Bestyrelsesmøde 29/8 2011

Referat – Bestyrelsemøde

Møde nr.: 2011 – 4

Dato:. 29. august 2011

Tilstede: Morten Knudsgaard, Jørgen Windfeldt, Jørgen Munk, Brian Gammelgaard, Morten Hindsholm, Dolan Sund.

 

Afbud: Henrik Larsen

Your browser may not support display of this image.

Dagsorden:

 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

Referat:

Godkendt

 1. Meddelelser fra Formanden.

Referat:

Meddelese fra Flid vedr. Vedr mailadresser – havnens medlemmer får i fremtiden disse

meddelelser.

Tilbud fra Codan forsikring om en gennemgang af klubbens forsikringer. Det koster typisk

kr.4.000,- for et gennemsyn. Det vil vi tænke videre over.

 1. Diskussion om løsning med ”utilsigtet ophold på terrassen”

Der har igennem længere tid været en række episoder gennem især her i sommerperioden, om at terrassen benyttes som ”friluftsbar”, således vore gæstesejlere og egne medlemmer ikke kan komme uhindret forbi terrassen – hvilket er meget uheldigt da alle medlemmer og især gæstesejlere skal kunne færdes trygt og uhindret på klubbens arealer.

Derfor iværksætter bestyrelsen en række tiltag der skal være med til at forbedre dette punkt:

 • Der laves en åbning på terrassen mod muren ind til køkkenet samt der placeres et skillerum på terrassen i form af en blomsterkumme således man uhindret kan gå ind og ud af klubhuset uden at komme i nærkontakt med de der sidder.
 • Der laves et opslag på klubbens tavler der orienterer om bestyrelsen beslutning om at der gives en
 • Skriftlig advarsel såfremt ovennævnte episoder opstår i fremtiden. Såfremt advarslen overhøres vil der uden yderligere kunne strides til eksklusion af klubben.
 • Ølpriserne i automaten sættes op til kr. 15,-
 • Rygning på terrassen er i fremtiden ikke tilladt.
 1. Behandling af forslag til eksklusion af et klubmedlem på grund af dårlig opførsel.

Referat:

Bestyrelsen er enstemmigt enige om at medlemmet ekskluderes af klubben da han gentagne gange har overhørt bestyrelsens tidligere skriftlige og mundtlige advarsler om hans dårlige opførsel overfor såvel egne medlemmer som gæstesejlere..

Medlemmet orienteres pr. brev.

 1. Forberedelse af generalforsamling i november.

Referat:

Dato for generalforsamlingen er lørdag den 12. November 2011.

Punkter til generalforsamlingen

På valg er

Jørgen Windfeldt, Morten Hindsholm og Brian Gammelgaard (Jørgen Windfeldt ønsker ikke genvalg)

Udkast til Dagsorden bliver udarbejdet i september

 1. Orientering fra styregrupperne.

Referat:

Styregruppe Havn

Den ene ponton er stadig utæt og skal holdes øje med.

Uddybning af havnene drøftes hen over vinteren

Styregruppe Sport

Onsdags sejladserne fortsætter som hidtil. Til Blå bånd sejladsen blev den ene mast revet af en af Ynglingene. Båden er på nuværende tidspunkt repareret

Styregruppe Klub

Nyt tag på klubhuset venter action. Opsætning af dette er udskudt til efteråret.

Der har været afholdt sommerfest i juni måned med god tilslutning

 1. Økonomisk afrapportering ved kassereren.

Referat:

Trækket på kassekreditten er på det laveste niveau lige nu, men den forventes at blive

på niveau med vores budget ved regnskabs afslutningen..

Vi har pt et tilgodehavende hos medlemmerne på kr. 35.000 men det forventes at blive reduceret inden års afslutning.

Tilgodehavendet er fordelt på  20 medlemmer.

Der iværksættes en kraftig rykkeprocedure nu.

 1. Eventuelt og næste møde.

Referat:

Udlån af værktøj skal strammes op således at værktøj ikke må anvendes til andet end klargøring og reparation af medlemmernes både.

Hjemmesiden har nogle begrænsninger med hensyn til at uploade dokumenter bl.a

kalendersystemet. Vi kigger på  at flytte web hotellet til en anden udbyder.

Autocampere på havnens arealer vil blive diskuteret hen over vinteren.

Joller der ligger på østsiden af broen ved rampen – hvad skal det koste og øvrige forhold vedr denne drøftes på et senere bestyrelses møde.

Ordensreglement for havnen – skal overholdes dvs der må ikke fiskes på havnes område. Den pågældende fisker orienteres om dette forhold.

Vi har påbud om at indsende affaldsplan til kommunen inden den 15 oktober.

Næste bestyrelses møde: 26. September kl. 19.00

DSN/referent

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *