Referat af ordinær generalforsamling 2010

Beslutningsreferat fra Hadsund Sejlklubs ordinære generalforsamling 13. november 2010

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, kommentarer til den skriftlige beretning

3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget for 2010/2011 til orientering

5. Fastlæggelse af kontingent, leje og afgifter mv.

6. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

7. Nyt havnereglement til godkendelse

8. Behandling af evt. indkomne forslag

9. Valg til bestyrelsen

10. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant

11. Valg af medlemmer til styregrupper

12. Eventuelt

 

Ad. 1. Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog på bestyrelsens vegne Keld Gammelgaard til dirigent.

Keld Gammelgaard blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, men at der ikke var tilstrækkeligt mange til stede til, at man kunne vedtage vedtægtsændringer. Hvis der var 2/3 af de fremmødte der stemte for forslaget til vedtægtsændring, skulle der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kunne vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.

Ad. 2. Formanden konstaterede at bestyrelsens beretning var udsendt på forhånd, så han ville alene fremhæv nogle få forhold:

Ingen løsning på vandybde i havn, opfordring til bedre fortøjninger på nogle af bådene, flydebroen er blevet repareret, el installationerne er blevet lovliggjort, der har været tilfælde af tyveri fra bådene, der er blevet etableret nødtelefon redningsstiger og brandslukningsudstyr, klubben har 215 medlemmer uændret fra sidste år, der har været 558 gæsteovernatninger, til kommunikation med medlemmerne bruges mail liste hjemmesiden og der bliver udsendt brev tre gange om året, der har været 1½ times svømning hver torsdag fra efterårsferien til påske, waterfestival afholdt med fint resultat, tak til klubbens sponsorer.

Ad. 3. Dirigenten opfordrede til at regnskabet alene blev gennemgået i hovedtræk, idet det specificerede regnskab havde været fremlagt i klubben.

Kassereren gennemgik hovedtrækkene. Regnskabet viste et overskud på 1033 kr., men det var samtidig med at der var afskrevet 225.000 kr. på havn og maskiner og hensat 40.000 kr. til reparationer.

Regnskabet blev godkendt.

 

Ad. 4. Kassereren gennemgik hovedpunkter i budget 2010/11

Det fremlagte budget er stort set en fremskrivning af tidligere år da der ikke er planlagt væsentlige investeringer eller andre ændringer i driften.

Ad. 5. Formanden og Brian orienterede om forslaget til justering af kontingentet og bådpladslejen.

Bestyrelsen ønskede for det første en forenkling af opkrævningen af bådpladsleje, for det andet at imødekomme en tidligere kritik fra medlemmer, og endeligt at tilrette fordelingen mellem det momsfri kontingent og momsbelagt pladsleje på baggrund af et responsum fra revisionsfirmaet Beierholms skatteafdeling.

Brian understregede at de nye satser for bådpladsleje var inklusive alle tillæg.

Kontingent omlæggelsen betyder at de større både kommer til at betale lidt mere, mens de mindre både skal betale forholdsvis mindre.

Da klubben stadig skal have det samme beløb hjem fra kontingent og pladsleje, betyder det at medlemmerne i gennemsnit kommer til at betale 62,50 kr. mere om året, nemlig svarende til momsen af pladsstigningen.

Forslaget gav anledning til en livlig debat, herunder om opdelingen i bredder på 25 cm., var den rette.

Forslaget blev godkendt.

Ad. 6. Efter tilløb på flere generalforsamlinger fremsatte bestyrelsen et nyt forslag til ophævelse af overgangsordningen fra 2001.

I henhold til forslaget ophæves overgangsordningen på følgende måde: ”Ved førstkommende kontingentopkrævning efter vedtagelse af disse vedtægter afregnes alle bådpladsindskud i henhold til gældende prisliste, således at det samlede betalte indskud svarer til pladslejers nuværende båds bredde.”

Forslaget blev godkendt enstemmigt, men som nævnt ovenfor, skal det desuden godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. (der blev afholdt 09.01.11)

Ad. 7. Formanden fremlagde forslaget til nyt havnereglement, der var udsendt på forhånd. Formanden understregede at baggrunden for at det blev lagt ud til generalforsamlingen, var et ønske om at skabe større loyalitet over for et reglement, som alle har haft mulighed for at stemme om.

Der fremkom en række kommentarer, blandt andet, at afsnittet om behandling af medlemmer/både i restance ikke var i overensstemmelse med lovgivningen.

Reglementet blev godkendt under den forudsætning at afsnittet om restancer blev ændret, så det blev lovmedholdeligt.

Reglementet er siden tilrettet og godkendt af kystdirektoratet. Betegnelsen er ændret fra ”havnereglement” til ”ordensreglement”.

 

Ad. 8. Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne

Ad. 9. Valg til bestyrelsen

Følgende var på valg:

Kaj Nielsen, ønskede ikke genvalg

Mia Bøgebjerg, ønskede ikke genvalg

Dolan Sund Nielsen

Morten Knudsgaard

De to sidstnævnte blev genvalgt, mens Jørgen Munk og Henrik Larsen blev valgt i stedet for Kaj og Mia.

Ad. 10. Børge Poulsen og Keld Gammelgaard blev genvalgt til revisorer, mens Ole Nielsen blev genvalgt til revisorsuppleant.

Ad. 11.

Følgende blev valgt til styregruppe havn: Jørgen Munk, Flemming Andreasen, Preben Grøn, Leif Christensen, Kaj Nielsen, Karl B. Larsen, John B. Pedersen og Ove Holm.

Følgende blev valgt til styregruppe klub: Niels Ole Andersen, Keld Gammelgaard og Mogens Bach Jensen

Følgende blev valgt til styregruppe sport: Flemming Birk, Klaus Borch og Niels Berwald

Ad. 12. Eventuelt.

Det blev foreslået at generalforsamlingen flyttes frem således at der er mere tid til at forberede næste sæsons arbejde.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen.

 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *