Bestyrelsesmøde 21. august. 2012

Dagsorden til bestyrelsesmøde 21. august 2012 i sejlklubben fra 19.00 til 21.00

 

Bestyrelsesmøde i Hadsund Sejlklub 21. august 2012.

Deltagere: Brian Gammelgaard, Henrik Larsen, Jens Nørgaard, Leif Christensen, Morten Hindsholm, Morten Knudsgaard og Keld Gammelgaard

Dagsorden

 

1.                   Godkendelse af referat

2.                   Orientering fra formanden

3.                   Fjordordningen/formandsmøde

4.                   Er der nogen der ikke genopstiller til generalforsamlingen? eventuelle nye kandidater samt                       planlægning af generalforsamling

5.                   Taget på klubhuset

6.                   Ajourføring af prisliste

7.                   Status økonomi

8.                   Status tilbagebetaling af indskud

9.                   Orientering om lokalplan vedr. trafikhavnen

10.                 Waterfestival

11.                 Eventuelt

 

———————————————————————————————————————-

 

Ad. 1.         Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt

Ad. 2.         Orientering fra formanden

Formanden orienterede om Sejlunionens jubilæum næste år. Hadsund Sejlklub bidrager til       det planlagte jubilæumsskrift.

Gæstesejlere klager over det ”gratis” internet. Man kan ikke bruge det selv på kort afstand           fra senderen. Jens Nørgaard kontakter Ingeman

Ad. 3.         Fjordordningen/formandsmøde

Brian gjorde opmærksom på at  det ikke er alle klubber der følger reglerne i fjordordningen.                       Kongsdal opkræver både for strøm og 25 kr. Efter reglerne må de kun opkræve for strøm –         og han havde oplevet at man ikke kunne tilbageføre overskydende beløb fra strømkortet. Og i Mariager havde han hørt at man i juli krævede 140 kr. af alle.

Der skal være møde i Havsu 23. august hvor Keld vil tage problemerne med. Kongsdals                       opkrævning er klart forkert. I Mariager var det en fejl i et referat der var baggrunden for                       opkrævningen, men det skulle vist være stoppet så snart fejlen blev konstateret.

5. september skal der være formandsmøde i Havsu, og her vil Hadsund forsøge at få                  afskaffet ordningen med de 25 kr.

Hadsund Sejlklub er vært ved arrangementet, hvor formand og næstformand deltager. Keld     sørger for at de får dagsordenen, når den foreligger.

 

Ad. 4.         Er der nogen der ikke genopstiller til generalforsamlingen? eventuelle nye kandidater samt           planlægning af generalforsamling

Generalforsamlingen holdes som bekendt 10. november.

På valg er Morten Knudsgaard, Morten Hindsholm, Henrik Larsen og Leif Christensen.

Morten Hindsholm, Henrik Larsen og Leif Christensen er villige til genvalg, mens Morten                       Knudsgaard ønsker at trække sig fra bestyrelsen efter at have været formand for klubben i          10 år, vist nok den længst siddende formand i klubbens historie, så Morten mente at det må                 være på tide med et skifte. Morten bemærkede desuden, at en stadig større del af hans tid                    tilbringes på forretningsrejser i udlandet, hvilket vanskeliggør hvervet.

Bestyrelsen er ved at undersøge muligheden for at finde en kandidat til bestyrelsen, men          hører gerne fra evt. interesserede.

 

Ad. 5.         Taget på klubhuset

Jens Nørgaard oplyste at der er indkaldt til møde i arbejdsgruppen vedr. udskiftningen 3.                       september, og det forventes at taget udskiftes inden udgangen af september.       Udskiftningen har blandt andet afventet en tilbagemelding fra kommunen om vi kan få                    støtte til udskiftningen. Hvilket vi stadig tror/håber.

 

Ad. 6.         Ajourføring af prisliste

Prislisten blev gennemgået

Af emner der blev drøftet kan nævnes.

At Aktivt B medlemskab herunder vinterbaderne sættes op fra 200 kr. pr. halvår til 250 kr. pr.       halvår, og så skal al diskussion om økonomien omkring vinterbaderne forstumme. Vi vil      gerne have flest mulige vinterbadere, vi har overskud, og det skaber aktivitet i klubben.

Der foreslås indført et gebyr på 50 kr. pr. opkrævning, hvis ikke man er tilsluttet       Betalingsservice. En tilslutning til Betalingsservice forventes bl.a. at nedbringe restancerne.

Prisen for gæstesejlere overvejes hævet fx fra 120 kr. til 130 kr.

Så længe der er ledige pladser i havnen vil vi godt leje bådpladser ud til medlemmer fra            andre klubber.

Prisen vil ligge på ca. 750 kr. pr. md. til 1000 kr. pr. md. afhængig af bådens størrelse.                  Aftalen skal som minimum være på 3 måneder.

”Pensionistaftalen” på 2000 kr. plus moms opretholdes for nuværende pensionister.

Endelig vil vi gerne have flere joller og lignende, for at tiltrække flere medlemmer.                       Indstillingen bliver at man kan opbevare sin trailerbåd/jolle på anviste pladser på land mod        et A-medlemskab plus 600 kr. for jollen. Det skal også undersøges om vi kan leje nogle småpladser ud øst for havnen (ved siden af Thomsen). Tidligere lå her joller. Betingelsen skal                   dog være at jollerne er ansvarsforsikrede.

 

Ad. 7.         Status økonomi

Henrik gennemgik klubbens økonomi. Det ser ud til at vi lige kan holde os inden for det                       budgetterede. Men alt i alt ser det fornuftigt ud. Bankgælden går også hastigt den rigtige         vej.

 

Ad. 8.         Status tilbagebetaling af indskud

Da vi har en del ledige pladser kan alle ikke forvente umiddelbart at få deres penge retur          når de siger pladsen op, men efterhånden som der sker udlejning tilbagebetales indskud.                     Denne gang tilbagebetales to.

 

Ad. 9.         Orientering om lokalplan vedr. trafikhavnen

Formanden orienterede om et offentligt møde der havde været holdt omkring området             bag trafikhavnen. Det var hans opfattelse at kommunen er helt visionsløs. Hvis blot de kan                 få endnu et supermarked og nogle parkeringspladser er de stort set tilfredse. Han fandt dog    at der blandt andre var lydhørhed for en større vision, hvor hele området gøres attraktiv i forhold til Fjorden, gerne med en havn for turister og fastliggere.

Formand og næstformand vil arbejde videre med vores ønsker til området.

 

11.             Waterfestival

Henrik orienterede om årets Waterfestival. Antal deltagere og specielt antal øl var desværre       lavere end tidligere. Den primære årsag er givet vejret, men der er også en fare for at     konceptet er ved at stagnere.

Dansk Dragebådsklub er under afvikling, hvilket vil betyde at vi vil få problemer med at leje                       dragebåde i fremtiden. Evt. kan klubberne købe 2 både for en beskeden sum.

Bestyrelsen tilsluttede sig købet, og var enig i behovet for en revurdering af Waterfestival.           Evt. kunne man gå over til at holde Festivalen hvert andet år.

 

12.             Eventuelt

Det blev besluttet at undersøge om Østjydsk Bank vil stille en dankort terminal til rådighed til                       betaling af diesel mv.

For referatet Keld Gammelgaard

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *