Referat bestyrelsesmøde 9. maj 2017

Bestyrelsesmøde i sejlklubben 9. maj 2017

Der var afbud fra Preben Grøn

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat
  2. Orientering fra formanden
  3. Opfølgning på medlemsmøde
  4. Kaffeautomat
  5. Eventuelt

Referat:

 

  1. Godkendelse af referat

Referatet blev godkendt.

  1. Orientering fra formanden

Jens orienterede om at kommunen havde bevilget ca. 12.000 kr. til udskiftning af vinduer i klubhuset, og forsikringen dækker de to vinduer. Vi har også søgt støtte fra Elro-fonden.

Det forventes at udskiftningen sker i løbet af kort tid.

Jens har gennemført duelighedskursus for ungdomsmedlemmer i vinterens løb og der var 6 der var klar til at gå til eksamen. De bestod alle, tillykke!

Jens spurgte om bestyrelsen mente at det er en aktivitet vi skal videreføre, således at alle vores medlemmer, og meget gerne potentielle medlemmer, får tilbud om et duelighedskursus.

Bestyrelsen fandt at det var en glimrende ide, hvis Jens havde overskuddet til at gennemføre uddannelsen. Deltagerne skal naturligvis betale et gebyr, og tegne et medlemskab.

Som a pro pos til ulykken i København med vandscootere, spurgte Jens om kommunen er kommet til klarhed om hvor man må sejle på scooterne i Mariager Fjord.

Keld svarede at han så sent som dagen før havde rykket kommunen for et svar. Han havde kontaktet kommunen i efteråret fordi der var en klar uoverensstemmelse mellem det kommunen skrev og så et kort de havde udarbejdet. De havde skrevet at de må sejle mellem Kongsdal og Mariager, men kortet viste at scooterne måtte sejle fra øst for Thygeslund hage og op på den anden side af Mariager.

  1. Opfølgning på medlemsmøde

Desværre er der ikke ført referat af medlemsmødet.

Det havde i øvrigt været et godt og positivt møde.

John havde foreslået at hvis der er grupper/personer der låner klubhuset kunne man godt henstille at man købte øl og vand fra klubben. Henstillingen vedrører udlån og ikke leje i vinterperioden.

Et ønske om at der også er alkoholfri øl i automaten bliver imødekommet.

Der var et ønske fra nogle af ynglingesejlerne om at få et rum, hvor de kunne opbevare nogle af deres effekter.

Dette ønske kunne bestyrelsen ikke imødekomme. Vi har ikke mulighed for at tilbyde medlemmerne husly til deres effekter.

Jan bemærkede at det så noget rodet ud hvor ynglingene og andre joller er placeret, og man havde tidiligere forsøgt at skabe lidt system, uden den store virkning. Han havde derfor et forslag til et flisearrangement der kunne være med til at holde styr på området.

Bestyrelsen ville være lydhør når der skulle budgetteres for 2017/18

René oplyst at vi kan få opstillet en lille container til gammelt jern. Vi prøver om det er en god idé.

  1. Kaffeautomat

Som opfølgning på et inspirationsmøde som René havde deltaget i havde René forespurgt om det var en ide at købe/leje en kaffeautomat, som gæster kunne benytte.

Jens havde undersøgt sagen og bestyrelsen måtte konkludere at det blev alt for dyrt. Hvis vi skulle leje en ville det koste 700 kr. om måneden og indkøb ville beløbe sig til 15-20.000 kr.

  1. Eventuelt

Efter etableringen af kanalen ved DaVinci har vi jo fået en konkurrent. Jens vil skrive til kommunen for at få oplyst, hvad kommunens plan er med at etablere en konkurrent til sejlklubben.

Jan spurgte om det fortsat skal koste 100 kr. at deltage i onsdagssejladserne, og hvordan pengene så skal opkræves.

Der var enighed om at droppe de 100 kr., så må klubben sponsere de præmier der skal bruges.

Jens Jørgen beklagede det store administrative arbejde der er forbundet med at lave et særligt regnskab til kommunen baseret på kalenderåret. Sejlklubbens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september.

Poul Flohr havde forespurgt om besætningerne på de træskibe der forventes at anløbe i pinsen kunne benytte vores bade. Svaret er, at det er OK.

Næste møde 22. august.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *