Referat fra 19. november

 

Alle medlemmer var til stede.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat

2. Orientering fra formanden

3. Opfølgning på generalforsamling

4. Orientering fra konference v/keld

5. Prioritering af vinterspor v/Brian

6. Fordeling af ressourcer

 7. Eventuelt

 

 

 

 

Referat:

 

ad.1. Referatet blev godkendt og underskrevet

 

ad.2. Formanden orienterede om udskiftningen af loftet i klubhuset. Udskiftningen havde taget lidt flere dage end påregnet på grund af problemer med håndværkerens bil. Kaj Nielsen og Kjeld Skjoldborg havde ydet en god hjælp til håndværkeren.

 

Det var formandens forventning at udskiftningen af loftet havde en gunstig virkning på lydniveauet i lokalet, men det vil blive afprøvet ved foredraget på tirsdag og julefrokosten næste lørdag.

 

Formanden orienterede desuden om drøftelser der havde været med Hobro Sejlklub om et samarbejde. Hobro vil gerne sende unge ned til Hadsund til træning, til gengæld kunne Hobro tilbyde en sejlerskole i weekenderne.

 

Kenneth udtrykte ønske om at Hobro også ville stille ressourcer til rådighed.

 

Brian supplerede med at sport har planer om at holde et møde med de øvrige sejlklubber i området for at koordinere kapsejladser mv.

 

Ad.3. Det var opfattelsen at der havde været en god stemning på generalforsamlingen, og at der ikke var alvorlige problemer i klubben.

 

Bestyrelsen drøftede herefter nogle af de punkter der havde været oppe på generalforsamlingen.

 

– Ved næstkommende ændring af vedtægterne vil det blive præciseret hvordan bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling.

 

– Løse hunde i sejlklubben er klart i modstrid med ordensreglementet.

 

– Bestyrelsen havde tidligere drøftet prisniveauet for diesel, og bestyrelsen fandt stadig at klubbens fortjeneste er rimelig, og priserne ligger faktisk i underkanten af niveauet i mange klubber.

 

– Det blev besluttet at indkøbe 3 nye trækvogne og nye stole og borde til terrassen.

 

– Bestyrelsen var indstillet på at den samlede pris for optagning af fremmede både på beddingen skal forhøjes. Forslaget er at prisen skal være 400 kr. til klubben for brug af beddingen og minimum 500 kr. til den eller de personer der hjælper.

 

– Endelig undersøges muligheden for at søge støtte fra Nordjysk Kreds.

 

 

 

ad.4. Keld havde deltaget i den årlige Flidkonference

 

Han kunne oplyse at der nu er et firma, Dansk Bådophug, der kan tage sig af destruktionen/genanvendelse af gamle udtjente både. Pris typisk 4-5000 kr. Udtjente både er et stort problem i mange havne.

 

Der havde været et indlæg om trådløst internet på havnene. Indlægget havde vist at det er bekosteligt hvis der skal etableres net på hele havnen, og i følge lovgivningen skal vi fortsat logge hvem der bruger nettet, hvis der er mulighed for 100 brugere eller mere.

 

Vores model med internet omkring havnekontoret er således undtaget for logningen, da der ikke kan være mere end 100 brugere. Det er også en løsning som har fungeret tilfredsstillende i sommer. Sejlerne har været tilfredse med at kunne gå på nettet fx fra terrassen.

 

Flid har etableret en “havnelods” på nettet HAVNEGUIDEN.DK, som varmt kan anbefales.

 

Endelig var der et indlæg fra Dansk Campingråd om deres arbejde med kvaliteten på campingpladserne. Måske kan Flidhavnene hente noget inspiration fx med et antal stjerner alt efter hvilke faciliteter der er til stede.

 

Punktet gav anledning til diskussion af autocampere på havnen, og der var enighed om at fremme denne aktivitet. Kommunen ser meget velvilligt på at havnene også tilbyder “camping”. Der var enighed om stille og roligt at forbedre vores service til autocamperne, det kan også give en vis indtægt.

 

ad.5. Fra tid til anden giver det problemer med at komme i vandet i den rigtige rækkefølge. Det er ikke altid at  de yderste både på sporet er de første til at komme i vandet. Brian havde derfor lavet et oplæg hvor tre spor indrettes som “hurtige” spor. Det øverste kræver søsætning senest 1. weekend i april, og de to næste – på østsiden – kræver søsætning senest 15. april. Resten af sporene som nu. Der bliver også igen markeret hvor man ikke må sætte sin båd af hensyn til traktorens manøvremulighed.

 

ad.6. Der var en kort diskussion af ressourcefordelingen. Jens og Leif drøfter videre fordelingen, og opfølgningen på 2014.

 

ad.7. I forbindelse med at beddingsvognen skal udskiftes ønsker Leif vurderet om systemet kan indrettes så det bliver lettere at søsætte både med stor dybgang. Det tilsluttede bestyrelsen sig.

 

 

 

For referatet

 

keld gammelgaard

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *