Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 2. marts 2024

Formand Paw Kristensen bød velkommen, og generalforsamlingen indledtes med ½ minuts stilhed for at mindes de to medlemmer, der var gået bort i 2023: Kaj Thorsen og Kurt Gregersen.

1: Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Ole Nielsen, som blev valgt med applaus.
Ole konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, ligesom dagsorden var udsendt rettidigt.
Kaj Nielsen og Morten Hindsholm blev udpeget som stemmetællere.
Der var mødt 45 stemmeberettigede medlemmer.

2: Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Paw afgav beretning – se bilag 1
John A. fremførte generel kritik af Tallyweb-systemet, og af Frihavnsordningen, som han fandt uretfærdig.
Paw forsvarede Frihavnsordningen og Sommerfesten (som giver underskud) som goder for kollektivet.
Elo Jensen mente at Frihavnsordningen giver en besparelse for klubbens medlemmer, og at mærket burde være gratis.
Søren Uhrenholt takkede bestyrelsen for, og var imponeret af, alt det positive der skete, og opfordrede til at holde en positiv tone på generalforsamlingen.
Elo påpegede, at generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og at det er her at diskussioner skal foregå – uden mundkurv.
Poul Flohr foreslog at standerstrygning blev ændret til det mere positive standernedhaling.
Jan Jensen takkede for en god modtagelse, som nyt medlem.
Finn Jensen mente at frihavnsordningen var helt OK.
Poul F. roste Kaj Nielsen og Jesper Quist for deres store arbejde og hjælpsomhed på havnen.
Paw tilsluttede sig dette.
Bestyrelsens beretning blev modtaget med applaus.

3: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år, til godkendelse.

Jens Jørgen Falsig gennemgik regnskabet – se bilag 2.
Poul F. spurgte ind til vandforbruget i klubhuset – Paw lovede at finde tallene senere.
Paw takkede René for at holde god fokus på diverse priser, især diesel.
Paw tilføjede, at Spar Nord havde bidraget med 15.000 kr. til renovering af beddingen.
Paw forklarede endvidere om afgifter til diverse betalingssystemer o. l.
Regnskabet blev godkendt, med applaus.

4: Forelæggelse af budget for det kommende år.

Jens Jørgen Falsig gennemgik budgettet – se bilag 3.
Paw nævnte muligheden for, at der fremover kan blive brug for entreprenørhjælp i forbindelse med uddybning og pæleslåning fremover, sidstnævnte evt. i forbindelse med opretning af den ”skæve” dieselbro (Pontona), hvor der er tilbageholdt 100.000 kr. til opretning. Problemet bliver forhåbentligt snart løst.
Poul F. spurgte, om bestyrelsen havde overvejet at ”spare” de 100.000, og så leve med en skæv bro?
Jens J. F. sagde at det havde været drøftet, men at sagen p. t. står uafsluttet, så Pontona har ret til pengene, hvis de retter broen op.
Budgettet blev godkendt, med applaus.

5: Fastsættelse af prisliste, incl. kontingent, leje, afgifter m. m.

Paw gennemgik den opdaterede prisliste (bilag 4) og princip for afregning af el til medlemmer (bilag 5).
Per Karlsen spurgte om afregning af elforbrug sker til aktuel (øjeblikkelig) pris, eller til ”gammel” pris.
Paw forklarede, at afregning sker til den pris, som foreningen har betalt, i foregående måned.
Lyers Jakob Conradi spurgte ind til instruktion i brug af Talleykey, for medlemmer.
Paw svarede, at der er planlagt et kursus/orienteringsmøde, med grundig gennemgang af systemet.
Otto Christensen spurgte ind til det gennemsnitlige elforbrug, for medlemmer.
Bestyrelsen kunne ikke give svar herpå.
Luise Szilagyi spurgte om målerafregning for fastliggere fremover.
Paw svarede, at afregningen fremover sker via Tallyweb, og at fastliggere, der havde indkøbt private måler, kunne sælge dem til foreningen.
Elo spurgte om de fremtidige indtægter på salg af el vil medføre en kontingentnedsættelse.
Paw svarede, at pengene vil blive brugt til fremtidige arbejder.
Prisliste m. v. blev godkendt, med applaus.

6: Indkomne forslag.

6a: Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændringer – se bilag 6.
Forslag 1 – §8.3 angående stemmeberettigelse
Forslag 2 – §8.3 angående brug af fuldmagter
Paw forklarede om baggrunden for disse forslag.
Morten Knudsgård påpegede konflikt mellem forslag 1 og 2, samt problem med frist for indkaldelse, og opfordrede til bedre kontrol med fremmødtes stemmeret.
Elo spurgte ind til hvem bestyrelsen kunne tænkes at invitere til generalforsamlingen.
Paw forklarede, at det man havde i tankerne var specialister/konsulenter, naturligvis uden stemmeret.
På grund af diskussionen om forslag 1 og 2 suspenderede dirigenten generalforsamlingen, mens bestyrelsen drøftede situationen.
Efter denne drøftelse blev generalforsamlingen genoptaget, og Paw præsenterede 2 muligheder for forsamlingen: At bestyrelsen lod forslagene falde, eller at 2. passus i forslag 1 blev slettet.
Efter lidt diskussion skar dirigenten igennem, og forslag 1 og 2 blev trukket tilbage, da de ikke kunne bringes til afstemning, p. gr. af uklarheder.
Forslag 3 – §6.3 angående registrering af ønske om arbejdstimer eller betaling.
Paw forklarede baggrunden for forslaget, herunder det store administrative arbejde med det nuværende system.
Forslaget blev vedtaget med 44 stemmer.
6b: Forslag fra Poul Krogh om bevaring af havnekontor med havnefoged – se bilag 7.
Elo fortalte at gæstesejlere ofte omtaler havnefogederne og havnefogedordningen meget positivt.
Poul F. var også positiv stemt for forslaget, og spurgte endvidere ind til formandens mening?
Paw var glad for at der kom forslag ind fra medlemmerne, og opfordrede endvidere medlemmer til at melde sig som havnefoged.
Jan J. spurgte ind til, om havnefogedtjansen talte som arbejdstimer. Paw bekræftede dette.
Forslaget blev vedtaget med stort flertal.

7: Valg af 3 nye bestyrelsesmedlemmer.

Jan Vernersen, Jens Jørgen Falsig og Jan Glavind er på valg, og modtager ikke genvalg.
Paw præsenterede bestyrelsens kandidater:
Gitte Nielsen (sandsynligvis ny kasserer) – Otto Christensen – Lyers Jakob Conradi.
Der var ikke andre forslag, så bestyrelsens kandidater blev valgt, med applaus.
Bestyrelsen består herefter af: Paw Kristensen – Preben Grøn – Viggo Hedegaard – Helene Madsen –
Gitte Nielsen – Otto Christensen – Lyers Jakob Conradi.

8: Valg af suppleant til bestyrelsen.

Leif Christensen blev genvalgt, med applaus.

9: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Revisor Jørgen Winfeldt Jensen, revisor Thomas Birn og revisorsuppleant Ole Nielsen blev alle genvalgt.

10: Eventuelt.

Paw orienterede om muligheder for klubtrøjer, f. eks. poloer, veste eller T-shirts, med logotryk.
Jan J. spurgte ind til muligheden for langærmede og hættetrøjer.
Søren U. spurgte ind til priser.
Poul F. spurgte om logo, og om man evt. kunne overveje at bruge det flotte logo som J. K. Sørensen engang havde lavet.
Otto støttede ideen om klubtrøjer.
Kaj ville gerne have lommer på trøjerne.
Per K. påpegede problemet med 5-farvet logo og lyseblå trøjer.
Paw lukke diskussionen, og kunne konstatere at der var stemning for at gå videre med ideen.
Paw orienterede kort om fremtidsplaner angående solcelleanlæg.
Finn spurgte om den endelige pris på betalingssystemet.
Paw sagde ca. 370.000, og at man havde fået ca. 75.000 i tilskud (fondsmidler).
Kaj spurgte om de nye elstandere m. v. var lynsikre.
Paw kunne fortælle, at foreningen er godt dækket ind med diverse forsikringer.
Luise spurgte om beslutningen om solceller skulle på generalforsamling, eller om bestyrelsen besluttede.
Paw svarede at bestyrelsen mente at det kunne besluttes i bestyrelsen. Han fortalte endvidere, at bestyrelsen var i gang med at indhente tilbud på solcelleanlæg.
John A. udtrykte utilfredshed med de gældende regler for brug/leje af klubhuset i sæsonen.
Paw forklarede at spørgsmålet kunne behandles igen, hvis der blev fremsat formelt forslag herom på en generalforsamling.
Lyers nævnte, at legepladsen trængte til et eftersyn.
Paw påpegede, at der er mange opgaver på havn og i og omkring klubhus – og at medlemmerne ikke skal holde sig tilbage – det er et fælles ansvar at vedligeholde det hele.
Paw afsluttede generalforsamlingen og takkede for fremmødet.
Der blev uddelt vin til dirigent og referent, og de afgående bestyrelsesmedlemmer fik vin og gavekort, og en solid klapsalve.

Således opfattet af mig – 2. marts 2024
Poul Krogh – referent

Ole Nielsen – dirigent


Originalt “papirreferat” (med underskrifter).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *