Referat fra bestyrelsesmøde 28. januar

 

Referat fra bestyrelsesmøde i Sejlklubben 28. janauar 2013

 

 

Alle var tilstede.

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
 2. Bordet rundt. (I stedet for Nyt fra formanden ønsker jeg (Jens) at vi tager en runde, således at alle kan komme med bidrag.)
 3. Opfølgning på ekstraordinære generalforsamling og møder i styregrupper
 4. Sponsoraftale
 5. Klubbens økonomi herunder budgetlægning fra styregrupperne
  1. Blåt flag og Sikker Havn
 6. Administration af arbejdstimer
 1. Planerne for havneområdet ved den gamle trafikhavn i Hadsund. ( Vi skal forholde os til kommunens udmelding i den årlige kalender og vi skal drøfte, hvorledes vi skal reagere).
  1. Kontakt til Hadsund Skoleorkester. ( Jeg (Jens) synes, at vi skal prøve at plagiere Sæby Sejlklub med hensyn til deres turistfremstød vedr. musik på havnen i forbindelse med solnedgang. Vi kunne overveje at lade en enkelt eller 2 trompetister spille solen ned fredag, lørdag og søndag i sommermånederne ½ juni, juli og ½ august
  2. Hvordan får vi flere nye medlemmer
 1. Næste møde.
 2. Eventuelt.

 

Ad. 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt og underskrevet

 

Ad. 2.  Bordet rundt

 

Jens oplyste at klubben har en restant, der snart får sidste rykker.

Jens deltager i kursus under Flid i jura og forsikringer (gennemgangen af klubbens forsikringer vil derfor afvente dette)

Keld oplyste om planerne om at leje en bus til bådudstillingen i Fredericia. Der var opbakning til forslaget og klubben giver en støtte således at prisen på busrejsen kan holdes på 75 kr. pr. person.

Keld oplyste at det bliver nødvendigt med et stillingsopslag som havnefoged, da Emil Thisted desværre ikke længere kan påtage sig opgaven.

Leif oplyste at han havde søgt myndighederne om tilladelse til at benytte arsenbehandlede pæle fra HEF i havnen.

Leif spurgte hvad der skulle gøres i forbindelse med at alle ikke havde afleveret oplysninger om deres bådforsikring. Der var enighed om i første omgang at rykke dem der mangler, da det er et krav at båden er ansvarsforsikret.

Preben oplyste at det er nødvendigt at udskifte kabelrør på broerne, for at de skal være lovlige skal de beskyttes med en kappe. Preben fik OK til at gå videre med udskiftningen.

 

Ad. 3. Opfølgning på ekstraordinær generalforsamling og møde i styregrupper

Den ekstraordinære generalforsamling var forløbet helt glat. Eneste problem var et medlems krav om suspension af generalforsamlingen for at der kunne deles en øl ud pr. mand. Bestyrelsen bøjede sig for presset.

Mødet i styregrupperne var forløbet godt, dog havde et enkelt medlem udtrykt betænkelighed ved at der også arrangeres en ”hyggekapsejlads” samme dag hvor der sejles om det blå bånd, og arrangeres sejlads for børn og unge.

Bestyrelsen mener nok at det hele kan lykkes. Desto flere vi får på vandet desto bedre, og de både der vil sejle hyggekapsejlads sejler alligevel ikke om blå bånd. For at sikre koordinationen nedsættes en gruppe hvor Jens deltager.

 

Ad. 4 Sponsoraftale

Den nuværende sponsoraftale løber frem til 2014, så den vil først blive genforhandlet til efteråret.

Havnefødderne havde håbet at sponsoraftalen kunne rumme en dankortterminal. Keld undersøger mulighederne for at anskaffe en, alligevel.

 

Ad. 5. Klubbens økonomi herunder budgetlægning fra styregrupperne

  1. Blåt flag og Sikker Havn

 

På baggrund af ønskerne fra styregrupperne – der mangler dog fra sport – blev der opstillet et budgetforslag.

 

Forslagene kan ”næsten” holdes inden for det tidligere skitserede, men det er vigtigt at fastslå, at budgettet stort set kun rummer nødvendige udskiftninger og reparationer.

 

Brian havde færdiggjort ansøgningen til Blåt Flag, mens punktet ”Sikker Havn” udskydes til næste møde. Kravene til at opnå retten til at flage med ”Sikker Havn” er ret store (omkring 40.000 kr.), så det kræver en grundig vurdering.

 

Ad. 6. Administration af arbejdstimer

 

Det blev pointeret at det er de enkelte styregrupper der er ansvarlig for at følge op på medlemmernes forbrug af arbejdstimer.

 

Ad. 7. Planerne for havneområdet ved den gamle trafikhavn i Hadsund.

 

Det var opfattelsen i bestyrelsen at kommunen for nuværende ikke har ressourcer til at arbejde videre med større perspektiver for havneområdet bag den gamle trafikhavn. På denne baggrund vil sejlklubben også være afventende. Vi vil kontakte kommunen og gøre opmærksom på at vi er interesseret, hvis projektet tages ud af mølposen.

 

Ad. 8. Forslag om trompetfanfare kl. 21.00 som i Sæby

 

Forslaget vandt ikke gehør. Det var opfattelsen at indsatsen var for stor i forhold til det trods alt begrænsede antal gæster vi har.

 

Ad. 9. Hvordan får vi flere medlemmer

 

Der var enighed om at det er presserende at skaffe flere (yngre) medlemmer til klubben. Derfor skal det være årets tema på et strategimøde 5. marts kl. 17.30. Forinden spørges alle medlemmer pr. mail, om de har gode ideer, hvilket de naturligvis har.

 

Ad. 10. Næste møde

 

Holdes 28. februar kl. 19.

 

Ad. 11. Eventuelt

 

Et medlem havde spurgt om ikke bommene ned til parkeringspladsen skal låses i vinterhalvåret.

Bestyrelsen var enige om at det ville skabe for meget besvær i forhold til den præventive virkning.

 

Posten kan ikke komme af med post til Sejlklubben, da postkassen er overfyldt. Keld giver besked til havnefødderne om at tjekke postkassen en gang om ugen.

Der var enighed om at vi godt kunne have et par joller liggende ved den østre træbro.

 

Det blev besluttet at afmærke med gult de steder hvor bådene ikke må placeres på sporene – af hensyn til traktor mv.

 

For referatet Keld Gammelgaard

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *