Referat fra generalforsamling 14. november 2015

Referat fra generalforsamlingen i Hadsund Sejlklub 14. november 2015 kl. 13.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget for det kommende år.

5. Fastsættelse af prisliste, inkl. kontingent, leje, afgifter m.m.

6. Indkomne forslag:

Fra John Andersen:

”Der er mange bådejere der ikke overholder klubbens love og regler med blandt andet, at både der står på land efter 1/6 skal flyttes på vestsiden på et af de to øverste spor. Hvis ikke det sker vil der blive lagt 500 kr. på kontingentet, da det ikke er rimeligt, at Peter og Kaj skal flytte disse både indtil flere gange. Ham der slår græs må køre siksak mellem bådene”.

Fra Poul Flohr:

Det er svært at holde sig i Superligaen, det koster både tid og penge. Derfor foreslår undertegnede og en del medlemmer dannelse af en ” Supergruppe”, og dertil søger vi generalforsamlings velsignelse.

Supergruppen skal foretage sig det fornødne omkring: 1. Praktiske gøremål. 2. Økonomi. 3. Presse. Supergruppen sammensættes i første omgang af Finn Jensen og Ole Nielsen. Supergruppen består minimum af 6 medlemmer, heraf eet medlem fra bestyrelsen + besætningen. Der arbejdes efter princippet ”Konsensus”, og der skal vindes. Gruppen er selvsupplerende. Denne gruppe skal medvirke ril at ”gøde jorden” og lave vandet blåt. Sejlerne skal sejle. Sammen kan vi mere.

7. Valg af bestyrelse: 3 medlemmer af bestyrelsen er på valg.

Jens Nørgaard. Indstilles af bestyrelsen til genvalg

Keld Gammelgaard. Indstilles af bestyrelsen til genvalg

Brian Gammelgaard. Ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Kim Stoffregen til valg

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9. Valg af styregruppemedlemmer: 3 til Havn, 3 til Klub, 3 til Sport.

10. Eventuelt.

                                                          ——————————————————————

Referat:

Ad. 1.

Jens Nørgaard bød velkommen og foreslog Ole Nielsen.

Ole Nielsen blev valgt med akklamation.

Ole Nielsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad. 2.

Jens Nørgaard aflagde bestyrelsens beretning, om de mange tiltag der er gjort i det forløbne år takket være mange medlemmers indsats og velvillige fonde. Specielt fremhævede Jens Nørgaard samarbejdet med Hobro Sejlklub og Sejlsportsligaen, hvor fire friske gutter har gjort det godt i konkurrence med de store rige klubber.

Der afholdes igen flere gode arrangementer i vinterhalvåret i Sejlkubben, blandt andet vil der være tema om sikkerhed til søs fra januar og frem. Her er det vigtigt at også kvinderne kommer med. (se i øvrigt den skriftlige beretning)

Under henvisning til formandens omtale af de nye skilte ved sporene der nogle steder angiver bådstørrelse og andre steder søsætningstidspunkt, spurgte Jørn Pedersen om ikke det længere var godt nok med søsætning den 1. maj.

Keld Gammelgaard svarede at der stadig er spor hvor der ikke er angivet seneste tidspunkt for søsætning, men som en service over for dem der vil tidligt i vandet, er der nu angivet datoer ved nogle spor. Bestyrelsen havde hørt rygter om at nogen ville sabotere ordningen, fordi den ikke fremgår af havnereglementet. Hertil er blot at sige at vi ikke tror at der er nogen der er så ukollegiale, for det er et forsøg, før det evt. kommer i reglementet.

Dolan Sund Nielsen spurgte hvorfor vi ikke har anskaffet en hjertestarter

Jens svarede at vi havde søgt om tilskud, hidtil havde fx Tryg blot henvist til at der er en i roklubben. Vi forsøger igen.

Kaj Nielsen mente at der er behov for bedre fundering af flydebroerne.

Leif svarede at medlemmerne hidtil havde ment at den nuværende forankring er tilfredsstillende, men til foråret vil broen blive forankret yderligere på SØ-side.

Carsten Olsen mente at vi skulle henvende os til lodserne for at gøre opmærksom på at de store skibe overholder ikke hastighedsbegrænsningen, hvilket trækker hårdt i vores broer. (vi har straks skrevet til Danpilot)

Beretningen blev godkendt.

Ad.3.

Kassereren gennemgik regnskabet der ser meget fint ud (se regnskabet på hjemmesiden)

Vores gæld til banken er nu afløst af et indestående på knap 400.000 kr., men pengene skal nok få ben at gå på når vi skal reparere vestmolen og pontonerne på et tidspunkt.

Cathie Rasmussen efterlyste en opgørelse over de forskellige arrangementer, vi ved ikke om der er overskud eller underskud.

Jens Nørgaard svarede at udvalget havde fået det oplyst på et opfølgningsmøde, men Cathie havde ikke deltaget på det pågældende møde.

Anne-Mette Eriksen spurgte om den større indtjening på diesel skyldtes større fortjeneste til klubben eller det skyldes øget omsætning. Hun ønskede at de store både skulle kunne opnå en mængderabat.

Henrik svarede at den øgede indtægt skyldes øget salg efter at skiltene er sat op.

Jens svarede at bestyrelsen havde drøftet om der skulle være en prisforskel mellem de store forbrugere og de mindre, og det havde man afvist.

På et forslag om at gøre regnskabet mere detailorienteret blev der fra salen svaret at det blot ville betyde at vi kom til at diskutere endnu mindre sager.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4. og 5.

Henrik gennemgik budgettet og evt. konsekvenser for prislisten. Budgettet svarer stort set til budgettet for 2014/15 så der var heller ingen prisforhøjelser i 2016. Eneste undtagelse er prisen for gæsters brug af bedding. Her er prisen sat op fra 400 kr. til 1000 kr. Tanken er at de 600 kr. skal gå til de medlemmer der bruger tid på at hjælpe dem.

Marianne Borch gjorde opmærksom på at alle medlemmerne i sejlklubben jo var velkomne som vinterbadere, hvorfor hun ikke fandt det nødvendigt at vinterbaderne var opført særskilt.

Budgettet blev taget til efterretning og prislisten blev godkendt.

Ad. 6.

A: John Andersen havde fremsendt et forslag (se ovenfor) som Ove Holm redegjorde for.

Forslaget førte til en længere debat, hvor hovedkonklusionen var at det er for ringe at der er nogen der ikke retter sig efter reglerne, til stort besvær og irritation for de personer der forhindres i deres arbejde. Man håbede at diskussionen på generalforsamlingen ville føre til at alle rettede sig efter reglerne ellers måtte synderne kaldes til orden, men i første omgang ønskede man ikke at indføre en afgift på 500 kr.

Ansvarlig for overholdelse af havnereglementet er i øvrigt havnefødderne.

Med ovenstående in mente blev forslaget forkastet.

B: Poul Flohr havde fremsendt et forslag (se ovenfor) som Per Carlsen redegjorde for.

Der var positiv holdning til forslaget, man ser gerne at der skabes øget aktivitet omkring sejlerne. Klubben støtter allerede sejlerne, men der er behov for yderligere midler som man vil se om man kan skaffe fra sponsorer, ligesom der gerne må være noget mere pressekontakt.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 7.

Jens Nørgaard blev genvalgt

Keld Gammelgaard blev genvalgt

Brian Gammelgaard ønskede ikke genvalg. I hans sted blev valgt Kim Stoffregen.

Ad. 8.

Børge Poulsen ønskede ikke genvalg. I hans sted blev valgt Hans Jørgen Jensen

Jørgen Windfeldt blev genvalgt

Ole Nielsen blev genvalgt som suppleant.

Ad. 9.

Til styregruppe havn blev valgt: Poul Krogh, Karl Baisgaard og Flemming Svendsen.

Til Styregruppe sport blev valgt: (ungdom) Mark Carlsen og Jesper Brøndum og (kapsejlads) René Nielsen og Jan Vernersen

Til Styregruppe klub blev valgt: Jens Nielsen, Niels Ole Andersen, Lars Rigborg og Cathie Rasmussen.

Ad. 10

Dolan foreslog at der skulle oprettes en fond der skulle fremskaffe midler fra medlemmerne, fx 500 kr. årligt til Vestmolen.

Formanden svarede at klubben vil søge fonde om støtte til projektet

Carsten Olesen beklagede at der havde været nogen forvirring omkring Blå Bånd sejladsen i forbindelse med sommerfesten, så den ikke var blevet gennemført.

For referatet Mogens Jensen og Keld Gammelgaard

Dirigentens underskrift

Hadsund d.                                   Er underskrevet af dirigenten

______________________________________________

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *