Referat fra generalforsamlingen 2017

  1. Valg af dirigent:

Jens Nørgaard bød velkommen og foreslog Brian Gammelgaard som dirigent.

Brian blev valgt.

Brian Gammelgaard konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og spurgte om der var nogen der havde indvendinger. Det var der ikke. Brian gav derefter ordet til Jens Nørgaard for bestyrelsens beretning

 

  1. Bestyrelsens beretning:

Jens aflagde beretning og gjorde opmærksom på at den mundtlige var et supplement til den skriftlige.

I henhold til de nye vedtægter der blev godkendt i januar i år, sker indkaldelse mv. via email. Det er derfor vigtigt at medlemmerne sikrer at klubben har ajourførte emailadresser. Er der ændringer skal de gives til Leif Christensen.

Desværre kan vi konstatere at medlemstallet falder, i stor udstrækning på grund af vores alderssammensætning. Det bliver derfor et mål i de kommende år at få skabt en større tilgang af yngre medlemmer. Det er naturligvis en opgave for bestyrelsen, men Jens opfordrede også medlemmerne til at være aktive i medlemshvervning.

Desværre har vores fjordordning det ikke godt. Det har jo i mange år været reglen at man lå gratis hos hinanden i fjorden, men nu koster det penge at ligge i Mariager, Vive og Kongsdal. For at markere vores utilfredshed, vil vi også opkræve et symbolsk beløb 25 kr. når både fra de tre klubber anløber Hadsund (havnefødderne skal dog ikke gå rundt og opkræve beløbet, vi antager at de berørte selv betaler)

Med stor festivitas blev vandpytten ved DaVinci indviet og det har i den forløbne sæson været gratis at ligge i ”kanalen”. Kommunen har været meget langsommelig med at fortælle hvad planerne er fremover, om det fortsat skal være gratis. Det vil være en urimelig konkurrence til Sejlklubben og det må jo betyde at det også skal være gratis at ligge i de kommunale havne, fx Fiskerihavnen og Øster Hurup ?

Det er flot at J70 fortsat befinder sig i 1. division i sejlsportsligaen og Grundig Cup blev afviklet på en flot professionel måde.

Formanden syntes også at der var grund til at hæfte sig ved en anden stor præstation ? nemlig Jan Pedersen og kærestens tur i ynglingen til Samsø – enten var der vikingeblod i årene eller også var kærligheden stor.

Da klubben modtager tilskud fra kommunen er der krav om at vi skal aflægge et regnskab der følger kalenderåret. Det er administrativt meget vanskeligt at operere med to regnskaber både et der følger kalenderåret, og et der går fra 1. oktober til 30. september.

Det er derfor bestyrelsens indstilling at vi fra 2018/19 går over til kalenderårsprincippet. Da det er opfattelsen at det vil være vanskeligt at flytte generalforsamlingen fra november til foråret havde bestyrelsen gjort sig nogle tanker om at bibeholde generalforsamlingen i november.

I 2018 vil bestyrelsen også arbejde mere med at skabe en vision for Sejlklubben.

Jens kunne i øvrigt oplyse at han vil tilbyde duelighedsundervisning i løbet af vinteren fortrinsvis for medlemmer.

Klubben kan godt bruge en ekstra havnefoged, der er villig til fx at tage et par uger i august??

Afsluttende kunne Jens fortælle at klubben har 75 års fødselsdag 17. august næste år. Det vil blive fejret lørdag 18. august.

Kommentarer:

Finn B-maler anførte at der ca. havde ligget 150 både ved DaVinci i løbet af sommeren.

Jens svarede hertil, at man stadig afventer en ordentlig afklaring fra kommunens side.

Kaj spurgte ind til, om den fremtidige satsning på udelukkende e-mails var god nok i alle sammenhænge? Jens svarede at det mente man, og man ikke længere kan løbe an på postvæsenet.

Lars Rigborg anførte at ”Vild Med Vand”-projektet fortsætter næste år og det har også som sigte at hverve nye medlemmer.

Poul Flohr spurgte ind til, hvilken løsning Sejlklubbens bestyrelse ville foretrække vedrørende kanalen ved DaVinci?

Jens svarede, at man i hvert fald ikke kunne acceptere unfair konkurrence, og gentog at man i øvrigt stadig afventer kommunens svar på diverse henvendelser.

Dolan anførte, at der ville være problemer ved at ændre regnskabsåret, uden også at flytte generalforsamlingen.

Jens svarede, at man ville genoverveje forslaget, men det havde været opfattelsen at det var svært at flytte generalforsamlingen

Beretningen blev herefter vedtaget med applaus.

  1. Fremlæggelse af regnskab:

Jens Jørgen gennemgik hovedpunkterne i regnskabet, og orienterede om baggrunden for at gå over til det kommunale system, CONVENTUS.

Sejlklubben har en god, stabil økonomi, og er gældfri. Desværre har vi kunnet konstatere et faldende antal gæster, hvilket nok skyldes den dårlige sommer.

Desværre er der medlemmer der betaler for deres diesel meget sent. Der kan gå over en måned efter købet af diesel, før de betaler ved kontooverførsel. Der er desværre også gæster der ikke betaler for overnatning, som de skal.

I øvrigt henvises til det udsendte regnskab.

Spørgsmål:

Otto var chokeret over at medlemmer kunne finde på at udsætte betaling af diesel i månedsvis, og foreslog at muligheden for salg på kredit blev afskaffet.

Søren Uhrenholt spurgte ind til, om klubben var helt gældfri? – Dette blev bekræftet.

Der udspandt sig nogle spørgsmål om tallene for diselsalget der var lavere end sidste år. Leif svarede at tallet for i år nok var det normale, men det var selvfølgelig også påvirket af de færre gæster og vores egne medlemmer havde også sejlet mindre end tidligere år.

Kaj påpegede at der var en uklar tekst ved posterne ejendom/maskiner/anlæg.

Regnskabet blev herefter godkendt.

  1. Fremlæggelse af budget:

Jens Jørgen fremlagde budgettet, der stort set svarede til budgettet for den nuværende periode, og nævnte et par hovedpunkter:

Ambitionsniveauet svarer til de foregående års. – Der opspares til kommende havneprojekter. – J70-gruppen får fortsat tilskud, efter aftale. – Der hensættes til 75-års jubilæum.

Spørgsmål:

Dolan spurgte om ikke det faldende medlemstal burde afspejles i budgettet?

Jens Jørgen var enig heri.

René Nielsen fremlagde separat regnskabsoversigt og budget for J70-gruppen.  

Gruppen havde i løbet af året haft en samlet indtægt på ca. 36.000 kr og udgifter på 124.000 kr., således at der ved årets udgang var en kassebeholdning på ca. 36.000 kr. Det forventes at budgettet for 2018 stort set vil balancere. Den største post på regnskabet var 60.000 kr. for leje af anden J70. René forklarede at det tal dækker over to år, og det er muligt at det endelige tal bliver mindre.

Der blev spurgt om der ikke også havde været nogle indtægter fra udleje af bådene.

René forklarede at man havde satset mere på sejladstræning end forretning.

Poul Flohr anførte, at der generelt manglede info omkring J70-projektet, og at man burde gøre mere her.

René erklærede sig enig, og indrømmede at man havde haft mest fokus på sejlads.

Anders E. spurgte om der også ville blive arrangeret GRUNDIG CUP eller lignende i 2018?

René svarede at der ikke var planer om sådant.

Orienteringen blev taget til efterretning

  1. Fremlæggelse af prisliste.

Leif præsenterede den reviderede prisliste, og nævnte de væsentligste ændringer:

Kontingentet for A-medlemmer uden bådplads hæves fra 400 kr. halvårligt til 600 kr.

Prisen for gæstesejlere differentieres, således at 10m eller derunder koster 130 kr., og >10m koster 150 kr.

Jens forklarede at passive medlemmer ikke har gratis adgang til svømning.

Spørgsmål:

Otto spurgte hvordan vores prisniveau vedrørende gæstesejlere ligger i forhold til andre?

Leif svarede, at niveauet er som tilsvarende steder, måske i den lave ende.

Gregersen spurgte om baggrunden for opdeling af både kun efter længde, uden hensyn til besætningens størrelse og brug af faciliteter?

Leif forklarede, at sådan er sædvanen, og at det er en forenklet version, bl. a. af hensyn til havnefogederne.

Poul Flohr erklærede sig enig med Gregersen, og spurgte ind til A-medlemmer uden bådplads?

Der blev svaret at da kontingentet for nogle år siden stor set var blevet fordoblet var A-medlemmer uden bådplads ikke omfattet, hvilket vel ikke var rimeligt idet disse medlemmer stort set havde de samme rettigheder til havnens faciliteter.

Prislisten blev herefter godkendt.

  1. Behandling af indkomne forslag:

 

Cathie’s forslag angående ændring af §8.2

Da Cathie ikke var til stede gennemgik Keld forslaget på bestyrelsens vegne. Bestyrelsen kunne ikke gå ind for forslaget. Det bør altid være dirigenten der afgør hvordan der skal stemmes, naturligvis i samspil med forslagsstilleren. Det andet forslag om at bestyrelsen skal undersøge om et forslag er lovligt kunne bestyrelsen ikke godkende. Det må altid være forslagsstilleren der undersøger om et forslag er lovligt eller ikke.

Kaj protesterede, og henviste til diskussionen på den tidligere generalforsamling.

Keld svarede at det vedrørte ændringer af vedtægten, og det var omfattet af næste ændringsforslag fra Cathie.

Da Kaj ønskede skriftlig afstemning, blev en sådan sat i værk; der blev afgivet 47 stemmer, 37 fulgte bestyrelsens indstilling, 3 stemte for forslaget, mens 7 var blanke.

Cathie’s forslag angående ændring af §10

Heller ikke dette forslag kunne bestyrelsen gå ind for. Cathie ønskede også at man skulle stemme om hver enkelt ændring vedr. vedtægterne.

Keld benyttede som eksempel bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Her ville det ikke give mening at man fx vedtog § 5.12 (der henviste til § 8.3) men forkastede §8.3. Det vil ofte være således at vedtægtsændringer hænger sammen. Ændring i en § vil have konsekvenser for en eller flere af de øvrige §’er.

Der blev stemt ved håndsoprækning. En stemte for resten stemte imod.

På generalforsamlingen i 2016 havde der været et forslag – Fra Cathie – om at både mand og kone (samlever) automatisk skulle være medlem, hvis man havde bådplads. Målet var en stærkere ligestilling. Forslaget blev forkastet blandt andet på grund af at forslaget ville medføre øgede udgifter til Dansk Sejlunion.

Bestyrelsen havde lovet at undersøge om der kunne laves et forslag som tilgodeså intentionerne. Det var det forslag der nu var fremsendt. Det betyder dels at ægtefæller/samlevere har samme rettigheder som det primære medlem, når man har bådeplads, samt at vedkommende kan stemme på generalforsamlingen, hvis man har en fuldmagt.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

  1. Valg af bestyrelse:

Leif foreslog genvalg af Jens og René P., og anpriste deres store arbejdsindsats.

Da Keld ikke ville modtage genvalg, foreslog bestyrelsen valg af Per Carlsen.

Jens og René P. blev genvalgt, og Per C. blev valgt, alle med applaus.

  1. Valg af revisorer og suppleanter:

Genvalg med applaus.

  1. Eventuelt:

Jens takkede Keld for det store arbejde han har lagt i bestyrelsen, og at han ville blive savnet i bestyrelsen. Forsamlingen gav Keld en applaus til afsked.

Maler-Jesper påpegede det uhensigtsmæssige i, at drikkevareautomaten havde 5 rækker med øl og kun 2 rækker med sodavand, hvoraf ingen var cola – især med hensyn til ungdomsafdelingen.

Jens forklarede at de colaflasker der eksisterer i dag ikke passer i automaten, men man ville gerne undersøge igen, da det blev oplyst at Hancock har cola på almindelige flasker.

Kaj spurgte bestyrelsen om der blev søgt sponsorer til mole-projekterne?

Jens svarede at det havde man ikke påbegyndt endnu.

Dolan foreslog at man indrettede vedtægterne således at det kun er bådejere der kan stemme om projekter vedr. havnen.

René N. opfordrede bestyrelsen til at inddrage medlemmerne i Vild med Vand projektet og det kommende jubilæum.

Jens afsluttede generalforsamlingen med tak til de fremmødte, og tak til bestyrelsen. Og på opfordring fra Flohr blev der råbt hurra for klubben.

For referatet Poul Krogh/keld Gammelgaard

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *