Generalforsamling 12. november kl. 13, sild kl. 12

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

i Hadsund Sejlklub lørdag den 12. nov. 2016 kl.: 13.00

i klubhuset.

Ændret i forhold til tidligere da Cathie Rasmussens begrundelse for forslag ikke var medtaget

 

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Forelæggelse af budget for det kommende år.

5. Fastsættelse af prisliste, inkl. kontingent, leje, afgifter m.m.

6. Indkomne forslag:

Forslag fra John Andersen:

Kan det passe at man skal betale for noget man ikke får i Hadsund Sejlklub.

Da vi for 50 år siden besluttede at alle skulle betale for vinterleje, da det ellers ville gå ud over klubbens økonomi. I de sidste mange år har der været 5 til 10 både som kommer i hal.

Derfor foreslår jeg at dem som ikke benytter vinterpladsen på havnen ikke skal betale vinterleje.

Forslag fra Kaj Nielsen

Det foreslås at Hadsund sejlklub bliver medlem af frihavnsordningen. 

Det skulle være gratis at benytte havnene, men de fleste havne der er med i ordningen opkræver miljøafgift ca. 50 kr. pr døgn. Det samme kan Hadsund Sejlklub også gøre. Jeg mener det vil være en gevinst for medlemmer i Hadsund Sejlklub.

Forslag til vedtægtsændringer:

Forslag fra Cathie Rasmussen

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse.

Det har undret mig, at ægtefælle/samlever af bådejer i Hadsund sejlklubs ikke automatisk er ”gyldige medlemmer” jf vores vedtægter. De er jo en stor hjælp/støtte i de forskellige gøremål og aktiviteter, der foregår i Sejlklubben.

Jeg har i den forbindelse læst forskellige sejlklubbers vedtægter igennem, for at se, hvordan andre sejlklubber forholder sig til bådejers ægtefælle/samlever. Jeg blev inspireret af Ålborg Sejlklubs vedtægter, der også er medlem af Dansk Sejlunion. Derfor kontaktede jeg Ålborg Sejlklubs næstformanden og kasserer Peder Andersen, for at høre, hvordan de administrere deres vedtægter, hvor ”aktive medlemmer, der er fartøjssejler samt deres ægtefælle/samlever” er medlem.

Peder Andersen oplyste, at der kun er registreret 1 medlem pr. båd. Ligeledes er der kun én gyldig stemme pr. båd. Så der bliver ingen ekstra arbejde for bestyrelsen, heller større udgifter for klubben.

Det betyder, at det er dén person der er registreret, der får mails osv. Men som det fremgår af vedtægterne, er ægtefælle/samlever en del af sejlklubben.  

Derfor foreslår jeg at vi ændrer vores§ 5.12 og §8.3

§ 5.12, hvor der står ” medlemskab er for enkeltpersoner. Udgår

Det ændres til:

§5.12
Klubben består af:

  • Aktive medlemmer, med bådplads samt deres ægtefælle eller samlever, med samme bopælsadresse.
  • Aktive medlemmer i øvrigt, der ønsker at støtte klubben og være medbestemmende om klubbens forhold.
  • Passive medlemmer, der ikke deltager aktivt, men gennem et mindre kontingent ønsker at støtte klubben.
  • Juniormedlemmer (medlemmer mellem 8 og 17 år). Optagelse af medlemmer under 18 år kræver samtykke fra forældre/værge.
  • Ungdomsmedlemmer (18 – 25 år)

$ 8.3, hvor der står: ”Stemmeret har alle myndige, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i restance. Umyndige kan repræsenteres ved dennes værge som kan stemme på medlemmets vegne. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.”

                

Det ændres til:

§8.3 Stemmeret har aktive medlemmer, og ægtefælle eller samlever med én stemme tilsammen, denne stemmeret kan udøves af begge ægtefæller eller samlevere med samme bopælsadresse, æresmedlemmer, ungdomsmedlemmer. Umyndige kan repræsenteres ved dennes værge som kan stemme på medlemmets vegne.

Stemmeret forudsætter, at medlemmet ikke er i restance, og at medlemskabet har bestået i mindst tre måneder forud for generalforsamlingen.

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt fra et andet medlem. Et medlem kan kun medbringe en fuldmagt fra et andet medlem. Fuldmagterne afleveres til dirigenten inden der stemmes.

Medlemmer, der har stemmeret ifølge vedtægterne og som ikke har momspligtig bådplads i Hadsund Sejlklub, har ikke stemmeret til havnerelaterede forslag.

Hvis bestyrelsen eller medlemmer bliver urolige for, hvordan vi ser, hvem der er stemmeberettiget jf restance og ægtefælle/samlever med samme bopælsadresse. Kan man jo tilføje under 8.3

Medlemmer skal på foranledning medbringe dokumentation, via kvittering og sygesikringskort hvor adressen fremgår.

Forslag fra Kaj Nielsen:

Jeg har mange gange efterlyst en fast plan over alle de arbejdsopgaver der SKAL laves for at vedligeholde de forskellige ting i Sejlklubben. Herunder vaskepladsen, maskiner, ramslag osv. For ikke at glemme noget, foreslår jeg at § 3.1 ændres.

Nuværende§3.1 : Bestyrelsen er klubbens øverste organ. Foruden strategi, økonomistyring og regnskab skal den sikre at alle klubbens opgaver varetages af en styregruppe eller af bestyrelsen. Den samlede overordnede bestyrelse består af 7 personer hvoraf nogle også er medlem af en eller flere Styregrupper 

Ændres til. §3.1 : Bestyrelsen er klubbens øverste organ. Foruden strategi, økonomistyring og regnskab skal den sikre at alle klubbens opgaver varetages af en styregruppe eller af bestyrelsen. Der udarbejder en logbog, med de arbejdsopgaver der årligt skal til for at vedligeholde de forskellige materialer og udstyr. Den samlede overordnede bestyrelse består af 7 personer hvoraf nogle også er medlem af en eller flere Styregrupper.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:

Ny § 6.3

§ 6.3: Der udsendes årligt et arbejdsskema sammen med indkaldelsen af generalforsamlingen. Alle medlemmer med bådplads har pligt til at aflevere skemaet i udfyldt stand senest 1. december samme år. Afleveres skemaet ikke rettidigt betragtes det som om medlemmet ønsker at betale.

§ 8.1: Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne med foreløbig dagsorden. Endelig dagsorden for generalforsamlingen bekendtgøres i Hadsund Folkeblad (eller hvad der senere svarer dertil), ved opslag i klubhuset og ved opslag på klubbens hjemmeside senest 8 dage før dens afholdelse.

Ny § 8.1

§ 8.1: Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse (e-mail) til medlemmerne med foreløbig dagsorden samt opslag på klubbens hjemmeside og på opslagstavle i klubhuset. Endelig dagsorden for generalforsamlingen, samt forslag til prisliste, offentliggøres som den foreløbige, men senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8.3: Stemmeret har alle myndige, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i restance. Umyndige kan repræsenteres ved dennes værge som kan stemme på medlemmets vegne. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Ny § 8.3

§ 8.3 Stemmeret har alle myndige, der har været medlem af klubben i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i restance. Umyndige kan repræsenteres ved dennes værge som kan stemme på medlemmets vegne. Stemmeberettigede medlemmer kan afgive en skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem, dog kan dette medlem kun medbringe én fuldmagt.

§ 8.4

Punkt 9 udgår.

I punkt 9 står der: Valg af styregruppemedlemmer: 3 til Havn; 3 til Klub; 3 til Sport.

7. Valg af bestyrelse: 5 medlemmer af bestyrelsen er på valg.

Leif Christensen indstilles af bestyrelsen til genvalg

Preben Grøn indstilles af bestyrelsen til genvalg

Jan Vernersen indstilles af bestyrelsen til valg

René Poulsen indstilles af bestyrelsen til valg

Jens Jørgen Falsig indstilles af bestyrelsen til valg

Kenneth Søgaard, Henrik Larsen og Kim Stoffregen ønsker ikke at genopstille

Poul Flohr indstiller Otto Christensen til valg til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9. Valg af styregruppemedlemmer: 3 til Havn, 3 til Klub, 3 til Sport.

10. Eventuelt.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *