Referat af ordinær generalforsamling 2023

Ordinær generalforsamling Hadsund sejlklub, lørdag den 4. marts 2023 – Referat.

Formand Paw Kristensen bød velkommen, og foreslog Ole Nielsen som dirigent; denne blev valgt uden modkandidater.

1.
Ole indledte generalforsamlingen med at konstatere at denne var lovligt indkaldt, og at der var mødt 46 stemme berettige medlemmer, samt udstedt 13 fuldmagter.

Troels Jensen og Poul Krogh blev valgt til stemmetællere.

2.
Paw fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Kaj Nielsen oplyste at der var kommet tally key brikker til dem der manglede at få dem udleveret, og at de kan udleveres ved henvendelse til havnefoged.

Årsberetning blev godkendt med applaus.

3.
Jens Jørgen Falsig fremlagde regnskabet for det forløbne år.

Otto spurgte ind til priser for autocampere, han kunne ikke få priser til at stemme.

Paw oplyste at priser var uden 25% moms.

Regnskabet blev godkendt med applaus.

4.
Jens Jørgen fremlagde budgettet for 2023 til orientering.

Jens Jørgen og Paw oplyste at det var et lidt andet budget skema end det der var udsendt sammen med indkaldelsen.

Jens Jørgen oplyste at der stort set var fastholdt samme udgift og indtægt niveau som 2022, men pointerede nogle ting.

Blandt andet:

Kassebeholdning på kr. 85.000, – til opstart af det nye ungdomsarbejde.

Diesel budget stort set som 2022

Salg havn: strøm og bad som indtægt.

Vedligehold havn var der afsat Kr. 70.000, –

Forbrug af el og vand i klubhus falder ca. Kr. 18.000, – pga. målere.

Fjernvarme stiger lidt.

Der skal bruges lidt penge på vest molen til træ og maling af kran.

Orientering blev modtaget med applaus.

5. Fastlæggelse af prisliste, inkl. Kontingent, leje, afgifter mm. Bilag 4.

Til dette punkt var der stor spørgelyst.

Frank Justesen spurgte om der kunne blive problemer med skattevæsenet for de 10 timers frivilligt arbejde, som medlemmer kan ligge for at undgå at betale kr. 3.000, –
Paw svarede ”Nej”.

Poul Krog, spurgte om strømafgift på kr.25,- for gæstesejlere og fjordordning, var et valg, efter om man brugte strøm eller ikke.
Paw, svarede ”Ja” det var det.

Der var stor diskussion om punkt ”b” i forlag 5, hvor der blev nævnt flere eksempler, som viste at man ikke kan tilgodese alle ønsker fra medlemmer med bådplads, små, som store både.

Rene Poulsen mente, at hvis man lige havde købt en ny båd, og ikke fået solgt den gamle, så måtte der findes en rimelig løsning med bestyrelsen, om placering af den gamle i en kort periode.

Der blev også talt om ”bedding” som i dag kan bruges til optagning af de fleste af vores både i havnen, men ”ikke” alle, for som Kaj Nielsen pointerede, så skal vi ikke ødelægge vores grej, for at tage for stor en båd op.

Der var også en del snak om køb / leje af bådplads, som gav anledning til diskussion.

Brian gammelgård mente ikke at punkt ”b” hørte hjemme i en prisliste, dertil svarede Paw at man var lidt udfordret på dette punkt.

Alle 5 forslag fra bestyrelsen blev vedtaget med stort flertal.

6. Behandling af evt. indkomne forslag

a. Forslag fra bestyrelsen: vedtægtsændringer. Bilag 5

Der var stor diskussion om evt. afskaffelse af fuldmagter.

Otto Christensen mente det var noget svineri at afskaffe fuldmagter.

Flemming Birk foreslog at man i stedet skulle kunne invitere en stedfortræder, hvortil svaret fra bestyrelsen var ”Nej”.

Elo Jensen sagde, hvorfor skal alle nu kollektivt afstraffes fordi der ved den sidste generalforsamling, var uoverensstemmelser med nogle fuldmagter.

Troels Jensen oplyste, at der var meget få organer, der i dag juridisk set arbejder med fuldmagter.

Poul Krogh mente også det var en dårlig ting at afskaffe fuldmagter, f.eks. ved vejrlig, hvor folk ikke kunne komme frem, så blev det et meget tyndt beslutningsgrundlag.

Paw kommenterede, at man pga. episoden fra sidste generalforsamling, dengang og nu, havde talt med Dansk sejlunion, og de gik heller ikke ind for fuldmagter.

Der blev stemt om de 3 forslag til vedtægtsændringer.

Forslag 1 & 3: blev vedtaget.
Forslag 2: (stemmeret / fuldmagter) blev forkastet.

b. Indkommen forslag fra bestyrelsen: valg af æresmedlem, bestyrelsen foreslog Preben Grøn. Bilag 6.

Paw argumenterede for bestyrelsens indstilling, og det store arbejde som Preben igennem tiden har lagt i Hadsund sejlklub, samtidigt orienterede han om at der i dag kun var 2 nulevende æresmedlemmer, Peter Christensen og Kaj Nielsen.

Dirigenten spurgte om der var nogen der ønskede skriftlig afstemning, det var ikke tilfældet, og dernæst spurgte han om der var nogen der havde noget imod at Preben Grøn blev nyt æresmedlem, det var der ikke.

Applaus og stort tillykke til Preben Grøn som nyt æresmedlem i Hadsund sejlklub.

c. Indkommen forslag fra Per Carlsen, opsætning af 10 nye el-standere, samt ombygning af 15 eksisterende el-standere, og indførelse af brugerbetaling af el. Bilag 7

Paw orienterede om at Per Carlsen var forhindret i at forsvare sit forslag, og i stedet havde lavet en 7 min video, som nu ville blive vist, samtidigt oplyste Paw at han og bestyrelsen ikke ville svare på spørgsmål, der angik dette punkt, men at Flemming Birk i stedet ville prøve at svare, hvis der kom nogle el tekniske spørgsmål.

Videoen blev vist efter diverse opstart vanskeligheder, og medlemmerne kom med spørgsmål.

Otto Christensen spurgte ind til tilbagebetalingstiden på 5,1 år, hvortil Flemming birk svarede at det ville han ikke kommentere på, eller forsvare.

Paw sagde så alligevel, at hvis forslaget blev stemt igennem, ville der pågå arbejde med at søge fonde, og at betalings systemet ”måske” først blev ført ud i livet i år 2024.
Troels Jensen, der søger fonds midler, sagde at alene tal arbejdet med at søge fonde ville vare ½ år.

Leif Christensen mente at man skulle droppe forslaget, og i stedet bruge de penge som dermed blev sparet i abonnement til tally key, til at købe strøm for.

Flemming Birk spurgte ind til hvor meget vi i forvejen i dag betaler i abonnement for autocampere, i forhold til at hele havnen kommer på.
Paw oplyste, at det blev ikke en fordobling i forhold til i dag, hvis hele havnen kom med. Samtidigt berettede han om møde med ”FLID” om en fælles app, så man med tiden, fik en fælles platform ved betaling med samme app.

Elo Jensen kunne ikke forstå det postyr, der var med brugerbetaling, for det blev jo stemt ned på den tidligere ekstraordinære generalforsamling sidste år.
Paw svarede, at det var et indkommen forslag fra et medlem.

Finn Nielsen, hvorfor er der ikke højere pris på autocampere end gæstesejlere, hvortil der blev sagt at det var der faktisk, da de allerede betalte for el via ”tally web”.

Otto Christensen spurgte om det så stadigt var gratis for medlemmer at tage bad, hvortil Paw svarede ”JA”.

Dirigent mente at nu skulle der stemmes.

Forslaget blev vedtaget: 45 stemte for, 12 stemte imod, og 1 ugyldig.

d. Indkommen forslag fra bestyrelsen: kontingentforhøjelse. Bilag 8.
Forslaget bortfaldt da punkt c. bilag 7. blev vedtaget.

7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: Preben Grøn og Helene Madsen er på valg.
Preben og Helene har tilkendegivet at de står til rådighed for genvalg. Valg af 1 medlem til bestyrelsen til erstatning for suppleant Jesper Qvist, kandidat Jan Glavind.

Der var ikke andre kandidater, og Jan Glavind tog imod kandidaturet, og fortalte at han havde en del erfaring fra tidligere arbejde i bestyrelsen for en motorcykelklub ”uden rygmærker”

Preben og Helene blev genvalgt, og Jan blev valgt, alle med applaus.

Jan Glavind er på valg igen næste år.

Bestyrelsen består således det næste år af:
Paw Kristensen – Preben Grøn – Jens Jørgen Falsig – Helene Madsen – Jan Vernersen – Viggo Hedegård – Jan Glavind.

8. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen. Jesper Qvist har tilkendegivet at han ikke ønsker genvalg.
Leif Christensen meldte sig som den eneste.

Leif blev valgt med applaus.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant, revisor Jørgen Windfeldt Jensen, Thomas Birn står til rådighed for genvalg. Revisor suppleant Ole Nielsen står til rådighed for genvalg.

Alle blev genvalg med applaus.

10. Eventuelt.

Finn Nielsen spurgte hvorfor alle materialer til det nye badeværelses byggeri ”ikke” var købt lokalt.
Paw oplyste at man kikker sig lidt rundt omkring, men at vi handler rigtigt meget i XL byg Hadsund.

Søren Jensen spurgte ind til frihavns ordning.

Paw, fortalte at man havde tilmeldt sig igen, efter at vi ikke har været medlem de sidste 25 år, og at vi i første omgang, vil prøve det 1 år.
Der er indkøbt frihavns mærker for sæson 2023, og hvert mærke koster klubben Kr. 15,-
De medlemmer der ønsker at benytte sig af denne ordning, kan købe et mærke til Kr.300,-
Paw oplyste at man på frihavns ordningens hjemmeside, kan se alle frihavne.

Poul Søgård, roste de mange flotte tiltag i Hadsund sejlklub, men syntes at der burde være mulighed for at udefrakommende, der besøger havnen, har mulighed for at benytte toiletter – det kan de ikke i øjeblikket, da alle døre er låst.
Paw oplyste at det måtte vi se på, så toiletter, fremover kan benyttes i dagtimer uden brug af personlig kode.

Den ordinære generalforsamling blev herefter afsluttet af Formanden, og der blev klappet.

Referent. Mogens Bach Jensen

Dirigent. Ole Nielsen


Originalt “papirreferat” (med underskrifter).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *