Referat Generalforsamling 2016

Referatet fra generalforsamlingen er underskrevet af Brian Gammelgaard 14. november

Referat fra generalforsamling i Hadsund Sejlklub 12. november 2016                  
Formanden bød velkommen – og foreslog Brian Gammelgaard som dirigent, og spurgte om der var andre forslag. Det var der ikke og Brian blev valgt.
 
Dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
5. Fastsættelse af prisliste, inkl. kontingent, leje, afgifter m.m.
6. Indkomne forslag:
Forslag fra John Andersen:
Kan det passe at man skal betale for noget man ikke får i Hadsund Sejlklub.
Da vi for 50 år siden besluttede at alle skulle betale for vinterleje, da det ellers ville gå ud over klubbens økonomi. I de sidste mange år har der været 5 til 10 både som kommer i hal.
Derfor foreslår jeg at dem som ikke benytter vinterpladsen på havnen ikke skal betale vinterleje.
Forslag fra Kaj Nielsen
Det foreslås at Hadsund sejlklub bliver medlem af frihavnsordningen. 
Det skulle være gratis at benytte havnene, men de fleste havne der er med i ordningen opkræver miljøafgift ca. 50 kr. pr døgn. Det samme kan Hadsund Sejlklub også gøre. Jeg mener det vil være en gevinst for medlemmer i Hadsund Sejlklub.
Forslag til vedtægtsændringer:
Forslag fra Cathie Rasmussen
Jeg foreslår at vi ændrer vores§ 5.12 og §8.3
 § 5.12, hvor der står ” medlemskab er for enkeltpersoner”. Udgår
Det ændres til:
§5.12
Klubben består af:
Aktive medlemmer, med bådplads samt deres ægtefælle eller samlever, med samme bopælsadresse.
Aktive medlemmer i øvrigt, der ønsker at støtte klubben og være medbestemmende om klubbens forhold.
Passive medlemmer, der ikke deltager aktivt, men gennem et mindre kontingent ønsker at støtte klubben.
Juniormedlemmer (medlemmer mellem 8 og 17 år). Optagelse af medlemmer under 18 år kræver samtykke fra forældre/værge.
Ungdomsmedlemmer (18 – 25 år)
Vinterbadere. 
 
 $ 8.3, hvor der står: ”Stemmeret har alle myndige, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i restance. Umyndige kan repræsenteres ved dennes værge som kan stemme på medlemmets vegne. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.”
                
Det ændres til:
§8.3 Stemmeret har aktive medlemmer, og ægtefælle eller samlever med én stemme tilsammen, denne stemmeret kan udøves af begge ægtefæller eller samlevere med samme bopælsadresse, æresmedlemmer, ungdomsmedlemmer. Umyndige kan repræsenteres ved dennes værge som kan stemme på medlemmets vegne. Stemmeret forudsætter, at medlemmet ikke er i restance, og at medlemskabet har bestået i mindst tre måneder forud for generalforsamlingen. Stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt fra et andet medlem. Et medlem kan kun medbringe en fuldmagt fra et andet medlem. Fuldmagterne afleveres til dirigenten inden der stemmes.  Medlemmer, der har stemmeret ifølge vedtægterne og som ikke har momspligtig bådplads i Hadsund Sejlklub, har ikke stemmeret til havnerelaterede forslag.
Forslag fra Kaj Nielsen:
Jeg har mange gange efterlyst en fast plan over alle de arbejdsopgaver der SKAL laves for at vedligeholde de forskellige ting i Sejlklubben. Herunder vaskepladsen, maskiner, ramslag osv. For ikke at glemme noget, foreslår jeg at § 3.1 ændres.
Nuværende§3.1 : Bestyrelsen er klubbens øverste organ. Foruden strategi, økonomistyring og regnskab skal den sikre at alle klubbens opgaver varetages af en styregruppe eller af bestyrelsen. Den samlede overordnede bestyrelse består af 7 personer hvoraf nogle også er medlem af en eller flere Styregrupper 
Ændres til. §3.1 : Bestyrelsen er klubbens øverste organ. Foruden strategi, økonomistyring og regnskab skal den sikre at alle klubbens opgaver varetages af en styregruppe eller af bestyrelsen. Der udarbejder en logbog, med de arbejdsopgaver der årligt skal til for at vedligeholde de forskellige materialer og udstyr. Den samlede overordnede bestyrelse består af 7 personer hvoraf nogle også er medlem af en eller flere Styregrupper.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:
Ny § 6.3
§ 6.3: Der udsendes årligt et arbejdsskema sammen med indkaldelsen af generalforsamlingen. Alle medlemmer med bådplads har pligt til at aflevere skemaet i udfyldt stand senest 1. december samme år. Afleveres skemaet ikke rettidigt betragtes det som om medlemmet ønsker at betale.
§ 8.1: Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden for generalforsamlingen bekendtgøres i Hadsund Folkeblad (eller hvad der senere svarer dertil), ved opslag i klubhuset og ved opslag på klubbens hjemmeside senest 8 dage før dens afholdelse.
 
Ny § 8.1
§ 8.1: Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse (e-mail) til medlemmerne med foreløbig dagsorden samt opslag på klubbens hjemmeside og på opslagstavle i klubhuset. Endelig dagsorden for generalforsamlingen, samt forslag til prisliste, offentliggøres som den foreløbige, men senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 
§ 8.3: Stemmeret har alle myndige, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i restance. Umyndige kan repræsenteres ved dennes værge som kan stemme på medlemmets vegne. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
 
Ny § 8.3
§ 8.3 Stemmeret har alle myndige, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i restance. Umyndige kan repræsenteres ved dennes værge som kan stemme på medlemmets vegne. Stemmeberettigede medlemmer kan afgive en skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem, dog kan dette medlem kun medbringe én fuldmagt.
§ 8.4
Punkt 9 udgår.
I punkt 9 står der: Valg af styregruppemedlemmer: 3 til Havn; 3 til Klub; 3 til Sport.
 
7. Valg af bestyrelse: 5 medlemmer af bestyrelsen er på valg.
Leif Christensen indstilles af bestyrelsen til genvalg
Preben Grøn indstilles af bestyrelsen til genvalg
Jan Vernersen indstilles af bestyrelsen til valg
René Poulsen indstilles af bestyrelsen til valg
Jens Jørgen Falsig indstilles af bestyrelsen til valg
Kenneth Søgaard, Henrik Larsen og Kim Stoffregen ønsker ikke at genopstille
Poul Flohr indstiller Otto Christensen til valg til bestyrelsen
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Valg af styregruppemedlemmer: 3 til Havn, 3 til Klub, 3 til Sport.
10. Eventuelt.
1:
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Poul K. blev udpeget som referent.
Dirigenten bad om at alle indlæg blev indledt stående, med præsentation første gang.
 
2:
Formanden aflagde beretning og bemærkede at bestyrelsens beretning består dels af den skriftlige der er udsendt samt den mundtlige del.
 
Det går rigtig godt med unge sejlere i Hadsund, men desværre går sejlerskolesamarbejdet med Hobro noget trægt. Der er åbenbart længere fra Hobro til Hadsund, end omvendt. Samarbejdet skal revurderes inden årets udgang.
 
Jens Nørgaard udbyder sammen med en sejler fra Hobro undervisning for de unge her i vinter. Målet er at de 15 tilmeldte skal slutte af med et duelighedsbevis. En del af udgifterne til materiale mv. betales af ”ismanden”.
 
Der skal lyde en stor ros til vores deltagere i Sejlsportsligaen. Det er flot gjort afl de 4 og gruppen bag. En plads som 6. bedste er imponerende
 
Klubben har fået ny hovedsponsor. Vi har fået en fin aftale med Spar Nord, der er tale om en 2 årig aftale og som tillæg får klubben 1000 kr. hver gang det medlem aftaler et møde med Spar Nord om skifte af pengeinstitut til Spar Nord. Husk at sige man kommer fra sejlklubben.
 
Vi har fået et nyt maskinhus til gavn for maskinerne og brugerne af masteskuret. Der skal lyde en opfordring til alle medlemmer om at hjælpe med at holde orden på hele området, men specielt kan der være behov for en indskærpelse i området ved maskinhuset. Ryd op og tag affald med.
 
Al spildolie og forurenet bundvand skal i beholderne som nu står i den ny bygning. Dåser i skal i den særlige beholder – som altid, de bør ikke smides i de almindelige containere for kabysaffald. Ingen batterier ved containerne. Sørg selv for at de afleveres på genbrugspladsen. Det er ikke havnefogeden og bestyrelsen der rydder op.
 
Det ser flot ud med de nye flag på havnen, så tak til de medlemmer som sørgede for at flagstængerne kom op.
 
Sikker Havn: Tak til Poul som har sørget for at alt lykkedes. Vi har også opsagt vores dyre aftale med Falck Poul Krogh har lovet at sørge for vedligeholdelse af brandmateriel. Der kommer en demonstration af redningsmaterialet senere.
 
Hjertestarter: Vi har en ansøgning liggende hos Trygfonden. Hvis ikke de bevilger en, køber vi den selv. Den vil blive opsat på gavlen ved kontoret. Pt. kan roklubbens bruges, da den er flyttet ud på roklubbens forside.
 
Udendørsarealerne: Vi er længere fremme end beregnet og arbejdet færdiggøres i løbet af 2017. Mange har tilkendegivet at der er stor tilfredshed med flisearealerne. Vi undgår græs i bådene og i klubhuset.
 
Det røde hus der bl.a. indeholder vinterbadernes areal, ølrummet og materiale til de unge, skal have renoveret beklædningen, der er rådden. Den skal skiftes og der skal monteres tagrender på bygningen. Vi har fået tilsagn om kr. 17000 til renoveringen fra kommunen. Inden arbejdet påbegyndes skal der ryddes op i alle rum.
 
Formanden henstillede til at man respekterer de skilte der er sat op ved nogle af beddingssporene om seneste søsætning – så vi let og enkelt kan sætte både op og ned.
 
Bådvogne og overbygninger: Kreativiteten er stor, når der laves overbygninger, det er lige før det udvikler sig til rullende huse. Fremover vil kravet være at ingen overbygninger må være større end bådvognen.
 
Poul Flohr spurgte til ikrafttrædelsesdato af bonusaftale med Spar Nord (Dette blev senere fastslået til 15/10)
 
Otto Christensen spurgte om renovering af ungdomsafdelingens bygning kun var tænkt udvendigt?
Det bekræftede formanden.
 
Poul F. roste Formanden for fremlæggelsen, og kom med yderligere bemærkninger omkring J70-holdets ambitioner og præstationer – som han senere vendte tilbage til.
 
Børge Poulsen spurgte ind til beslutningsprocesserne angående igangsættelse af anlægsarbejder, f. eks. det igangværende arbejde med belægningssten, springvand osv., idet han efterlyste mere oplysning og medlemsindflydelse, og foreslog at flere spørgsmål blev bragt til afstemning på generalforsamlingerne.
Formanden svarede hertil, at han mente at der var orienteret om den aktuelle sag, og at han i øvrigt mente at sådanne små anlægsarbejder kunne besluttes af bestyrelsen alene.
Leif C. supplerede med, at det aktuelle arbejde havde været nævnt allerede i 2012 og flere gange i bestyrelsesreferaterne.
 
Ove Holm og Kaj Nielsen mente at der vil være behov for lidt flere skilte så det forskellige affald bliver placeret de rette steder.
Formanden svarede at bestyrelsen ville se på det.
 
Børge Poulsen kom med et kort og kritisk indlæg angående handlingsplaner, i tråd med hans tidligere indlæg.
Finn N. anbefalede at man skelnede mellem stort og småt – og lod bestyrelsen passe sit arbejde.
Herefter blev Formandens beretning godtaget med applaus.
 
3:
Henrik L. fremlagde regnskabet (er offentliggjort på hjemmesiden og karakteriserede økonomien som god, stabil og gældfri.
 
Otto Christensen roste Henrik for sit arbejde.
 
Børge Poulsen spurgte ind til antallet af ledige bådpladser.
Henrik Larsen kunne fortælle, at der er 7-9 ledige pladser, og at niveauet har været uændret i de sidste år.
 
Børge Poulsen spurgte ind til en konkret tilbagebetaling af bådpladsindskud.
Sagen undersøges.
 
John Andersen roste Henrik for sit arbejde.
 
Regnskabet blev herefter godtaget med applaus.
 
4:
Henrik forelagde næste års budget til orientering. Budgettet er på linje med budgettet for 2015/16
 
5:
Henrik forelagde prisliste/takstblad med uændrede priser.
 
Prisliste/takstblad godkendt uændret, med applaus.
 
6:
Forslag fra John Andersen: John fremførte og begrundede sit forslag – se forslaget ovenfor.
Formanden anbefalede at forkaste forslaget, med henvisninger til at Sejlklubben er et fællesskab, og at det vil føre for vidt at begynde at differentiere delbetalingerne yderligere. 
Der var afstemning ved håndsoprækning – forslaget blev forkastet.
 
Forslag fra Kaj Nielsen: Kaj fremførte og begrundede sit forslag. se forslaget ovenfor.  
Formanden fortalte at bestyrelsen ikke kunne støtte forslaget, da det ville have negativ virkning på klubbens økonomi, og mange af de havne vi besøger er ikke med.
Der var afstemning ved håndsoprækning – forslaget blev forkastet.
 
Forslag fra Cathy Rasmussen: Cathy fremførte og begrundede sit forslag. se forslaget ovenfor.   
Dirigenten orienterede om reglerne for vedtægtsændringer.
Keld Gammelgaard redegjorde for bestyrelsens synspunkt. Der er en del i Cathie Rasmussens forslag der er sympatisk, men efter bestyrelsens opfattelse giver det for mange komplikationer, og det er værd at huske på at en sambo eller ægtefælle altid vil være velkommen i klubben. I praksis skelnes der ikke mellem medlemmer og sambo.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at forslaget forkastes. Hvis det sker vil bestyrelsen i det kommende år sammen med Dansk Sejlunion vurdere om der kan laves ændringer der imødekommer Cathie Rasmussens intentioner.
Der udspandt sig herefter en længere debat om blandt andet evt. konsekvenser for vores kontingent til Dansk Sejlunion.
Kaj Nielsen nævnte, at f. eks. Ålborg Sejlklub havde gennemført lignende ændringer af vedtægterne.
John Andersen fortalte, at i Hobro Sejlklub kunne samlevere blive medlem for 250 kr. om året.
Dirigenten præciserede, at det drejede sig om ét forslag, selvom det omhandlede flere paragraffer, og derfor ville blive sendt il afstemning under ét, hvilket Cathie Rasmussen ikke var tilfreds med.
 
Der var skriftlig afstemning:     For: 4 stemmer, Imod: 33 stemmer, Blanke: 1 stemme 
Forslaget blev nedstemt.
 
Forslag fra Kaj Nielsen: Kaj fremførte og begrundede sit forslag. – se forslaget ovenfor.
Keld Gammelgaard bemærkede at forslaget var så godt at det havde været benyttet i flere år og fremviste et eksempel herpå. Det har været et arbejdsredskab for styregruppe havn længe. Frem over vil det blive offentliggjort på opslagstavlen. Bestyrelsen kunne ikke anbefale forslaget.
Der var afstemning ved håndsoprækning – forslaget blev forkastet.
 
Keld Gammelgaard orienterede bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter – se forslaget ovenfor.
Ændringen af § 8.1 er blandt andet en følge af Postnords forringede service så det bliver vanskeligere at sikre udbringning inden for de fastsatte rammer. Desuden er der meget få der ikke har en e-mailadresse.
 
John Andersen anbefalede fortsat brug af Hadsund Folkeblad – for at vise vores aktiviteter.
Otto Christensen spurgte om der var tale om at styregrupperne nedlægges?
Keld Gammelgaard præciserede at styregrupperne fortsætter, men fremover udpeges af bestyrelsen.
Ove Holm støttede en ”hårdere kurs” mod dem der afleverer arbejdskort for sent.
Dolan Nielsen udtalte sig positivt angående stemmeafgivelse via fuldmagt. 
Cathy Rasmussen forlangte at forslaget skulle behandles som hver paragraf for sig.
Dirigenten præciserede igen, at det drejede sig om ét forslag, selvom det omhandlede flere paragraffer, og derfor ville blive sendt il afstemning under ét. 
Der var skriftlig afstemning:     For: 27 stemmer, Imod: 12 stemmer, Blanke: 1 stemme 
Forslaget blev vedtaget – og skal genbehandles på extraordinær generalforsamling 5. januar 2017. 
 
7:
Formanden orienterede om baggrunden for at der var så mange på valg, et medlem havde nedlagt sit mandat kort tid før generalforsamlingen, derfor skulle der vælges en ekstra. Han præsenterede derefter bestyrelsens kandidater: Leif Christensen  Preben Grøn, Jan Vernersen, Rene Poulsen og Jens Jørgen Falsig. 
Poul Flohr præsenterede Otto Christensen, som han havde indstillet.
 
Efter en skriftlig afstemning blev følgende valgt for 2 år, Leif Christensen, Preben Grøn, Jan Vernersen og Jens Jørgen Falsig. René Poulsen blev valgt for en etårig periode.
 
8:
Revisorer og revisorsuppleant blev genvalgt med applaus.
 
9:
Valg til styregrupper:
Havn: Karl Baisgaard – Flemming Svendsen – Poul Krogh
Klub: Jens Nielsen – Cathy Rasmussen – Lars Rigborg
Sport: Rene Nielsen – Flemming Jensen – Thomas Gerlach
Valg ved applaus.
 
10:
Keld Gammelgaard orienterede om justeringer af ordensreglerne– se forslaget ovenfor.  
Keld Gammelgaard præciserede, at ændringerne ikke ville have tilbagevirkende kraft.
 
Keld Gammelgaard oplyste at den extraordinære generalforsamling var fastsat til 5. januar kl. 19:00
 
Formanden fortalte at det var vemodigt at skulle tage afsked med Henrik Larsen som kasserer, og overrakte ham en kasse vin som afskedsgave.
 
Fmd. uddelte de sidste præmier for sæsonens onsdagssejladser, der var en flaske til Klaus Borch, Thomas Gerlach og Anders Dam. 
 
John Andersen spurgte ind til håndtering af tomme øldåser – tilstanden af Sejlklubbens cykler til udlån – opretholdelse af orden i klubhuset – og status for Fjordordningen. 
Fmd. orienterede om et snarligt formandsmøde i Fjordordningen; bestyrelsens holdning var at ordningen skulle fortsætte som hidtil, hvis muligt. Øldåser skal i den særskilte beholder som hidtil. Spørgsmålet om cykler til udlån er uafklaret.
 
Kaj Nielsen spurgte til handlingsplan angående nye fortøjningskæder til flydebroerne.
Leif Christensen orienterede om planerne herom, og at man afventede assistance fra Jan Thomsen og Als.
 
Anders Enevoldsen og Dolan Nielsen efterspurgte mere orientering om økonomien i J70-projektet, herunder om bådens værdi, desuden ville de gerne vide om  klubben hæfter hvis der opstår et underskud i projektet.
Henrik Larsen fortalte, at der var styr på økonomien, og at regnskab herfor fandtes i det bagvedliggende materiale, som revisorerne havde godkendt men beklagede, at klubbens J70 ikke stod opført på inventarlisten.
Keld Gammelgaard pointerede at det er bestyrelsens klare indstilling at projekt J70 skal hvile i sig selv og ikke belaste klubbens økonomi ud over betaling af startpenge.
 
Poul Flohr orienterede om aktiviteterne i J70 i det forløbne år. Der havde været mange aktiviteter og med flotte resultater. Hadsund sluttede på en 6. plads. Der havde været over 90 starter, en knust stævn, et brækket bovspryd og en revnet spiler, men ingen personskader. Per Carlsen havde været meget flittig med at promovere Hadsund og Hadsund Sejlklub, det var blevet til i alt 37 artikler. Der har også været megen aktivitet på fjorden med 5-6 ynglinge, 2 J70, store både og et pigehold på vej. Gruppen bag J70 vil efter generalforsamlingen lægge op til en omstrukturering af gruppen.
 
Generalforsamlingen blev afsluttet af formanden, der endvidere mindede om julefrokosten
lørdag 26. november kl. 19. 
 
For referatet Poul Krogh/(Keld Gammelgaard)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *