Fjordordningen

Et samarbejde mellem følgende havne, klubber og bådelaug i Mariagerfjord Kommune: 

Hobro Sejlklub, Høllet Bådelaug, Stinesminde Havn, Vive Bådlaug, Hadsund Sejlklub,  Hadsund Bådlaug, Øster Hurup Bådelaug, Kongsdal Bådelaug, Mariager Sejlklub, Hobro Både Og Fiskerihavn

Fælles bestemmelser:

 1. Optagelse i fjordordningen:

Alle havne, klubber og bådelaug (i det følgende benævnt havne), uanset medlemskab af en hovedorganisation eller ej, kan optages i Fjordordningen, såfremt de efter ansøgning kan godkendes af formandsmødet.

 1. Formandsmødet (HAVSU):

Formandsmødet, der er fjordordningens øverste myndighed, afholdes hvert år i marts måned med deltagelse af havnenes formænd samt yderligere et bestyrelsesmedlem fra hver havn. Mødet holdes på skift af de tilsluttede havne i ”urets retning”.

 1. Fortøjningsbøjer:

Fjordordningen vedligeholder og udsætter fortøjningsbøjer i Mariager Fjord.

Fyr- og Vagervæsenet i Mariager Fjord forestår udsætning og optagning af bøjerne. Havnene dækker (efter en aftalt fordelingsnøgle) udgifterne til vedligeholdelse.

Benyttelse af bøjen sker på eget ansvar. Hvis der ligger en båd i forvejen afgør dennes skipper om, der under de givne vejrforhold, kan ligge flere både sikkert ved bøjen.

Enhver skade, der måtte ske under benyttelse af bøjen, er Fjordordningen uvedkommende.

 1. Identifikation:

Fartøjer, der er omfattet af Fjordordningen, skal føre klubstander og være angivet med navn og hjemhavn.

 1. Pladsanvisning:

Havne i Fjordordningen skal tilbyde/anvise plads til fartøjer, der fører klubstander og har hjemhavn tilsluttet Fjordordningen angivet på båden. Anvisningen gælder kun for fartøjer, der har fast plads tildelt i deres hjemhavn.

 1. 3-døgns regel:

Fartøjer, der er omfattet af Fjordordningens bestemmelser, kan ligge i havn som gæst i op til 3 døgn uden at betale havneafgift. For ophold ud over 3 døgn betales den i havnen gældende havneafgift for gæstesejlere. Ligeledes må fortøjningsbøjer i fjorden benyttes i op til 3 døgn ad gangen.

En ny 3-døgns periode i havn eller ved bøje kan først begynde efter 3 døgns fravær. Bemærkning: Øster Hurup og Stinesminde er ikke omfattet af 3-døgns reglen, men må benytte fjordbøjerne.

 1. Miljøafgift:

Havnene kan fastsætte og opkræve en miljøafgift på op til 30 kroner pr. døgn af fartøjer under Fjordordningen. Det er frivilligt, om havnen vil opkræve en afgift. Bådvask foretages i egen hjemhavn, medmindre andet aftales med gæstehavnen.

 1. Brug af ordningen:

Fjordordningens bestemmelser vedrørende benyttelse af havnene gælder kun i forbindelse med ferieture eller tursejladser. Ordningen er ikke en parkeringsordning. Såfremt båden forlades i mere end 1 døgn, skal den stedlige havnemyndighed underrettes. Denne afgør i så fald suverænt, om der skal betales en havneafgift.

 1. Anløbsbro ved Høllet:

Fjordordningens medlemmer skal være opmærksomme på, at den første anløbsbro i Høllet er privatejet, og ved skiltning er forbeholdt fartøjer fra Hobro og Hadsund sejlklubber. Dette er en gammel tinglyst deklaration med daværende ejer. Hobro og Hadsund sejlklubber er forpligtet til at overholde deklarationen, hvorfor denne bedes respekteret. Alle er meget velkomne til at runde anløbsbroen og lægge til i havnen som gæst i Høllet Bådelaug.

 1. Informationspligt:

Bestyrelserne har pligt til at informere deres medlemmer om bestemmelserne i Fjordordningen samt offentliggøre disse ved opslag i havnene.

 1. Orden i havnene:

Det er en selvfølge, at gæstesejlere overholder havnenes lokale ordensregler samt standardreglementerne for overholdelse af orden i de danske havne.

 1. Ændringer:

Ændringer i nærværende fælles bestemmelser kan indstilles af en eller flere af de tilsluttede havnes bestyrelser. Indstilling om ændringer skal være udsendt til alle senest 14 dage før formandsmødet, hvor behandling og afgørelse finder sted. Til gyldig beslutning om ændringer af fælles bestemmelser for Fjordordningen kræves, at der ved et formandsmøde er et flertal på 2/3 af de tilsluttede havne, der stemmer herfor.

 1. Udmeldelse af ordningen:

Såfremt en havn ønsker at melde sig ud af Fjordordningen, kan dette ske efter forudgående høring af medlemmerne på den respektive havns generalforsamling. Udmeldelsen har herefter virkning fra en 1. januar.

 1. Fjordordningens opløsning:

Opløsning af Fjordordningen kan kun ske, hvis 2/3 af de tilsluttede havnes generalforsamlinger stemmer herfor.

Revideret Hobro 1. marts 2022.