seneste år og med henblik på at Hadsund sejlklub både indfrier elementer fra visionsplanen, men også udvikler sig som være en mere bæredygtig forening og havn.

Planen består af 2 dele.

1 del om anlægsmæssige forhold, som ønskes anlagt de næste 3 år og 1 del omkring forandring af medlemmer og gæsters adfærd imod en mere bæredygtig tilstand.

Fysiske anlæg.

 1. Etablering af affaldssortering i klubhus og i affaldsskur.
  En løsning hvor gældende regler for Mariagerfjord kommune efterleves med sortering af affald i 4 kategorier og i dertil indrettede containere. Ligeledes udvides den eksisterende afleveringsfunktion af kemiaffald fra både i form af brugte oliefiltre og brugt spildolie. Der etableres en fast tømningsrutine for disse 2 containere.
 2. Etablering af forbrugsafregnet strøm for både.
  Strømforbruget lægges ud til forbrugeren fremfor for nuværende all incl. model. Dette med mål om at den enkelte bådejer eller gæstesejler bliver mere bevidst om forbruget via måling og betaling pr kWh og dermed sænker elforbruget. Dette gøres via system og fysisk udstyr på det eksisterende Tallyweb system
 3. CO2 neutral strøm fra eget anlæg.
  Ved etablering af et 18 kW solcelleanlæg på klubben tagflade, vil vi kunne producere ca. 50% af det årlige forbrug denne vej og dermed nedbringe klubbens CO2 aftryk markant.
 4. Nedsætte vandforbruget på bad.
  Eksisterende brusere udskiftes til vandbesparende modeller.
 5. Udskiftning af klubbens hårde hvidevarer.
  Via udskiftning til lavenergi køleskabe/frysere og evt. fjernelse af drikkevareautomat nedbringes klubbens CO2 aftryk.
 6. Mere plantediversitet og beplantning.
  Klubbens vold imod vejen beplantes med vilde blomster. I forvejen har vi et areal der er beplantet på denne måde, hvilket nu fordobles og giver gode forhold for insekter.

Adfærdsmæssige tiltag

Hadsund sejlklub håber at kunne skabe gode adfærdsmæssige forandringer hos den enkelte bruger, når vedkommende befinder sig i sejlklubben. Det er ligeledes håbet, at disse gode vaner tages med videre ind i de private husholdninger og spredes således at effekten bliver langt større for miljøet.

 1. Skabe gode strømbesparende vaner hos den enkelte sejler.
  Via informationsskærm i klubhus, vil der dagligt vises data på elproduktionen fra solcelle anlæg og forbruget på havnens delzoner. Ligeledes vil der være rullende praktiske opslag på informationstavlen med eksempler på hvad den enkelte sejler kan gøre for at spare strøm med håb om at skabe fokus på gode miljømæssige vaner og oplysning.
 2. Nedsætte badetiden pr. bad.
  Via opslag på badeværelser med fakta, ønskes det at minimere forbruget af varme og vand til bad hos den enkelte badende gæst. Der arbejdes med adfærden og forståelse hos den enkelte person fremfor ydre reguleringer. Dog er der ”1 minut” betjening på brusere, således at brugeren skal tage et aktivt valg og forlænge badet.
 3. Formidling af viden om bæredygtighed.
  Via opslag, foredrag og temaaften med bæredygtige udstillere, ønsker sejlklubben at skabe viden hos medlemmerne. Viden der kan sprede bæredygtighed i medlemmers private husholdninger og færden generelt. Dette efter princippet om ”ringe i vandet”

Det skal understreges, at strategiplanen og bæredygtighedsstrategien er et dynamisk dokument, som løbende både kan og vil blive revideret og ændret.

Bestyrelsen Hadsund Sejlklub
2. juni 2023