Referat fra Generalforsamlingen i Hadsund Sejlklub lørdag 8. november 2014

 

Generalforsamlingen var godt besøgt, over 50 medlemmer var mødt op.

1: Valg af dirigent:
 Ole Nielsen blev udpeget som dirigent. 
 Dirigenten kunne bekræfte, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet,
 og gav derefter ordet til formanden.

2: Bestyrelsens beretning om det forløbne år:
 Der henvises her til den før generalforsamlingen udsendte beretning.
 Derudover orienterede formanden om de tiltag, man ikke havde nået at begynde på:
* Renovering af vestmole
* Fremstilling af ny beddingsvogn
* Lydisolering af loftet i klubhuset.
Desuden orienterede formanden om:
* Muligheder for sejlerskole, evt. i samarbejde med Hobro Sejlklub
* Arbejdet vedrørende forsikringsforhold i klubben
* 75-års jubilæum i 2017
* ”Heltene fra Svanemøllen”

Bemærkninger til formandens beretning:

 Anne-Mette Eriksen: Kritik af forløbet omkring den sidst afholdte ekstraordinære        generalforsamling – ønske om præcisering af reglerne om ditto.
 Formanden fremførte synspunktet, at bestyrelsen havde handlet i overensstemmelse
med reglerne, og at eventuelle ændringer krævede vedtagelse på generalforsamling
og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling…………

John Andersen: Påpegede manglende omtale af renovering af flagmast, samt problemer
med (lodsejers) båd i Høllet.

Kaj Nielsen: Foreslog større skilte angående ”Hund i snor”

Finn Jensen: Nævnte at man førhen havde haft færre problemer med hunde, da man skiltede med ”Rottegift udlagt”

Børge Poulsen: Nævnte at der måske var muligheder for at søge midler til ungdomsafdelingen fra ”Nordøstjysk Kreds”, og nævnte også sin skuffelse over det manglende fremmøde til møderne heri.

Ole Balle: Opfordrede til, at man gennede hunde væk, der er til gene; desuden udtrykte han bekymring for, om klubben var ved at blive ”for pæn”, så der ikke mere var plads til små uskadelige hunde?

Finn Jensen: Gentog tidligere gode råd angående skiltning med rottegift…..

Anders Enevoldsen: Havde det synspunkt, at reglerne burde følges, og hvis ikke reglerne kunne følges, burde de laves om!

Ole Balle: Nævnte den mulighed, at medlemmerne rettede henvendelse til hundeluftere, der ikke har tilknytning til sejlklubben, og bad dem om at forføje sig.

Arne Smalby: Mente at reglerne burde følges af alle.

Dolan Sund: Efterlyste orientering om Havsu-arbejdet og Waterfestivalen.

Efter generalforsamlingen vedtog bestyrelsen at fastholde arbejdsfordelingen med Jens Nørgaard som formand – se evt. under bestyrelsen på hjemmesiden

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *