Referat fra bestyrelsesmøde 22. november

Dagsorden:

1.  Godkendelse af referat

2.  Bestyrelsens sammensætning

3.  Opfølgning på generalforsamling

4.  Ansvarsfordeling mellem styregrupperne

5.  Ansvaret for kommunikation

6.  Fastlæggelse af medlemsmøde 2012

7.  Strategi- og handlingsplan for klubben

8.  Fremtiden for flydebroen

9.  Afklaring omkring broen i Høllet

10.Eventuelt

 

 

Deltagere: Morten Knudsgaard, Brian Gammelgaard, Henrik Larsen,  Jens Nørgaard, Leif Christensen og Keld Gammelgaard

Fraværende Dolan Sund Nielsen

 

1.                         Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

2.                         Bestyrelsens sammensætning

Formanden oplæste et brev fra Dolan Sund Nielsen, der bad sig fritaget for sit hverv som bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen tog brevet til efterretning og udpegede i enighed Morten Hindsholm som afløser for Dolan. Morten Hindsholm deltog herefter i bestyrelsesmødet.

3.                         Opfølgning på generalforsamling

Bestyrelsen gennemgik referatet fra generalforsamlingen og de kritiske punkter der havde været drøftet.

Det var beklageligt at forslaget om behandling af eksklusionen var indsendt for sent, hvorfor det i henhold til vedtægterne ikke kunne behandles.

Det var naturligvis beklageligt at en del medlemmer fandt at bestyrelsen ikke var på bølgelængde med medlemmerne, hertil skal det siges at bestyrelsen naturligvis vil bestræbe sig på at være på linje med medlemmerne, men så er det også vigtigt at medlemmerne kommer til bestyrelsen hvis de har noget på hjertet.

Børge Poulsen havde sat spørgsmålstegn ved lovligheden af bestyrelsens ”Tillæg til ordensreglement” og efterfølgende sendt et brev til bestyrelsen om samme. Jens Nørgaard vil vurdere det juridiske og så vil bestyrelsen behandle spørgsmålet på næste møde.

Der havde været kritik af de 25 kr., som man skal betale i forbindelse med fjordordningen. Det er bestyrelsens indstilling, at uanset at Hadsund var modstander af betalingen, følger vi naturligvis en demokratisk beslutning fra formandsmødet, dvs. vi opkræver 25 kr. og betaler i de øvrige fjordhavne med undtagelse af Kongsdal.

4.                         Ansvarsfordeling mellem styregrupperne

Organiseringen af styregrupperne blev gennemgået og justeret. Formanden tilretter oplægget og rundsender det til bestyrelsens medlemmer, hvorefter det offentliggøres på hjemmesiden.

Det blev desuden besluttet at de tre styregrupper skal have en endelig handlingsplan og budget klar til næste bestyrelsesmøde der holdes 18. januar kl. 19.00.

Der er tilsyneladende en del medlemmer der ikke modtager sejlerbladet fra Dansk Sejlunion. Henrik Larsen vil sørge for at Dansk Sejlunion modtager en ajourført medlemsliste, når han har modtaget materialet fra den tidligere kasserer.

5.                         Ansvaret for kommunikation

Keld Gammelgaard har ansvaret for den formelle kommunikation mellem bestyrelsen og medlemmerne, hvorfor han står for koordinationen af samme.

6.                         Fastlæggelse af medlemsmøde 2012

Medlemsmødet i 2012 holdes 10. maj kl. 19.00

7.                         Strategi- og handlingsplan for klubben

Det blev besluttet at bestyrelsen mødes lørdag 17. marts kl. 10-16, formanden udsender materiale til bestyrelsen.

8.                         Fremtiden for flydebroen

Den ene flydebro skal repareres så den kan holde sig flydende indtil klubben har midler til en udskiftning, og så skal der træffes beslutning om det igen skal være en flydebro, eller det skal være en fast.

9.                         Afklaring omkring broen i Høllet

Hadsund og Hobro Sejlklub skal i fællesskab renovere broen til foråret. Hobro har aftalt det med ejeren.

I samme forbindelse blev det drøftet hvem der må føre Hadsund Sejlklubs stander, og om der er behov for en præcisering. Formanden kontakter Hobro for at høre om deres regler for samme.

10.                       Eventuelt

Leif Christensen havde udarbejdet et forslag til anbringelse af lanterner ved indsejlingen til havnen, og foreslog, at man søgte Søfartsstyrelsen. Forslaget blev godkendt og fremsendes til Styrelsen.

Det blev drøftet om mulighederne for at arrangere en fælles-havtur i foråret, samt muligheden for at lave pige/dameaftner i sejlklubben. Styregruppe Klub ser på forslagene.

 

For referatet Keld Gammelgaard

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *