Referat fra bestyrelsesmøde i sejlklubben 6. april 2016

Dagsorden:

 1. Orientering fra gruppen vedr. sejlsportsligaen – René og Ole Nielsen inviteres (det forudsættes at der på forhånd er udsendt et notat om planer og økonomi)
 2. Godkendelse af referat
 3. Orientering fra formanden
 4. Status på økonomien
 5. Status vedr:
  1. Vestmolen og fliserne
  2. Sejlerskolen
  3. Overdækning af containere
 6. Henvendelse fra kommunen om at klubber opfordres til at stille slæbesteder gratis til rådighed for alle
 7. Eventuelt

Referat:

René og Ole Nielsen deltog under pkt. 1. Fra bestyrelsen var Kenneth og Kim fraværende.

 1. Orientering fra gruppen vedr. sejlssportsligaen – René og Ole Nielsen inviteres (det forudsættes at der på forhånd er udsendt et notat om planer og økonomi)

Der var på forhånd udsendt et notat fra gruppen med titlen ”Oversigt over projektet Hadsund Sejlsportsligaen”

Hertil havde Jens og Keld formuleret et lille notat om ”Ramme for Hadsund Sejlklubs deltagelse i sejlsportsligaen” Tanken havde været at det skulle være bestyrelsens ønsker til styring mv. af projektet, men ved en teknisk fejl havde Henrik og Leif ikke modtaget notatet, hvilket skabte en lidt træls indledning på mødet, da der var forhold i notatet som kunne misforstås.

Notatets indhold var:

Deltagelsen i sejlsportsligaen organiseres som et særskilt projekt under ledelse af den nuværende projektgruppe, nedsat efter generalforsamlingen i 2015.

 1. Det forudsættes at alle udgifter til drift af båd, deltagelse i sejlsportsligaen samt andre udgifter, som kan henføres til projektet, afholdes af de til projektet sponserede midler.
 2. Projektgruppen fører et regnskab og dette regnskab revideres af Hadsund Sejlklubs revisorer.
 3. De sponserede midler indsættes derfor på en konto hos Andelskassen, sejlklubbens hovedsponsor.
 4. Det er hensigten at klubben alene støtter projektet med omkostninger til dækning af startgebyrer
 5. Hvis projektgruppen ikke kan opnå tilstrækkelig sponsorstøtte til drift af båd mv., afhændes båden og et provenu går til ”ungdoms- og kapsejladsens fremme” i klubben.

Formanden bød velkommen til Ole og René og ønskede tillykke med det flotte økonomiske og kommunikationsmæssige resultat. Der er opnået tilsagn fra en række virksomheder og fonde der betyder at gruppen har været i stand til at afgive bestilling på en J70 og samtidig er der midler til driften i to år.

Som nævnt ovenfor kom diskussionen skævt afsted idet Henrik tolkede notatet således at projektet ikke skulle køre i klubbens regnskab, men udenfor, hvilket han mildest talt var modstander af

Det var formuleringen:

Projektgruppen fører et regnskab og dette regnskab revideres af Hadsund Sejlklubs revisorer.

Jens og Keld forsikrede at det ikke var tanken, de ønskede alene at sikre at projektets økonomi ikke blev blandet sammen med klubbens øvrige økonomi. Efterfølgende blev punktet derfor omformuleret til:

           Projektgruppen fører en særskilt konto i regnskabet.

Ole udtrykte tilfredshed med at bestyrelsen lagde op til at gruppen selv skulle styre de midler som man havde samlet ind. Han forstod dog ikke at der i henhold til bestyrelsens notat ikke kunne blive tale om at bestyrelsen dækkede et eventuelt mindre underskud i en uvis fremtid.

Gruppen planlægger at leje en båd i 2016, evt. den der privat er indkøbt, og spurgte om evt. pladsleje.

Leif svarede at der naturligvis ikke skal betales leje for en af klubbens både, men på den anden side kunne han ikke garantere en fast plads. Gruppen måtte acceptere at det kunne være nødvendigt at flytte efter ledige pladser.

René fortalte om nogle af de planer som gruppen har, og det blev aftalt at René sender materiale til Keld, hvis der er noget som de ønsker at orientere alle medlemmer om – enten via hjemmeside eller ved udsendelse af mail.

Når det samlede notat om sejlsportsligaen er færdigt, lægges det på hjemmesiden.

Herefter gik bestyrelsen over til det ordinære møde

 1. 2.Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

 1. 3.Orientering fra formanden

Jens havde deltaget i et formandsmøde med formændene fra fjordens klubber, der erstatter Havsu, der er nedlagt.

På mødet havde Mariager meddelt at de havde besluttet at der obligatorisk opkræves 30 kr. pr. døgn for både fra fjorden.

Beslutningen er direkte i modstrid med Fjordordningen.

I Kongsdal er man også tvunget til at betale, hvis man vil have strøm, men kan ellers ligge gratis.

Bestyrelsen besluttede at vi IKKE opkræver et beløb selvom det er både fra Mariager eller Kongsdal. Vi fastholder at det er gratis de første tre døgn, men man er naturligvis velkomne til at smide en tyver eller lignende for opholdet.

 1. 4.Status på økonomien

Henrik gav en status på økonomien, der ser fornuftig ud, og antallet af restancer er på et rimeligt niveau.

 1. 5.Status vedr:
  1. a.Vestmolen og fliserne

Det blev besluttet at nedprioritere vestmolen og i stedet opprioritere flydebroen. Den inderste er nu repareret, den var fyldt med regnvand.

Det større projekt med fliser omkring legepladsen afventer, dog gennemføres det begrænsede projekt med nye fliser ved havnekontoret.

 1. b.Sejlerskolen

Orienteringen afventer at Kenneth deltager på et møde. Jens kunne dog omdele en flot brochure om sejlerskolen.

 1. c.Overdækning af containere

Det forventes/håbes at spærene kan rejses lørdag 9. april, og i så fald vil der være et lille rejsegilde

 1. 6.Henvendelse fra kommunen om at klubber opfordres til at stille slæbesteder gratis til rådighed for alle

Mariagerfjord kommune havde henvendt sig til alle sejlklubberne og udtrykt ønske om at alle og enhver skulle kunne bruge vores slæbested, uden betaling.

Alle klubber havde meddelt at det ønskede man ikke, dels er der en lille indtjening for klubben med den nuværende ordning, dels vil vi godt have styr på hvem der bruger slæbestedet.

 1. 7.Eventuelt

Projektet med at blive certificeret som sikker havn skrider godt frem.

Næste bestyrelsesmøde 11. maj kl. 19

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *