Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Jens Nørgaard bød velkommen og foreslog Brian Gammelgaard som dirigent, og spurgte om der var andre forslag.

Børge Poulsen foreslog i stedet Ole Nielsen

 

Efter en afstemning ved håndsoprækning blev Brian Gammelgaard valgt.

Keld Gammelgaard blev udpeget som referent

Børge Poulsen mente at den ekstraordinære generalforsamling ikke var lovligt indkaldt da han mente at den skulle indkaldes som en ordinær med opslag i Hadsund Folkeblad mv. Endvidere mente Børge Poulsen ikke at indkaldelsen var sket korrekt idet dagsordenen ikke var offentliggjort eller var offentliggjort mangelfuldt.

Det skabte naturligvis nogen uro at bestyrelsen blev beskyldt for ikke at have gjort arbejdet godt nok.

Bestyrelsen kunne dog på alle punkter tilbagevise Børge Poulsens mening.

Det fremgår af vores vedtægter at det alene er i forbindelse med ordinær generalforsamling at der er krav om at det skal offentliggøres i Hadsund Folkeblad:

§ 8.6: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen

§ 10: Ændring i disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når 2/3 af de afgivne stemmer er for, og når mindst 1/3 af medlemmerne er til stede (beregnet af de til Dansk Sejlunion sidst indberettede tal). Er færre til stede, stemmes der alligevel, og opnås 2/3 flertal for, skal bestyrelsen inden 14 dage indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Her kan 2/3 flertal vedtage samme forslag, uanset hvilket antal medlemmer der er til stede.

At dagsordenen ikke var blevet offentliggjort kunne Keld Gammelgaard klart afvise. Indkaldelsen skete allerede på den ordinære generalforsamling og alle kunne orientere sig om det ved at læse referatet fra generalforsamlingen. Siden generalforsamlingen havde der også været et opslag på tavlen i klubhuset. Dagsordenen findes på hjemmesiden og derudover havde alle medlemmer med e-mailadresse modtaget en e-mail 21. december med dagsordenen.

Børge Poulsen mente stadig ikke at indkaldelsen havde været fyldestgørende idet teksten til vedtægtsændringer ikke var en del af dagsordenen.

Hertil svarede Keld Gammelgaard at alle medlemmer havde modtaget bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

Herefter konstaterede Brian Gammelgaard at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indkaldt.

Ad. Pkt. 2

Børge Poulsen mente at det var forkert at standse med offentliggørelsen af indkaldelsen til den ordinære generalforsamling, idet det var en metode til synliggørelse af Sejlklubben.

John Andersen og Kaj Nielsen erklærede sig enig med Børge Poulsen.

Keld Gammelgaard svarede at det ikke var den eneste måde klubben synliggjorde sig. I det forløbne år har J70 jollen fået en hel del omtale og klubben sender også fra tid til anden pressemeddelelser.

Børge Poulsen kritiserede den måde man havde stemt om bestyrelsens vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling.

Keld Gammelgaard svarede at det ikke handlede om den ordinære generalforsamling, men den ekstraordinære. Den ordinære generalforsamling var afsluttet, godkendt og referatet var udsendt.

Børge Poulsen fandt det forkert at man skulle stemme om vedtægtsændringerne under et, hvilket Poul Flohr tilsluttede sig.

Dirigenten fastholdt at det var i orden at foretage afstemning under et. Var man modstander kunne man jo blot stemme nej.

Kaj Nielsen ønskede at afstemningen skulle være skriftlig.

Dirigenten og Børge Poulsen optalte stemmerne og bestyrelsens forslag blev vedtaget med det fornødne flertal.

Referatet er godkendt af dirigenten 7. januar 2017

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *