Generalforsamling i Hadsund Sejlklub lørdag 5. marts 2022 – referat

Formand Paw Kristensen bød velkommen, og foreslog Brian Gammelgaard som dirigent; denne blev valgt, uden modkandidater. 

1: Brian indledte generalforsamlingen med at konstatere, at denne var lovligt indkaldt, og at der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer, samt udstedt 4 fuldmagter.
Otto og Flemming meldte sig som stemmetællere. 

2: Paw fremlagde bestyrelsens beretning for det forløbne år; se bilag 1 
Frank spurgte ind til den RIB, som klubben har til salg; 
Paw forklarede, at det er en båd fra 2005, i dårlig stand, og klubben har ikke brug for den.
Årsberetningen blev godkendt, med applaus. 

3: Jens Jørgen Falsig fremlagde regnskabet for det forløbne år; se bilag 2 
Otto spurgte ind til udgifterne til el og vand;
Paw henviste til seneste bestyrelsesmødereferat, og oplyste desuden at det sidste års forbrug af el var ca. 29.000 kWh, hvilket er en svag stigning, som sandsynligvis kan henføres til det stigende besøg af autocampere. 
Per C. spurgte ind til prisen for sommerfesten; 
Paw oplyste, at deltagerne ca. selv havde betalt maden, og at de øvrige udgifter til teltleje, musik m. m. havde været ca. 20.000 kr. 
Per C. spurgte endvidere ind til den hidtidige praksis med at dele el-forbruget i klubben med 1/3 til klubhuset og 2/3 til havnen; der blev oplyst, at forbruget på havnen fremover ville blive målt separat. 
Frank nævnte, at uddybning af havnebassinerne også tog en del strøm. 
Børge Poulsen efterlyste budgettallene i regnskabet, således at man kunne sammenholde budgetter og det faktiske regnskab; bestyrelsen noterede sig dette. 
John A. udtrykte sig kritisk om udgifterne til telefon, webhosting, Nets og Mobilepay. 
Regnskabet blev vedtaget, med applaus. 

4: Jens Jørgen fremlagde budgettet for 2022, til orientering. Se bilag 3 

5: Fastsættelse af prisliste – forslag til ændringer fra bestyrelsen, se bilag 4 

Forslag 1: 100 kr. i rykkergebyr. 
Forslaget blev vedtaget, med applaus. 

Forslag 2: Forslag om at tidligere indbetalte depositum for nøgler bruges til nyt låsesystem;
Forslaget blev vedtaget, med applaus. 

Forslag 3: Priserne for autocampere hæves til 150 pr. dag i perioden 1/5 – 30/9, og til 200 kr. pr. dag i perioden 1. oktober til 30/4; når det nye måler/afregningssystem er færdigt, bruges dette.
Forslaget blev vedtaget, med applaus. 

Forslag 4: Når det nye måler/afregningssystem er færdigt, bliver prisen for autocampere 150 kr. pr. dag + el og + bad. 
John A. spurgte ind til afregning af bad; 
Paw forklarede om koder man får tildelt via Tallyweb. 
Poul K. spurgte ind til registrering af medlemmers færdsel, via logfiler i det nye adgangssystem, og om denne logning var lovlig og hensigtsmæssig. 
Paw (og andre i bestyrelsen) gjorde rede for, at et sådant system var vejen frem, da det ikke var forsvarligt at fortsætte med det gamle nøglesystem. 
John D. fremførte, at det burde afklares, om det nye system overholdt GPDR-reglerne. 
Troels tilsluttede sig dette. 
Per C. spurgte om prisen på nye nøgler til det gamle system; denne blev oplyst til 500 kr./stk. 
Carsten Olesen foreslog afstemning; 
Forslaget blev vedtaget med stort flertal, under forudsætning af, at GPDR kan overholdes. 

Forslag 5: Der opkræves 25 kr. for strøm i alle havne i fjordordningen. 
Forslaget blev vedtaget, med applaus. 

Forslag 6: Prisen for bad for gæster sættes til 5 kr. for 4 minutter. 
Forslaget blev vedtaget, med applaus. 

Forslag 7: El til autocampere afregnes til prisen for kommende kvartal + 1 kr. 
Per C. spurgte på prisen på elmålerne; 
Preben Grøn oplyste at de kostede ca. 4.500 pr. stander med 4 udtag. 
Otto spurgte ind til funktionerne; 
Paw forklarede om tilslutning, koder, afbrydelse osv. 
Forslaget blev vedtaget, med applaus. 

Forslag 8: Gratis døgn efter 4. døgn afskaffes – alle både afregnes med 150 kr./døgn incl. el og bad – når der kommer forbrugsafregning på bad er prisen excl. bad. 
Bestyrelsen præciserede, at der stadig vil fremover vil være muligt at lave aftaler, når bare de bliver koordineret med Erik Lundin (af hensyn til skiftende havnefogeder). 
Forslaget blev vedtaget, med applaus. 

Forslag 9: Pris for medlemmers bad 5 kr. for 4 min. 
(under forudsætning af at forslag 6A i dagsordenen vedtages) 
Forslaget blev vedtaget, med applaus. 

6A: Forslag fra bestyrelsen om at medlemmer skal betale for bad. 
Otto spurgte om hvordan bestyrelsen ser på brugerbetalings-politik? 
Paw nævnte igen det stigende elforbrug og de stigende elpriser, og forklarede, at bestyrelsen på sigt sikkert vil indføre mere brugerbetaling, når og hvis der er økonomi i det. 
John D. og Troels udtrykte betænkeligheder vedrørende delvis brugerbetaling. 
Dennis advarede mod opdeling i “A-hold og B-hold” 
Ole H. anbefalede fælles afregning af el. 
Paw nævnte igen de stigende el-udgifter. 
Flemming påpegede, at der efter hans opfattelse ikke var ret mange medlemmer der bader i klubhuset. 
Finn nævnte at evt. ungdomsafdeling burde have adgang til bad. 
Ole N. nævnte at der kunne være misundelse på spil, og foreslog en frivillig betalingsordning.
Paw påpegede, at erfaringer fra andre klubber viser, at forbruget falder når der er brugerbetaling; ligeledes ønskede han sig en adfærdsændring, således at medlemmerne sparer i klubben ligesom derhjemme… 
Forslaget blev nedstemt. 

6B: Forslag fra bestyrelsen om at depositum indbetalt for nøgler overdrages til sejlklubben i forbindelse med nyt nøglesystem. Se bilag 5 
Troels spurgte om pris; 
Paw oplyste at materialeudgiften til et samlet system var ca. 38.000 kr. 
John A. stillede spørgsmål om nødvendigheden af et nyt system; 
Flemming påpegede at et nyt system var nødvendigt – Ole N. mente at et nyt system var fair nok. 
Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 

6C: Forslag fra John A. om vejledende afstemning om el i Høllet. Se bilag 6 
John fortalte om historien om broen i Høllet, og om tinglysningen i forbindelse hermed. 
Paw oplyste at prisen for installationen var ca. 10.000 kr. (materialer) som skal deles mellem Hobro og Hadsund. Desuden fortalte han, at det endnu ikke var afklaret, om projektet overhovedet kunne gennemføres, da ikke alle involverede parter havde givet tilsagn herom. 
Per C. spurgte ind til problematikken omkring fremføring af kabler over flere matrikelnumre. 
Den vejledende afstemning viste et stort flertal imod el i Høllet. 

7: Valg til bestyrelsen; Paw Christensen og Bent Olesen var på valg. 
Bent havde tilkendegivet, at han ikke ville genvælges – Paw var villig til genvalg. 
Bestyrelsen havde foreslået valg af Viggo Hedegaard. Der var ikke opstillet andre kandidater.
Viggo og Paw blev valgt, med applaus. Bestyrelsen består således fremover af: 
Paw Kristensen – Preben Grøn – Jens Jørgen Falsig – Dennis Hede – Helene Madsen – Jan Vernersen – Viggo Hedegaard. 

8: Valg af suppleant til bestyrelsen; Peter Quist var villig til genvalg. 
Peter blev valgt, med applaus. 

9: Valg af revisorer; Jørgen Windfeldt, Thomas Birn og suppleant Ole Nielsen var alle villige til genvalg. 
Alle blev genvalgt, med applaus. 

10: Eventuelt: 
John A. havde medbragt et spørgsmål fra Poul Flohr: Om alle spørgsmål om rettigheder o. I. i forbindelse med el i Høllet var afklaret? 
Paw henviste til debatten under punkt 6C. 
Poul Davidsen roste bestyrelsen for det gode arbejde, og foreslog at afslutte med klapsalver.
Der blev klappet, og generalforsamlingen blev afsluttet.

Således nogenlunde opfattet af mig som referent 

Poul Krogh  

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *