Referat fra bestyrelsesmøde 16. januar

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat/orientering ved formanden
2. Notat vedr. ordensreglementet
3. Godkendelse og offentliggørelse af organisation
4. Budget mv. for styregrupper
5. Opfølgning på eksklusionen
6. Oplæg til velkomst til gæster
7. Vinterbaderne
8. Oplæg til strategimøde 17. marts
9. Ny legeplads
10. Lanterner ved havnen
11. Klubaftener
12. Blåt Flag
13. Eventuelt
———————————————————————————————————–
Referat:
1. Godkendelse af referat/orientering ved formanden
Referatet blev godkendt
Formanden orienterede om at foreningen havde fået en ny kontakt vedr. sponsoraftalen med Østjydsk Bank, samt at generalforsamlingen i Dansk Sejlunion holdes i Odense. Det forventes at der ikke deltager nogen fra Hadsund.
Kassereren oplyste at restancerne var nedbragt til 18.000 kr., men de vil naturligvis blive søgt nedbragt yderligere. Det forventes at klubben vil være gældfri i løbet af 3-4 år, hvis ikke der opstår nye udgiftskrævende projekter.
Fremover vil der være mulighed for at betale kontingent via PBS (Nets)
Listen over medlemmer der ikke har opfyldt arbejdsforpligtelsen i 2011 gennemgås med henblik på evt. opkrævning af 2000 kr.
2. Notat vedr. ordensreglementet
Bestyrelsen havde tidligere modtaget et notat fra Børge Poulsen, hvori han fremførte at bestyrelsen ikke havde kompetence til at vedtage tillæg til ordensreglementet.
Jens Nørgaard havde undersøgt sagen nøjere og endvidere forelagt FLID (Foreningen af Lystbå-dehavne I Danmark) spørgsmålet, og konklusionen var, at der intet er til hinder for at bestyrelsen vedtager tillæg til ordensreglementet.
Bestyrelsen vil derfor fastholde retten til mindre ændringer, mens større principielle spørgsmål vil blive forelagt generalforsamlingen.
Der udfærdiges et svar til Børge Poulsen.

3. Godkendelse og offentliggørelse af organisation
Arbejdsopgaverne i de forskellige styregrupper var blevet justeret, hvorfor den reviderede oversigt offentliggøres ved opslag og på hjemmesiden.

4. Budget mv. for styregrupper
De tre styregrupper havde hver udarbejdet budget for det kommende år.
Klub forventede at bruge ca. 90.000 kr. inklusive udskiftning af taget på klubhuset.
I den forbindelse orienterede Jens Nørgård om nogle ideer der havde været drøftet i styregruppen klub vedr. en markant ændring af klubhuset. Emnet vil blive taget op på bestyrelsens strategimøde 17. marts. Men det er en kendsgerning at taget er utæt!
Sport opererer med et budget på ca. 15.000 kr. inkl. en ny flydebro v. optimisterne.
Havn havde en række projekter blandt andet ny legeplads, fyr ved indsejlingen – se nedenfor, grillplads ved den ny oliebro, forbedringer af ramslaget mv. Et budget på i alt 178.500 kr.
Det skønnes at de samlede udgifter vedr. alle tre styregrupper kan holdes inden for det budget der blev forelagt på generalforsamlingen.
Det samlede budget blev godkendt. Formanden pointerede at de enkelte styregrupper selv er ansvarlige for opfølgningen på budgetterne, men at det til gengæld kræver at grupperne kan få de nødvendige oplysninger fra kassereren.

5. Opfølgning på eksklusionen
Det medlem der var blevet ekskluderet i efteråret havde fået lov til at lade sin båd blive liggende i havnen indtil sejlsæsonen påbegyndes. Derfor sendes nu et brev til ham, hvor det fremgår at båden skal være fjernet senest 1. april 2012. I modsat fald vil der blive taget juridiske skridt til fjernelse af båden.

6. Oplæg til velkomst til gæster
Jens Nørgaard havde udarbejdet et udkast til velkomstbrochure til sejlergæster med forskellige oplysninger om klubben, forretninger mv. i Hadsund.
Brochuren blev godkendt, og vil fremover blive uddelt af havnefødderne.

7. Vinterbaderne
Keld Gammelgaard var blevet kontaktet af vinterbaderne, der var blevet lidt nervøse på baggrund af diskussionen på generalforsamlingen.
Keld Gammelgaard havde beroliget dem med at der jo nu er en måling i gang af strømforbruget. Når det kendes kan der tages stilling til om baderne evt. skal betale lidt mere i kontingent.
Formanden fandt det positivt at der kommer mennesker i klubben også på vinterdage.

8. Oplæg til strategimøde 17. marts
Det var besluttet at der skulle holdes en strategidag for bestyrelsen 17. marts, hvor planerne for de kommende år gerne skal konkretiseres så de kan fremlægges på medlemsmødet 10. maj.

9. Ny legeplads
Klubben havde fået tilbudt en godkendt – lettere brugt – legeplads til 10.000 kr. plus moms, hvilket bestyrelsen havde modtaget med glæde.
Når der er skabt en endelig plan for området vil den blive monteret.

10. Lanterner ved havnen
Leif Christensen havde søgt Farvandsvæsenet om tilladelse til at klubben monterer røde og grønne lanterner ved indsejlingerne til havnen. Og tilladelsen blev givet – noget overraskende, da der vist også er blevet søgt tidligere.
Lanterne vil blive monteret inden sæsonstart.

11. Klubaftener
Der har været en god aktivitet i klubhuset i løbet af vinteren med mad- og klubaftener.
De kommende klubaftener er 25. januar er der foredrag om godt sømandskab, og 28. februar er der foredrag om sejlads til Skotland.
Bestyrelsen undersøger muligheden for at få marinehjemmeværnet til et arrangement, og så skal Frank Kristensen spørges om han kunne tænke sig at lave en undervisningssejlads for pigerne i klubben.
Brian arbejde på et arrangement med  Randers Bådudstyr om miljø og sikkerhed til søs.
Endelig er der planer om at lave en fælles tur til Anholdt i Kristihimmelfarts dagene.

12. Blåt Flag
Formanden orienterede om at en af betingelserne for at bevare Blåt Flag er at der arrangeres forskellige aktiviteter og i den forbindelse kan bruges foredraget om sømandskab og miljø og sikkerhed til søs, samt Waterfestival.

13. Eventuelt
Keld Gammelgaard kunne oplyse at kommunen tilsyneladende ikke forbedrer kaj- faciliteterne i Als Odde, tværtimod er der slået en stål spunsvæg, og der opsættes et skilt hvorpå der står: Privat bro, Forbeholdt Fjordudvalgets skibe, Als og Jacob Peter, Færdsel på eget ansvar.
Havnenes samarbejdsudvalg (Havsu) har kontaktet kommunen om sagen.
Det blev aftalt at der snarest udarbejdes en elektronisk indmeldelsesblanket til hjemmesiden.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *