Referat af ordinær generalforsamling 2019

Referat fra ordinær generalforsamling i Hadsund Sejlklub

Afholdt: 02-03-2019

Fremmødte:   

Der var repræsenteret 44 stemmeberetiget medlemmer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning .
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af prisliste, incl. Kontigent, leje, afgifter mm.
 6. Behandling af evt. indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen
 7. Vedtægtsændringer.
 8. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen: 5 medlemmer af bestyrelsen har tilkendegivet at de er til rådighed for genvalg.
 9. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen
 10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt.

 1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Keld Gammelgaard som dirigent , hvilket blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og afholdt i henhold til klubbens vedtægter.

 1. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Jens Nørgaard gennemgik kort beretningen.

 • Ledige pladser i havnen, har talt med Hobro Sejlklub omkring mulighed for udlejning af vores ledige pladser. Hobro har et antal sejlere på venteliste for større både og vi har ledig pladser.
 • Randers Bådudstyr har åbent hus 19 marts kl 19
 • Arbejdslørdag 30 marts, oprydning og rengøring, dette er udover de 10 arbejdstimer.
 • Standerhejsning Lørdag 13 april kl 14.30
 • Der bliver VHF/DSC kursus 27 og 28 april.
 • Den 26 maj vil der blive et musikarrangement med 3 lokale musikere.
 • Sommerfest 17 august
 • Ynglinge DM  13-15 september
 • Ungdomsafdelingen, der har været besøg fra skolen ca. 150 elever.
 • Det er lykkedes  at få gælden fra alle skyldnere inddrevet.
 • Forsikringer, højesteretsdom der fastslår at havnen også har et ansvar for hvad der evt. kan ske.
 • Vinterbaderne, roklubben arbejder på projekt ved vestmolen. Roklubben mangler nogle af pengene og tilladelser fra kystdirektoratet.
 • Kommentar fra Kaj, om kommunen vil betale for unge der ikke selv har råd til at sejle.
 • Kommentar fra Flohr, udslagskumme til gråt vand, hvor meget omfatter det. Eks. Udslagskumme i fiskerihavnen.
 • Kommentar fra Ole N. Autocamper udslagskumme, kan det kombineres med anlæg til sejlerne.
 • Kommentar fra Anders E. Spec. Regnskab for autocampere.
 1. Forelæggelse af årsregnskab

Jens Jørgen Falsig fremlagde regnskabet for 01-10-18 til 31-12-18

Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål til årsregnskabet, hvorefter det blev enstemmigt godkendt.

 • John A. spørger til J70 projektet.
 1. Budget for det kommende år.
 • Budget er tilpasset til conventus
 • Otto C. spørger til løn til rengøring
 • Rene N. nævner tilskud til J70 er det samme som forsikringen. Vil der være mulighed for at få betalt startpenge ?.
 • Jens N. svarer at det er uklart , hvor meget der kommer ind fra sponsorer.
 • Ole N. konstatere at det er Sejlklubben der ejer J70 båden, derfor er det naturligt at den betaler forsikringen
 • Rene N. Der arbejdes med sponsorer, men det er ikke klart, hvor meget der kommer ind.
 • Rene N. Det er kun  forsikringen der betales.
 • Anders E. Projekt Autocamper er der taget højde for udgifter hertil.
 • Poul F. Ynglinge DM skal det hvile i sig selv.
 1. Fastsættelse af prisliste 2019
 • Prislisten for 2019 er ens med den fra 2018
 • Poul F. mener at prisen for leje af beddingen er for høj.
 1. Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen.

 1. Vedtægtsændringer.

Jens N. gennemgik bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2019

Jens N. forklarer at der er trukket en streg i sandet.

Da der kun er 44 medlemmer tilstede, bliver det nødvendigt med en ekstraordinær generalforsamling.

Det bliver den 20 marts 2019 kl.19

 1. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen

Da der fremkom modkandidater til bestyrelsens indstillede, blev der lavet skriftlig afstemning.

Følgende blev genvalgt:

 • Jens Nørgaard
 • Preben Grøn
 • Jens Jørgen Falsig
 • Jan Vernersen
 • John Nielsen

Følgende blev nyvalgt:

 • Paw Kristensen
 • Bent Juul Olsen
 1. Valg af 1. suppleant til bestyrelsen.

Følgende blev nyvalgt:

 • Jesper Quist
 1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Revisorer : Hans Jørgen Jensen og Jørgen Windfeldt

Revisorsuppleant : Ole Nielsen

                   

 1. Eventuelt.

Jens N. takkede Leif Christensen og Rene Poulsen for Deres store indsats i Bestyrelsen.

Rene P. vil stadig være tovholder for Autocamper og tank projekt.

John A. nævnte at julestjerner nu er 100 dage gamle og de skal skiftes ud.

Dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *