Bestyrelsesmøde 17. september

Dagsorden:

1.Godkendelse af referat

2 Orientering fra formanden

3.Evt. justering af vedtægter og ordensreglement

4.Status økonomi

5.Diskussion af leverandører – er det de rigtige

6.Generalforsamling

a. Indkaldelse og dagsorden

b. Forslag til priser for kontingenter mv.

c. Beretning – emner fra styregrupper.

d. Ny kandidat til bestyrelsen.

e. Tidsplan for udsendelse af dagsorden mv.

f. Arbejdskort.

7.Orientering fra ”Formandsmødet” i HAVSU.

8.Eventuelt

 

 

 

 

Ad. l.Referatet blev godkendt

Ad. 2.Formanden orienterede om en indbydelse til et seminar i FLID – Foreningen af    Lystbådehavne i Danmark. Der var en del interessante oplæg om administration af havne mv. Keld Gammelgaard deltager.

Ad. 3.En lille arbejdsgruppe bestående af Brian, Jens og Keld havde kigget vedtægter og ordensreglement igennem og havde en del forslag til forenklinger og præciseringer.

Oplægget blev diskuteret, og det blev besluttet at tage en vedtægtsændring op på dagsordenen til generalforsamlingen. Det er dog ikke dramatiske ændringer, men dels et øske om at ordensreglerne får en placering i relation til vedtægterne dels at bestemmelser vedr. placering af bådene i havnen primært bliver et vedtægtsspørgsmål.

Det tilrettede ordensreglement sendes ud til medlemmerne i forbindelse medgeneralforsamlingen, men det skal ikke behandles på generalforsamlingen, men til gengæld godkendes af Kystdirektoratet.

Ad. 4.Henrik orienterede om klubbens økonomi, der følger det planlagte.

Da kontingentet er blevet opkrævet i første halvdel af august og mange har tilmeldt sig betalingsservice er restancerne nedbragt i forhold til tidligere. Der er dog nogle der skal have et brev.

Ad. 5.Det blev diskuteret om vi har de rigtige leverandører med de rigtige priser og den rigtige service.

Jens undersøger muligheden for at finde en anden olieleverandør.

Keld undersøger om øl og sodavand kan købes lokalt til samme pris

Jens og Henrik vil gennemgå vores forsikringer, har vi de rigtige, til de rigtige priser.

Ad. 6.Formanden omdelte et foreløbigt udkast til dagsorden til generalforsamlingen og bad om forslag til beretningen.

Et af punkterne på generalforsamlingen er fastsættelse af kontingent, leje mv. Listen blev justeret, og udsendes med materialet til generalforsamlingen.

Som det nok er de fleste bekendt besluttede bestyrelsen i forbindelse med Kaj Nielsens 60 års fødselsdag at indstille ham til æresmedlem på grund af den store indsats han har ydet gennem årene. Det skal endelig konfirmeres på generalforsamlingen.

Det blev herefter diskuteret hvilke kandidater der evt. er til bestyrelsen.

Generalforsamlingen holdes 10. november med en sildemad mv. kl. 12 for dem der har lyst.

Ad. 7. Formanden og Jens orienterede om Formandsmødet i HAVSU, hvor det vigtigste punkt var de forkætrede 25 kr., de blev da også afskaffet igen.

Det blev desuden oplyst, at Fjordudvalget (fyr og vagervæsenet) vil udlægge yderligere 4 ankerbøjer i fjorden samt overtage pasningsarbejdet af bøjerne for 8000 kr. til fordeling mellem klubberne. Der var enighed om at det var en glimrende ide

Ad. 8. Forslag til arrangementer i vinterens løb blev diskuteret. ER der andre der har forslag??

 

For referatet Keld Gammelgaard

Næste møde holdes 9. oktober

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *