Hadsund Lystbådehavn ejes af Hadsund Sejlklub og administreres af Styregrupper.

Styregruppe Havn, herefter styregruppen, er ansvarlig for tildeling af bådpladser, drift og vedligeholdelse af havnen og dens arealer.

 

Bådplads:

Både må kun anbringes på de anviste bådpladser.

Hvis en pladslejer skifter til en større båd, og hvis den større båd ikke kan være på den nuværende plads, skal styregruppen kontaktes. Pladslejeren kan ikke forvente, at der straks kan findes en ny plads til den større båd, og kan derfor risikere at komme på venteliste.

Hvis en bådejer skifter båd, skal dette straks oplyses til pladsformanden der giver besked til kassereren, med henblik på at få tilpasset bådpladslejen.

Pladserne er forsynet med fortøjningsmuligheder, nummer og fri/optaget skilt. Vedligeholdelse af disse påhviler pladslejeren.

Når båden er væk fra pladsen mere end 24 timer, skal skiltet vendes til grønt, gerne med angivelse af tilbagekomsttidspunkt.

 

Bådene:

Både, der anbringes i havnen, skal være i forsvarlig stand, og være forsynet med tydeligt navn, hjemhavn og klubstander.

Fald, liner m.m. skal under bådens ophold i havnen være sikret mod unødig støjafgivelse.

Slæbejoller o.l. kan anbringes ved båden for så vidt det kan lade sig gøre uden at genere andre både, eller rage ud i havnebassinet. Alternativt tages jollen på land og anbringes efter styregruppens anvisninger.

Ligeledes henstilles der til, at der ikke i længere tid fortøjes i havneindløbet, under mastekranen, ved dieselstanderen, samt i beddingsgraven.

 

Fortøjning af bådene:

Både i havnen skal være forsynet med et forsvarligt antal fortøjninger og fendere, der er af god kvalitet og dimensioneret efter bådens størrelse og vægt.

Fortøjninger mod ponton og fast mole, skal være forsynet med trækaflastere f.eks. i form af ”gummiben”, for at skåne havnens og bådens materiel.

I tilfælde af, at en bådejer ikke har fortøjret sin båd forsvarligt, vil denne få en anmodning fra styregruppen, om at få dette bragt i orden hurtigst muligt. Efterleves dette ikke, forbeholder styregruppen sig ret til at påsætte fortøjninger og sende regningen for fortøjningerne inklusive et gebyr på 500kr til bådejeren.

Bådejeren er forpligtet til at sørge for tilstrækkeligt opsyn med båden og dens fortøjninger og fendere.

 

Bedding og vinter opbevaring:

Både må ikke optages eller søsættes med kran fra havnens moler.

Både der overvintrer i vandet, må ikke ligge med siden til flydebroen, men skal ligge vinkelret på flydebroen med fortøjning til pæle, eller inde ved fast kaj. Disse både skal være forsynet med ekstra fortøjninger og under skærpet opsyn.

Både der overvintrer i vandet må ikke ligge på ydersiden af pontonen, men skal flyttes til inderhavnen senest 15. november.

Beddingen må kun betjenes af klubbens aktive medlemmer.

Såfremt beddingen benyttes i løbet af sæsonen, må båden kun stå i beddingsgraven så længe ejer/reparatør er til stede. Forlades den, skal båden anbringes på sidespor og evt. opklodses. Undtagelser fra denne regel kan i særlige tilfælde bevilges af styregruppen.

Klubbens beddingsvogn må kun optages i den strengt nødvendige tid og skal afleveres klar til brug.

Den maksimale bådvægt der må ophales på beddingssystemet er 15 tons.

Styregruppen er bemyndiget til at nedlægge forbud mod at en bådvogn, som findes i dårlig stand, anvendes i forbindelse med ophaling/søsætning.

Det henstilles, at bådene tages på land i en sådan rækkefølge, at de fartøjsejere, som ønsker tidlig søsætning, frit kan gøre dette. Skulle en båd ikke være søklar senest 1. maj, skal ejeren flytte sin båd, så de andre både kan komme i vandet.

Både og beddingsvogne skal være fjernet fra arealet øst for beddingen senest 1. juni, og efter den tid placeres de vest for beddingen på de to øverste spor. Hvis en båd ikke påregnes søsat i sæsonen underrettes pladsformanden.

Tomme beddingsvogne placeres på arealet op mod skoven.

Når båden tages på land for vinteren skal fortøjninger og øvrige ejendele fjernes fra bådpladsen.

Løse effekter skal straks efter brugen fjernes fra vinterpladsen og hjemtages eller anbringes efter styregruppens anvisning.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det ikke tilladt, at have båden stående på land med masten monteret i mere end en uge. Skulle der være behov for længere periode skal det aftales med styregruppen.

 

Beboelse i båden:

Ønsker medlemmer at benytte båden til beboelse og have adresse på lystbådehavnen, skal dette godkendes af bestyrelsen.

Det er ikke tilladt at bo i båden, mens den står på land. Kun i specielle tilfælde kan der dispenseres for dette.

Der skal betales for forbrug efter aftale med bestyrelsen.

Båden skal være ”selvforsynende” angående køleskab, komfur, TV, varmt vand, toilettank osv. Dvs. at klubhusets faciliteter, ikke må benyttes til beboelse.

 

Affald og søtoilet:

Dagrenovation skal anbringes i containerne ved spilhuset.

Olie og andet flydende affald må ikke anbringes i containerne, eller efterlades på havnen, men skal fyldes i dertil indrettede beholdere.

Problemaffald, som akkumulatorer, malingsrester, tomme maler bøtter m.m. må ikke hensættes på sejlklubbens område.

Udpumpning af toiletter må ikke ske i havnebassinerne eller dets nærhed. Der henvises til anlægget i fiskerihavnen. Tømning af kemiske toiletter skal ligeledes foregår i dertil indrettede anlæg på fiskerihavnen.

 

El og vand:

Forbrug af el og vand skal ske med måde. El må ikke bruges til affugtning, opvarmning eller lignende hverken når båden ligger i vandet eller står på land

En båd må ikke have konstant tilsluttet landstrøm. Hvis båden forlades mere end ét døgn, skal landstrømmen frakobles havnes anlæg.

Ved brug af vand til afvaskning af båden, skal slangen være forsynet med “vandpistolgreb”.

 

Havnens arealer:

Kørsel og parkering på pladsen er kun tilladt på grusarealer.

Styregruppens afspærring af græsarealer i foråret og efteråret skal respekteres.

Badning fra broer og moler er ikke tilladt. Undtaget herfra er vinterbadning i perioden fra standernedhalning til standerhejsning.

Fiskeri fra broer og moler er ikke tilladt.

Autocampere er velkomne til at parkere på gruset vest for beddingen. Ellers er det kun tilladt at campere i forbindelse med søsportsarrangementer eller efter aftale med havnefogden.

Hunde må ikke løbe frit, og har ingen adgang til klubhuset. Det er enhver hundeejers pligt, såfremt en hund forurener på havneområdet, at fjerne dette.

 

Havnens materiel:

Der kræves særlig godkendelse for at benytte gummigeden, kontakt styregruppen for nærmere information.

Sejlklubbens værktøj må ikke fjernes fra havnens arealer uden aftale med styregruppen.

 

Ophør af medlemsskab:

Når et medlemsskab ophører skal medlemmet aflevere nøgler og klubstander.

Ved eventuel genindmeldelse gøres der opmærksomt på, at medlemmet starter forfra, hvad angår anciennitet til en indvendig bådplads.


Havneområde:

Havnens søområde begrænses af rette linjer gennem følgende punkter:

1) 56º42,611350'N 010º06,385717'E (havnens NE-lige bådebro)

2) 56º42,603383'N 010º06,398483'E

3) 56º42,521367'N 010º06,268233'E

4) 56º42,525733'N 010º06,256217'E (havnens SW-lige mole)

 

Se i øvrigt plan.

 

Reglementet:

De foranstående regler samt “Bekendtgørelse nr. 9139 af 15. april 2002 om Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne”, der er optrykt i Den Danske Havnelods, er gældende for Hadsund Lystbådehavn. Overtrædelse af disse regler kan medføre bortvisning fra havnen. Hvis bådejeren nægter at efterkomme styregruppens anvisninger, henvises til vedtægternes § 9.2 angående eksklusion.

Nærværende ordensreglement er gældende for lystbådehavnen og dertil hørende landarealer, broer, parkeringsarealer m.m.

Nærværende ordensreglement afløser tidligere reglementer.

Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af § 15 og § 18, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 457 af 23. maj 2012 er i henhold til § 7, stk. 1, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 427 af 9. maj 2007 godkendt af Kystdirektoratet ved brev af 01-01-2013 og træder i kraft 14 dage efter Søfartsstyrelsens meddelelse herom i Efterretninger for Søfarende.

Sikker Havn

Hovedsponsor

Spar Nord