Referat af bestyrelsesmøde 20/5 2019

Til stede:

 • Jens Nørgård
 • Paw Kristensen
 • Jens Jørgen Falsig
 • John Nielsen
 • Preben Grøn
 • Bent Olsen
 • Jan Vernersen
 • Lars Riborg

Dagsorden:

Lars Riborg er inviteret og forventes at deltage i punkt 2.

 1. Nyt fra formanden.
 2. Fornyelse af flydebroerne.  (bilag: det tidligere fremsendte tilbud) Der skal tages stilling til:
  1. Indeholder det fremsendte tilbud vores forventninger?
  2. Eventuel ekspedition til Kvistgård for besigtigelse.
  3. Finansiering af projektet
 3. Status for toiletudslag for autocampere.
 4. Eventuel opsætning af Whiteboard i klubhus, så der kan skrives mangler, og hvem der står for opgave.
 5. Eventuelt
 6. Næste møde.

Mødereferat:

Ad pkt. 1. Formanden bød velkommen og fremlagde dagsordenen.

Nyt fra formanden:

Der vil være musik på havnen den 25. maj med bandet Bluegrass, hvor Jens, Jens Jørn og Preben vil forestå salg af øl, vand og kaffe. Jan Vernersen vil fremsende materiale til webmaster om arrangementet og sørge for at det udsendes til alle medlemmer.

Mariagerfjord Fritidsfestival har spurgt om Hadsund Sejlklub igen i år d. 29. og 30. august vil være vært. Værtskabet består i at vise de unge mennesker fra Hadsund Skole de fritidsaktiviteter, vi har. Programmet sidste år startede kl. 09:00 og varede til kl. 14:00. Det forventes at være det samme i år. Klubben påregnes at blive honoreret med 2500 kr. Der var enighed i bestyrelsen om at deltage i Fritidsfestivalen.

Formanden har deltaget i et møde med borgmesteren og Mariager Turistråd om at få flere sejlturister til Mariagerfjord. Både borgmesteren og Mariager Turistråd har stillet sig meget positive og interesserede over for ideen. Mariagerfjord Turistråd vil også stille deres ekspertise til rådighed for at udfærdige en turistbrochure vederlagsfrit for sejlklubberne. Formanden og Paw deltager i et møde den 27. maj i Mariager Sejlklub, hvor ideen vil blive drøftet videre. Det forventes, at hvis der er enighed, så kan projektet iværksættes i 2020.

Formanden orienterede om det afholdte VHF/SRC kursus, hvor der var 14 deltagere fra klubben. Hadsund Sejlklub vil prøve at gennemføre et kursus i foråret 2020, hvis der kan findes en instruktør.

Klubben har i vinteren 2018/19 gennemført duelighedskursus, og de 9 elever mangler at bestå den praktiske prøve, som vil blive afholdt snart.

Ad pkt. 2. Fornyelse af flydebroerne

Klubben har fået et tilbud på brugte flydebroer fra NBC Marine og har været brugt ved Søerne i Købenavn i forbindelse med metrobyggeriet. NBC har i øjeblikket 300 m flydebroer som står på land og er klar til salg.

Tilbuddet er på ca. 1.000.000 kr. ekskl. Moms hvor alt er inklusivt. Til forskel fra de broer som klubben har i dag vil der ikke blive brugt ankerkæder, men derimod et stålrør – 1 pr. flydebro. Stålrørene fyldes med sand og beklædes i plast udvendigt.

Der enighed i bestyrelsen, at projektet lever op til de forventninger, der er sat. Derfor vil sejlklubben sende en delegation fra bestyrelsen over for at besigtige broerne fysisk.

Finansieringen af projektet skal fortrinsvis finansieres af fonde – dog med et udgangspunkt i en egenbetaling på ca. 250.000 kr.

Lars Riborg har stor erfaring med at finde finansiering i fonde, og han har derfor tilbudt sin ekspertise til at søge diverse fonde. Han påregner at start sine ansøgninger op i uge 22.

Grunden til nye flydebroer er, at de gamle er over 40 år gamle. I tillæg til dette, er der ingen forsikring på dem, og vi kender ikke tidshorisonten på hvor mange år de kan holde endnu. Der er dog flere fremskredne skader på dem. Projektet skal samtidig ses som en fremtidssikring af Hadsund Sejlklub, da havnen vil blive halveret hvis flydebroerne ikke er der.

Der blev drøftet forskellige alternative løsningsmodeller til finansiering herunder banklån eller kreditlån i klubhuset, hvis pengene ikke kan findes i diverse fonde.

Ad pkt. 3. Status på toiletudslag for autocampere:

Rene vil tage kontakt til Peter Kristensen Glerup Contain Service for at få et tilbud på et toiletudslag ved ungdoms afdelingen. Det forventes, at projektet kan iværksættes hurtigst muligt, når tilbuddet foreligger.

Ad pkt. 4. Opsætning af Whiteboard i klubhus:

Bestyrelsen blev enig om, at der skal opsættes en tavle, som medlemmerne kan skrive fejlmeldinger og mangler på. Havnefogeden vil kontrollere tavlen og tage kontakt til den ansvarlige styregruppe.

Paw forestår indkøb af tavle.

Ad pkt. 5. Eventuelt:

Der blev drøftet, om man må opsætte en bod i klubhuset med effekter til salg. Der var enighed i bestyrelsen om, at vi af præsendens grunde ikke ønsker at der sælges private effekter i klubhuset. Der henvises til opslagstavlen i indgangen, hvor man kan sætte en seddel op om salg.

Der blev drøftet hvorledes vi kan gøre det mere brugervenlig for autocampere at parkere ved sejlklubben. Bestyrelsen blev enig om, at bredspor 1 skal være ryddet senest den 1. maj. Dette vil blive iværksat først gang foråret 2020. Der er blevet observeret flere autocampere, som er kørt fra området igen, da der ikke har været plads.

Preben Grøn orienterede:

Preben Grøn er blevet kontakt af en som ville købe de gamle telefonpæle. Vi har ca. 25 stk. til at ligge. Bestyrelsen besluttede, at Preben skulle prøve at få solgt så mange som muligt, da klubben ikke kan bruge dem selv.

Der arbejdes på nye plader til broen, som går over beddingssporet. Der arbejdes på to løsninger: træplade som nu eller aluminiumsdørk. Der ventes på pristilbud.

Der skal udskiftes nogle terrasse brædder på vest molen.

Der vil blive lavet en beklædning til miljøtank ved beddingen.

John Nielsen vil samle nogle folk til rengøring af bro i Høllet og en opfriskning af de grønne arealer.

Jens Jørn Falsig arbejder på at få en gasgrill sponsoreret.

Ad pkt. 6. næste bestyrelsesmøde er planlagt til 4. juni kl. 1900

Referent: Paw Kristensen

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *