Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 17. december 2021

Hadsund Sejlklub

Deltagere:
Paw Kristensen, Jan Vernersen, Preben Grøn, Bent Olesen, Jens Jørgen Falsig, Dennis
Hede og Helene Madsen
Fraværende:
Ingen
Referent:
Helene Madsen


Nyt fra formanden

Der blev afholdt Flid-messe i Vingsted, hvor der bl.a. var indlæg fra kystdirektoratet om hvorledes man ansøger om diverse sager. Der var også indlæg fra Glyngøre om Tallykey betalingssystem, strømafregning og adgangssystemer.
En jurist fortalte om de juridiske forhold i forbindelse med inddrivelse af udstående betalinger, og om fjernelse af bådvrag til vands og på land.
Vurdering af Flid-messen er, at vi ikke behøver at besøge messen hvert år.

Paw, Preben og Erik Lundin har været i Struer og besøge Tallykey. Et seminar, som havde til hensigt at komme med input til udvikling af Tallykeys produkter samt erfaring til et bedre produkt.

Vi er kommet af med beton-ankeret uden beregning.

Den gamle beton flydebro er kommet på bådvogn, og er klar til at komme i brug.
Ramslagsvognen skal laves om til bredt spor, smeden i Skelund er på opgaven.

Der har været strømproblemer med gummigeden, som ikke kunne sættes i fremadgående gear. En tekniker fra Hydrema har fejlsøgt uden at finde fejlen. Stikkene er renset, og der har ikke været problemer siden.

Der blev vist live-streaming fra Århus Universitet tre gange i oktober og november. Der har været et fremmøde på 14 til 16 personer hver gang.
Der vil blive kikket ind i programmet for vinteren og derefter udvalgt de livstreaminger, som Hadsund Sejlklub vil være vært for.

Flemming Lefevre har kontaktet sejlklubben, med henblik på, om nogen ligger inde med historier om Esther-Johanne, som blev bygget på Hobro Værft i 1919. Flemming kan kontaktes på 28265778 eller mail

Status på økonomi

Hadsund Sejlklub har stadig en sund og god økonomi.

Strømforbrug

Sejlklubbens el-forbrug bliver undersøgt, da forbruget er stigende. Dette vil blive et fokus-punkt. Det var forventet, at forbruget ville falde, da vi ikke længere har vinterbaderne, men tværtimod er det steget meget. Forbruget var specielt højt i oktober 2021. Der er tale om et merforbrug i 2021 på cirka 13000 kr i forhold til 2020, og det skyldes ikke kun stigende el-priser. El-forbruget er steget med 2400 kWh i 2021.

Status på afgang og tilgang af nye medlemmer

Der har ikke været hverken afgang eller tilgang af medlemmer siden sidste møde.

Afklaring af sejlerskole/ungdom

Der blev afholdt møde den 8. november om afklaring af sejlskole/ungdoms afdeling. Der var fremmødt fire medlemmer, foruden fire deltagere fra bestyrelsen. Konklusionen blev, at der ikke var nogen opbakning til at starte sejlskole/ungdomsafdeling op. Derfor vil dette blive lagt i bero de næste par år. Emnet kan genoptages, når der er tid og ressourcer til det.
Der er udsendt referat fra mødet.

Arbejdskort/medlems kartotek

Der er udsendt arbejdskort til medlemmerne, og der ligger sedler i klubhuset. Bent og Helene kontrollerer arbejdskort, og foretager eventuelle ændringer i medlemslisten, så den er helt opdateret. Paw og Jens Jørgen vil efterfølgende kontrollere oplysninger i NETS jævnfør medlemslisten.

Medlems-arbejdstimer

Jan udarbejder en ny liste for arbejdstimer, når vi har overblikket over, hvem der betaler eller vil betale.
Vi skal være bedre til at rapportere tilbage til Jan, når vi har bedt om folk til opgaver, – tilsikre de har udført arbejdet, og i hvor mange timer.
Målet er, at alle arbejder 10 timer, hvis man ikke vælger at betale sig fra det. Vi har nået vores mål med hensyn til antal medlemmer, der bidrager med arbejdstimer. Stor tak for indsatsen.

Låsesystem/ elektronisk låsesystem

Vi har haft møde med en låsesmed om elektroniske låse, som kan sættes sammen med Tallykeys system, hvor man anvender et tastatur, enten med kode eller kort. Der afventes pris.

Autocamper-plads

Der er gravet jord af, og der er opbygget en stabilgrus-bund, endvidere er der også trukket strøm. Der vil blive opsat standerne som er forberedt for betaling. Der mangler at blive udlagt grus-perler, samt telefonpæle til at afgrænse p-plads og autocamper-pladsen. Der etableres et højbed med vilde blomster. Græsset vil blevet genetableret til foråret.
Det skal undersøges, hvorledes vi markedsfører os bedst angående autocampere, denne opgave varetager Jens Jørgen og Paw.

Status fra flydebro oliekaj/kystdirektoratet

Vi har fået godkendelse fra kystdirektoratet til at udskiftet den gamle træbro ved oliekajen.
Vi har været i kontakt med SF Pontona om en opdateret pris.
Der er bestilt dækplader til at ligge omkring den nye flydebro, således der ikke kommer fingre eller ben i klemme.

Klubarrangementer

Den planlagte Nytårskur aflyses grundet COVID-19. Det samme gør sig gældende for planen om at besøge Flådestation Frederikshavn.
Der arbejdes forsat på et hjerterstarter kursus i februar/marts måned.
Vi forventer, i første kvartal 2022, at afholde en filmaften med fællesspisning, samt et foredrag om sikkerhedsudstyr, og yderligere 6 livestreaminger fra Aarhus Universitet.

Projekter i Sejlklubben

Paw og Dennis udarbejder en plan for de grønne områder. J-70 rummet får beklædning på vægge og lofter. Der arbejdes på at finde en løsning på akustikken i mødelokalet. Der arbejdes ligeledes på fremstilling af en maritim træplade med metalskilte, hvorpå æresmedlemmerne skal fremgå. Denne skal erstatte de gamle æresbreve, således vores æresmedlemmer komme til sin rette plads. Som tidligere refereret udskiftes nogle af vinduerne i klubhuset.
Det påtænkes at øge prisen for øl i automaten til 10,- kr, hvis det er teknisk muligt.
Sport: resultater fra efterårets sejladsen skal lægges på hjemmesiden, vi vil til næste år forsøge at ”booste” onsdagssejladserne, evt med et introduktionsmøde inden afholdelse.

Eventuelt

Der indhentes pris på en pallegaffel til gummigeden.
Bent og Paw er på valg ved næste generalforsamling. Bent modtager ikke genvalg, og bestyrelsen modtager derfor meget gerne forslag til kandidater.

Næste bestyrelsesmøde

Afholdes tirsdag den 11. januar 2022

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *