Vedtægter 2017

Vedtægter

for

Hadsund Sejlklub

Medlem af Dansk Sejlunion

Klub og formål

§ 1.1: Klubbens navn er Hadsund Sejlklub, og hjemsted er i Hadsund.

§ 1.2: Klubbens formål er at styrke interessen for sejlsport og anden hobby som udøves på vandet.

 Medlemmer og tilhørsforhold

§ 2.1: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion, og er undergivet dennes love og bestemmelser.

§ 2.2: Foreningens medlemmer skal tilgodeses bedst muligt. Ved uoverensstemmelser skal det ske ud fra en rækkefølge i prioriteter:

 1. aktiviteter for sejlbåd, motorbåd og ungdom
 2. sejlbrætsaktiviteter
 3. vinterbadning
 4. betalende gæster
 5. sponsorer
 6. kano og kajak
 7. organisationer (ud over Dansk Sejlunion) klubben er medlem af
 8. andet

 Struktur i klubben (bestyrelse og udvalg)

§ 3.1: Bestyrelsen er klubbens øverste organ. Foruden strategi, økonomistyring og regnskab skal den sikre at alle klubbens opgaver varetages af en styregruppe eller af bestyrelsen. Den samlede overordnede bestyrelse består af 7 personer hvoraf nogle også er medlem af én eller flere styregrupper.

§ 3.2: Tre styregrupper varetager daglige og løbende opgaver, og er ansvarlig overfor bestyrelsen. Hver styregruppe kan uddelegere arbejde til medlemmer eller udvalg. Styregrupperne er:

 • Havn (havn og anlæg, bådpladsfordeling, spil, masteskur)
 • Klub (klubhus, klubaktiviteter, medlemmer, gæster, blad/hjemmeside)
 • Sport (sportsaktiviteter, ungdom, klubbens joller, jolleskur, målerbreve)

§ 3.3: Bestyrelsen konstituerer sig selv. Der udpeges en formand, næstformand, en kasserer, samt medlemmer for hver styregruppe.

§ 3.4: Styregrupperne konstituerer sig selv efter bestyrelsens konstituering.

Årets gang (regnskabsår, generalforsamling og medlemsmøder)

§ 4.1: Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.

§ 4.2: Der er ordinær generalforsamling i november.

§ 4.3: April/maj afholdes et samlet medlemsmøde hvor klubbens og sportens anliggender drøftes.

 Pligter og rettigheder for klub, ledelse og medlemmer
§ 5.1: Foreningen forpligtes/tegnes ved underskrift af formand og kasserer eller af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 5.2: Foreningen hæfter i forhold til tredjemand alene med sin formue. Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

§ 5.3: Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

§ 5.4: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden (eller evt. næstformand) er til stede. I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. I tilfælde af stemmelighed er formandens (hhv. næstformandens) stemme afgørende. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger, beslutninger og handlinger.

§ 5.5: Revisorerne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning. Hver af revisorerne har i øvrigt til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ 5.6: Indskud for bådplads og lignende kan gøres til genstand for modregning i al anden afregning mellem klub og medlemmet.

§ 5.7: De i havnen hjemmehørende både har pligt til at føre klubbens stander, og standeren må ikke føres af andre.

§ 5.8: Bestyrelsen kan udstede et ordensreglement vedr. anvendelse af havn samt arealer ved havn. Ordensreglementet offentliggøres på hjemmeside og ved opslag.

§ 5.9: Bådene skal være ansvarsforsikrede uanset om de står på land, eller ligger i vandet. Medlemmernes deltagelse i klubbens kapsejladser, fester m.v. er for egen risiko og ansvar, og mulige erstatningsansvar er klubben uvedkommende.

§ 5.10: Deltagelse i kapsejladser i klubben kræver, at tilmeldte bådfører og bådejer er aktiv medlem i en klub tilknyttet Dansk Sejlunion, eller tilsvarende udenlandsk national organisation. Styregruppen Sport kan, når det skønnes i klubbens interesse, udelukke en båd fra at deltage i kapsejladser og lignende.

§ 5.11: Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter klubbens reglementer. Henstilling fra bestyrelse, styregruppe eller udvalg skal efterkommes. Det er ethvert medlems pligt at værne om klubbens hus, havn, område og materiel.

§ 5.12: Medlemskab er for enkeltpersoner.

§ 5.13: Ved indmeldelse af umyndige kræves tillige skriftligt samtykke fra værge. Indtil man er 18 år, er en værge ansvarlig for medlemmets handlinger, og er den som har pligter overfor klubben i forhold til medlemskabet.

§ 5.14: Medlemmer som deltager i ungdomsarbejde/-aktiviteter kan fra 15 år vælges som ungdomsrepræsentant i styregruppen Sport.

§ 5.15: Æresmedlemmer er kontingentfri. Valg til æresmedlem kan ske på en generalforsamling med 2/3 flertal, efter indstilling fra bestyrelsen. Forslaget begrundes af bestyrelsen og er ikke til diskussion.

 Priser

§ 6.1: Der skal betales for brug af klubbens ting og materiel, ved medlemskab og eller gebyr. Ikke medlemmer kan også tilbydes at benytte klubbens faciliteter imod betaling. Gældende prisliste skal omfatte priser for gæster, samt gebyrer for medlemmer og evt. forskellige former for medlemskaber og disses forskellige rettigheder. Prislisten offentliggøres på havnekontoret og hjemmesiden.

§ 6.2: Ved tildeling af bådplads på ydersiden af molen betales 2/3 af indskud. Den resterende 1/3 betales når der efter anciennitet og ledig pladsstørrelse, tilbydes indrykning til inderhavn. Ved anciennitet forstås den periode medlemmet uden ophør har haft bådplads i havnen. Ved opsigelse af bådplads nulstilles ancienniteten til indvendig bådplads. Ved opsigelse af bådplads, tilbagebetales 80 % af gældende indskud i henhold til prisblad. Tilbagebetaling sker efter tur. Når en plads i havnen genudlejes, tilbagebetales det medlem der står først på listen. Listen administreres af bestyrelsen.

§ 6.3: Der udsendes årligt et arbejdsskema sammen med indkaldelsen af generalforsamlingen. Alle medlemmer med bådplads har pligt til at aflevere skemaet i udfyldt stand senest 1. december samme år. Afleveres skemaet ikke rettidigt betragtes det som om medlemmet ønsker at betale.

Bådpladser og tildeling deraf

§ 7.1: For at blive optaget på venteliste til bådplads i havnen og for at få tildelt en bådplads skal man være medlem af sejlklubben, og evt. krav om en bestemt type medlemskab kan fremgå af gældende prisliste.

§ 7.2: Bådpladser anvises af styregruppen Havn, og både må kun ligge på de anviste pladser. Omgruppering af bådpladser kan finde sted, såfremt der er ændringer i bådenes antal eller størrelse, og alle medlemmer må finde sig i at få anvist anden plads end de tidligere havde.

§ 7.3: Bliver en bådplads ledig og ejeren fortsat betaler pladsleje og deltager i arbejdsordningen,bevares retten til en bestemt type bådplads, dog således at hvis et medlem med indvendig plads ikke har benyttet sin plads i mere end ét år, kan vedkommende tidligst få en indvendig plads igen når der bliver en ledig. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give dispensation.

Meddelelse om en bådplads midlertidigt bliver ledig skal straks gives til sejlklubben, som disponerer over pladsen i den ledige periode.

§ 7.4: Et medlem kan ikke sælge eller på anden måde gøre en bådplads til genstand for handel. Bestyrelsen kan efter ansøgning godkende at pladsen overdrages til ægtefælle eller arving i lige linje.

§ 7.5: Hvis der er flere ejere af samme båd (fælleseje) kan medejere opnå fortrinsstilling til pladsen, når A og B er opfyldt:

A: Alle ejere skal registreres ved tildeling af pladsen og skal være aktive medlemmer af klubben.

B: Fællesejet skal have strakt sig over mindst 5 år. 

Generalforsamling, dagsorden, valg og ledelse mv.

§ 8.1: Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse (e-mail) til medlemmerne med foreløbig dagsorden samt opslag på klubbens hjemmeside og på opslagstavle i klubhuset. Endelig dagsorden for generalforsamlingen, samt forslag til prisliste, offentliggøres som den foreløbige, men senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8.2: Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal skriftligt være formanden i hænde senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse og medtages i den endelige dagsorden.

§ 8.3 Stemmeret har alle myndige, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i restance. Umyndige kan repræsenteres ved dennes værge som kan stemme på medlemmets vegne. Stemmeberettigede medlemmer kan afgive en skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem, dog kan dette medlem kun medbringe én fuldmagt.

  

§ 8.4: Dagorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget for det kommende år.

5. Fastsættelse af prisliste, inkl. kontingent, leje, afgifter m.m.

6. Behandling af evt. indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse: 3 eller 4 er på valg, idet man vælges for 2 år.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

 § 8.5: Valgbar til bestyrelsen er myndige medlemmer. Genvalg kan finde sted. Listevalg kan ikke finde sted. Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig selv. Kandidater til bestyrelsen og andre hverv skal være til stede under generalforsamlingen eller have givet fuldgyldigt tilsagn om at være kandidat.

§ 8.6: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer (beregnet af de til Dansk Sejlunion sidst indberettede tal) skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. Da skal indkaldelse til generalforsamling ske senest 1 måned efter, begæring herom er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

§ 8.7: Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af mindst 10 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.

§ 8.8: Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre specifikke regler fastsætter andet. Dirigenten bestemmer måden der stemmes på. Dog skal afstemning og valg forgå skriftligt, hvis blot ét stemmeberettiget medlem ønsker det. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny bringes op på samme generalforsamling.

§ 8.9: Generalforsamlingens beslutninger og forhandlinger indføres i en protokol, i det omfang dirigenten bestemmer. Protokollen underskrives af dirigenten.

Ophør af medlemskab

§ 9.1: Til udmeldelse kræves, at det sker skriftligt til bestyrelsen inden 1. januar med virkning fra 1. april, eller inden 1. juli med virkning fra 1. oktober. Kontingent samt evt. bådplads- eller vinterleje skal dog fortsat betales, indtil medlemmet har fjernet sine ejendele/båd fra området.

§ 9.2: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold (eks. restance) giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver 2/3 flertal. Hvis det ønskes, har ekskluderede ret til at få efterprøvet denne beslutning ved at få beslutningen optaget som et punkt på førstkommende generalforsamling – fristen herfor er tre uger før generalforsamlingen, hvorefter det er generalforsamlingen der træffer endelig beslutning.

§ 9.3: Efter forslag af mindst 10 medlemmer kan forslag til eksklusion optages som et punkt på dagsordenen til en generalforsamling, og kan vedtages ved almindeligt flertal. Medlemmet som foreslås ekskluderet har krav på meddelelse herom (almindeligt brev) senest 3 dage før generalforsamlingen, ligesom vedkommende har adgang til denne, med ret til at forsvare sig.

§ 9.4: Et medlem, der er ekskluderet kan kun optages som medlem ved en generalforsamlingsbeslutning

§ 9.5: Et ekskluderet medlem skal fjerne alle ejendele fra klubbens områder inden 2 måneder. Er det ikke sket, fjernes delene på medlemmets ansvar og regning.

 Ændring af vedtægter

§ 10: Ændring i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for, og når mindst 1/3 af medlemmerne er til stede (beregnet af de til Dansk Sejlunion sidst indberettede tal). Er færre til stede, stemmes der alligevel, og opnås 2/3 flertal for, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Her kan 2/3 flertal vedtage samme forslag, uanset hvilket antal medlemmer der er til stede.

 Ophør af klubben

§ 11: Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Er mindst halvdelen af klubbens medlemmer (beregnet af de til Dansk Sejlunion sidst indberettede tal) til stede, kan forslaget vedtages med ¾ flertal. Uden halvdelen af klubbens medlemmer kan ¾ beslutte indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling, hvor endelig beslutning kan træffes med ¾ flertal, uanset antal medlemmer der er til stede. En generalforsamling som opløser klubben skal, med simpelt flertal, beslutte fordeling af foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, til alment kulturelle formål i Mariager Fjord Kommune.  

Vedtaget på generalforsamlingen den 5. januar 2017

Underskrevet af bestyrelsen 7. februar 2017

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *