Referat medlemsmøde 2. maj

 

 

Dagsorden:

Velkomst

Strategimøde 10. april

Vedligeholdelsesplan for de kommende år

Revidering af nuværende strategiplan

Forslag til aktiviteter der sikrer medlemstal

Ordensreglement mv.

Klubbens økonomi

Eventuelt

 

 

Referat:

Velkomst

Jens Nørgaard bød velkommen til det årlige medlemsmøde, hvor der vil blive lagt vægt på de kommende års strategi samt forslag der skal sikre klubbens medlemstal.

Strategimøde 10. april

Vedligeholdelsesplan for de kommende år

Bestyrelsen kunne konstatere at der årligt er ca. indtægter for 600.000 kr. og udgifter til drift og vedligeholdelse på ca. 350.000 kr. Det vil sige, at der er ca. 250.000 kr. til disposition  pr. år.

De første par år vil overskuddet stort set gå til afviklingen af gælden. Derefter kan vi begynde at spare op til lidt større projekter.

De to gamle toiletter samt gang i klubhus skal renoveres, hvilket kan ske indenfor de nuværende økonomiske rammer. Vi vil derfor gerne have hjælp til at få det gjort.

Derefter står den på udskiftning af den ringeste del af pontonbroen. Vi afventer dog og ser om den seneste reparation af broen er holdbar i længere tid. Indtil videre er det kun ferskvand der trænger ind i pontoen. Resten af pontonen håber bestyrelsen, vil holde 7-10 år.

Det blev foreslået at klubben søger EU tilskud, når tiden nærmer sig.

Jens Nørgaard svarede at vi vil undersøge alle muligheder når vi ved, hvad vi står overfor.

Det største fremtidige projekt er måske i virkeligheden reparationen af vestmolen, det bliver bekosteligt. Bestyrelsen opererer med en tidshorisont på 5-7 år.

 

Revidering af nuværende strategiplan

Langsigtede mål

Forbedre havnen og området. Da det må påregnes at bådene bliver større og større er der behov for en uddybning og evt. på et tidspunkt, en udvidelse. Det skal også på sigt vurderes om beddingssystemet er tidssvarende, og om der skal etableres en eller flere bådhaller samt små huse til opbevaring af eget bådudstyr mv.

Dette langsigtede mål, der blev formuleret i 2012 fastholdes. Bestyrelsen skal dog have en drøftelse af hvor store både der kan accepteres i den nuværende havn.

Mastekranen skal udskiftes, og monteres med elektrisk spil målet fjernes fra planen da det er opfattelsen, at kranen er funktionsduelig som den er.

Det blev dog foreslået at kranen ændres således at udlæggeren kan justeres.

Vestmolen og pontonbroen skal renoveres . Punktet er overført til vedligeholdelsesplanen.

Der skal formuleres et mål om at skabe fjordens bedste forhold for børn, og børnefamilier. Første skridt er etableringen af den ny legeplads. Det tilstræbes at have den bedste legeplads i fjorden/området.

Punktet er pt. opfyldt efter at vi fik ny legeplads i 2012.

 

Alternativt

B:

At der etableres en ny havn på det ubebyggede areal bag trafikhavnen, såfremt det er realiserbart ud fra såvel pladskrav som økonomi.

Målet der blev formuleret i 2012 som et alternativ, er droppet igen idet kommunen ikke viser nogen interesse i at udvikle arealet. Skulle kommunen komme på bedre tanker, vil vi tage punktet op.

 

 

 

Kortsigtede mål

Skabe et sammenhængende areal mod roklubben

Vi er ikke stolte af arealet over mod roklubben, så det burde være muligt at forskønne området i fællesskab.

Udgifterne til medlemmer med bådplads

Det er fortsat bestyrelsens opfattelse at kontingentet ikke skal stige, men de kommende års udfordringer lægger heller ikke op til en nedsættelse.

Etablering af en sejlerskole

Det kunne være interessant med en sejlerskole, men vi har ikke ressourcerne. Se dog nedenfor om en foreløbig løsning.

Sponsorater, fondsstøtte og klubbens finansiering

Vores sponsorat med Østjydsk Bank løber indtil 2014, så håber vi på en forlængelse da vi er godt tilfredse med aftalen.

Højne service omkring medlemmer og gæster,                                                                                                           blandt andet automat til betaling af diesel, havnepenge mv.

Det er for dyrt at anskaffe dankortterminaler. Det koster 6-7.000 kr. i anskaffelse og lige så meget om året. Skulle det forrente sig skulle oliesalget forøges med mindst 7000 liter om året.

Det blev nævnt, at problemet muligvis kan løses når det senere i år bliver muligt at gennemføre mobilbetalinger.

Samarbejde mellem ungdomsafdelingerne i fjordklubberne

Via HAVSU har vi oplyst at vi var interesseret i et samarbejde, hvor klubberne kunne sende optimister til Hadsund. Der var stor interesse, men intet er sket.

Tiltrække autocampere bl.a. via annoncering

Reglement for havnebytte

Hvis man i en længere periode er interesseret i at bytte med en anden sejler fra en anden klub, er det muligt. Kontakt Leif Christensen

Det undersøges hvad det koster at få fremstillet standard-beddingsvogne, og et par stykker kan evt. lejes ud.

Punktet udgår på grund af omkostningen.

Sidste år blev det også besluttet at undersøge hvor lang aftalen er med kommunen om leje af en del af området. Kontrakten udløber 2027.

 

Forslag til aktiviteter der sikrer medlemstal

Medlemmerne havde fremsendt en række forslag, der havde været drøftet i bestyrelsen. Blandt andet på den baggrund var følgende valgt ud:

Tiltrække nye medlemmer

Et forslag om at reducere kontingent mv. i den første periode, kunne ikke anbefales, men til gengæld var bestyrelsen lydhør over for at man ikke arbejder det første år, og at indskud evt. kan vente til 2. års medlemskab.

Hvis der er et nyt medlem som vi kan hjælpe med at få fremstillet en beddingsvogn, evt. gennem leje er bestyrelsen villig til at se herpå når det konkrete ønske opstår.

Åbent hus arrangementer vi vil evt. lave et arrangement i forbindelse med Fjordens dag – hvis den stadig eksisterer da kommunen ikke længere vil være med.

Sejlerskole:Tiltrække elever gennem samarbejde med instruktør. Kursusgebyr refunderes hvis kursisten køber en bådplads.

Styrker ungdomsafdelingen, med den praktiske hjælp der behøves

Hjemmeside, beskrive fordele ved Sejlklubben

 

Fastholde nuværende medlemmer

Sommerfestens indhold – programmet er udvidet i år

Børnefamilier Hvad kan vi gøre for børnefamilier??? forslag

Bak op om nye medlemmer

Nabofællesskab – tænk på din nabo, hvis han/hun er ny. ER der noget du kan hjælpe med??

Velkomst til nye medlemmer  vi vil lave et opslag så man kan se hvem der er ny

Aftenarrangementer bør fortsætte

Stumpemarked – hvem organiserer det??

 

Gæstesejlere ind i fjorden

Hvad gør vi for at få flere sejlere på ferie på Mariager Fjord? Til sommer kommer ca. 30 både fra KDY

 

En af metoder kan være at alle klubberne er at finde på den ny elektroniske MarinaGuiden. I samarbejde med HAVSU har Jens Nørgaard derfor sendt en ansøgning til kommunen.

Der kan også være tale om at omdele Indbydelser til ”sommerferie” på Mariager Fjord i diverse klubber. Også dette initiativ kunne ske i et HAVSU-samarbejde.

Hadsund kunne også være charterhavn for udlejningsbåde

Ordensreglement mv.

Formanden havde i foråret konstateret at mindst fire både der stod på land, havde tændte varmeapparater. Det er for det første klart i modstrid med ordensreglementet, men hertil kommer at det også er misbrug af de øvrige medlemmers økonomi, da alle må betale for misbruget.

På denne baggrund og på grund af gode erfaringer fra andre klubber vil bestyrelsen overveje at der bliver anskaffet målere der kan bruges på de enkelte både. Bådelauget i fiskerihavnen har fx anskaffet målere i år, og erfaringen fra Kognsdal var at man sparede 40 pct. på elregningen da der blev indført målere.

Det blev foreslået at der laves et opslag om ordensreglementet.

Klubbens økonomi

Henrik gennemgik klubbens økonomiske situation. Den ser ganske fornuftig ud og restancerne er efterhånden blevet nedbragt til ca. 10.000 kr. – stadig for meget, men væsentligt lavere end tidliger.

Henrik opfordrede flere til at tilmelde betalingsservice – meget gerne inden juli. Fra efteråret vil der blive pålagt et gebyr for dem der ikke er tilmeldt.

Eventuelt

Formanden henstillede endnu en gang til at hundeejere respekterer at klubhuset ikke er for hunde. Der bliver klaget over at der stadig forekommer hund(e) i klubhuset.

Anne Mette Eriksen ønskede ordet for at få afklaret nogle problemer hun havde i forhold til bestyrelsen/klubben.

Keld Gammelgaard henstillede til at da det var et konkret problem var det måske bedre at klare det på et separat møde.

Det blev afvist af Anne Mette. For det første havde det ikke i 2012 været muligt at få slået de nødvendige pæle da hun ankom med sin 42” motorbåd, der blev placeret på ydersiden af pontonbroen. På grund af vind og strøm var det mere end vanskeligt at lægge til på den pågældende plads. Efterfølgende kunne man ikke få en plads inde i havnen til trods for at hun havde været medlem siden 1977. Afsluttende læste hun op af mails sendt fra hende til bestyrelsen og retur. Hun fandt at ordvalget og beskyldninger i en af mailene, var helt urimelig. Endelig oplæste Anne Mette uddrag af vores vedtægter hvoraf det fremgik – efter hendes mening – at hun havde ret i at hendes anciennitet skulle beregnes fra 1977.

Indledningsvis blev det nævnt af et bestyrelsesmedlem at Anne Mette havde modtaget en mail med en beklagelse over ordvalget i mailen.

Keld Gammelgaard foreslog at man beskæftigede sig med nutiden og ikke fortiden. Det var beklageligt hvis der havde været uklarhed om pæleslagningen sidste år. Den ansvarlige for havnen, Leif Christensen havde ikke fået henvendelse fra Anne Mette Eriksen, og kendte derfor ikke til problemerne, men var indstillet på at se på problemerne nu, dog er det spørgsmålet om der overhovedet kan slås pæle så langt ude, på grund af vanddybden. Det blev også påpeget at al kontakt vedr. pladser med videre skal gå til Leif Christensen, hvilket i øvrigt fremgår af opslag i klubhuset..

Med hensyn til anciennitet administrerede såvel den nuværende som den tidligere bestyrelser ud fra at det der tæller i anciennitet er den tid man har haft en bådplads. Det vil sige, hvis man i en periode ikke har bådplads mister man sin bådplads-anciennitet, og bliver stillet som et nyt medlem. Man kan dog fortsætte med at betale for bådpladsen og deltage i arbejdsordningen – så bevarer man sin anciennitet. Bestyrelsen var imidlertid enige i, at spørgsmålet om anciennitet kunne fremstå klarere i vedtægterne, hvorfor den vil tage det op på et kommende møde, og evt. justere vedtægterne. Men i den konkrete sag måtte bestyrelsen fastholde sin fortolkning af vedtægterne, men man ville gerne hjælpe med at finde en ”midlertidig” løsning så der også kunne tages hensyn til Anne Mettes sygdom, ved placering af båden..

Diskussionen fortsatte indtil mødet blev afsluttet.

 

For referatet Keld Gammelgaard

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *